Vanaf 9 maart werden dagelijks één tot twee Kwakken – of 15 maart zelfs drie – gezien in park Toorenvliedt in Middelburg. Wie weet komt het tot een broedpoging. De herkomst van de vogels blijft natuurlijk twijfelachtig: zeker één vogel draagt pootringen. Een Grote Zilverreiger flapte op 9 maart over de Zandvoortweg (JS). Langs de Veerse Dam dobberde op 15 maart een Kuifduiker (EM).

Een Casarca die op 8 maart in de Rammekenshoek werd gezien, was daar ook op 10 maart nog aanwezig (MK). De hele week zwom een vrouw Nonnetje in het Noordervroon bij Westkapelle (div.). Tot en met 11 maart pleisterde een paartje Zomertalingen in het Zandvoortweggebied (div.).  Op 13 maart werd een mannetje gezien in de Oosternieuwlandpolder, Vrouwenpolder (Theo en Yet Baas).

Het hoogtepunt van de week was een eerste winter Zeearend die in de middag van 12 maart ruim een uur door het Walcherse luchtruim vloog en gezien werd boven Schellach (PR), Klarenbeek in Middelburg (Edward Mijnsbergen), de Oude Veerseweg (JS) en tot slot via het Zilveren Schor in oostelijke richting het Veerse Meer opvloog (SL, TL). Dit is ongeveer de tiende waarneming van deze soort op Walcheren. Op 13 maart jaagde een mannetje Blauwe Kiekendief bij Aagtekerke (JH). Een Smelleken huist nog steeds geregeld in het Zandvoortweggebied, getuige waarnemingen op 10 maart (BW) en 14 maart (AvG, EB).

Drieteenstrandloper strand Oranjezon 11032015 Corstiaan Beeke

Drieteenstrandloper, strand Oranjezon, 11 maart 2015. Foto: Corstiaan Beeke.

De eerste Kleine Plevier dit jaar verscheen op 11 maart in het Zandvoortweggebied (AvG) en bleef daar de rest van de week aanwezig (div.). Ter vergelijking: in de afgelopen vier jaar werden de eerste op Walcheren gezien op resp. 8, 12, 8 en 8 maart. Pontische Meeuwen stonden op 14 maart (adult) en 15 maart (2e-kj) in het Noordervroon bij Westkapelle (PW). Op 11 maart was daar een 3e-kj Geelpootmeeuw aanwezig (SL).

Behalve in de bekende territoria in Oranjezon werden Boomleeuweriken opgemerkt in het Groot Vroon bij Dishoek op 11 maart (twee ex, JG) en langs de Zandvoortweg op 13 maart (negen ex, PW). Op diverse plaatsen werden Rouwkwikstaarten gezien, onder andere drie ex in het Noordervroon op 14 maart (FA).

10032015 Oranjezon Vuurgoudhaan 5821 kopie

Vuurgoudhaantje, Oranjezon, 10 maart 2015. Foto: Marcel Klootwijk.

Roodborsttapuiten en Zwarte Roodstaarten druppelen nu geleidelijk binnen; op 14 maart was voor het eerst dit jaar een zingend mannetje Zwarte Roodstaart aanwezig bij de volkstuintjes in Westkapelle (FA). In totaal werden ongeveer tien Vuurgoudhaantjes gemeld. Zwarte Mezen werden gezien in Oranjezon op 9 maart (MP) en 10 maart (twee, MK). De Boomklever van Zeeduin, Oostkapelle, werd alleen op 9 maart gemeld (Lucien Calle). Nog steeds verblijft een Roze Spreeuw in het centrum van Vlissingen; op 11 maart werd de vogel opnieuw gefotografeerd (CO, PdP), die inmiddels goed op weg is naar het fraaie adulte verenkleed.

11-71 kopie

Roze Spreeuw, Vlissingen, 11 maart 2015. Foto: Corine Oste.

Roze Spreeuw Vlissingen 11maa2015 PDP kopie

Roze Spreeuw, Vlissingen, 11 maart 2015. Foto: Piet de Poorter.

Op 11 maart werd nog steeds een Appelvink gezien bij Duinbeek, Oostkapelle (RJ). Een zingende Kruisbek werd op 10 maart opgemerkt bij de Kaalkopplas in Oranjezon (MK). De groep Sneeuwgorzen die heeft overwinterd op de Westelijke Sloehaven dunt geleidelijk uit; op 9 maart waren nog drie vogels aanwezig (ABK).

Waarnemers: Floor Arts (FA), Theo en Yet Baas, Agnes Bimmel-Korstanje (ABK), Lucien Calle, Erik Blommestijn (EB), Arjen van Gilst (AvG), Jan Goedbloed (JG), Roger Joos (RJ), Marcel Klootwijk (MK), Thomas Luiten (TL), Edward Mijnsbergen, Edward Minnaar (EM), Corine Oste (CO), Marten Peene (MP), Piet de Poorter (PdP), Peter Roelse (PR), Joop Scheijbeler (JS), Bert Wetsteyn (BW), Pim Wolf (PW).