Hoewel voor de meeste vogelaars op Walcheren de vakantie er weer op zat, werd er stiekem toch nog aardig wat gevogeld deze week. Het weer was niet veel bijzonders: bovengemiddelde temperaturen voor de tijd van het jaar, soms een mooie dag, soms een hele dag regen en aan het eind van de week twee dagen met veel wind. Het leverde qua waarnemingen een inmiddels redelijk vertrouwd beeld op, met verschillende leuke soorten en een heuse klapper op 10 januari.

De Parelduiker die al sinds 26 dec aanwezig is op het Veerse Meer, werd deze week ook weer verschillende keren gezien, steeds iets ten oosten van jachthaven Oostwatering (div). Op 11 jan zag en fotografeerde JW een langsvliegende IJsduiker vanaf de zeedijk van Westkapelle. Een jonge Roodkeelduiker zwom op 5 jan dicht langs de pier in de Sloehaven bij Ritthem (PdP). Op het Veerse Meer werd tussen jachthaven Oostwatering en Veere op 5 jan (AW, IW) en op 6 jan (MK) een Kuifduiker gezien. Vermoedelijk een ander exemplaar verblijft nog steeds aan de binnenzijde van de Veerse Dam, getuige een waarneming hier op 10 jan (EvB, RvO, TvO). Een Kuifaalscholver werd op 6 jan gezien en gefotografeerd in de Sloehaven (MK).

Roodkeelduiker 05012014 Sloehaven Piet de Poorter

Roodkeelduiker, 2kj, Sloehaven, 5 januari 2015. Foto: Piet de Poorter.

Een 2kj Lepelaar was op 5 jan aanwezig langs de N57, net ten noorden van Middelburg (MP). In de wijde omgeving van Middelburg, Veere en Ritthem werden ook deze week weer minimaal tien Kleine Zilverreigers gezien (div). Opmerkelijk genoeg wordt deze soort maar weinig op het noordwestelijke deel van het eiland gemeld. Grote Zilverreigers werden gezien ten zuiden van jachthaven Oranjeplaat, Arnemuiden op 6 jan (BdR, MG), bij Schellach op 7 jan (PR) en in de weihoek van Kleverskerke op 7 en 11 jan (CB / MA).

In het Zandvoortweggebied bleef de groep van 20 Kleine Zwanen en het drietal Kleine Rietganzen ook deze week verschillende keren gemeld worden (div). Hoogtepunt van de week was een mannetje Amerikaanse Smient dat op 10 jan in de Sloehaven werd ontdekt (CB). De vogel foerageerde met laag water in een groep met ongeveer 750 Smienten tussen de oesters en liet zich fraai zien, ook aan andere toegesnelde vogelaars. Ook op de 11e was de vogel nog aanwezig (div). Dit is de derde keer dat deze soort op Walcheren is vastgesteld. Mogelijk betreft het de vogel die hier van bijna twee jaar geleden ook aanwezig was.

Amerikaanse Smient 10012015 Sloehaven Corstiaan Beeke versie 3

Amerikaanse Smient in groep Smienten, Sloehaven, 10 januari 2015. Foto: Corstiaan Beeke.

Er werden deze week zeven Haviken en ook zeven Slechtvalken gemeld. Smellekens zijn nog steeds opmerkelijk schaars deze winter, in heel Zeeland eigenlijk. Op 8 jan zat er eentje op een akker langs de Steenheulweg bij Hoogelande (PW) en op 11 jan joeg een Smelleken langs de Hollandseweg bij Meliskerke (PM).

De groep overtijende Bontbekplevieren op de Oranjedijk bij Vlissingen telde op 5 jan 34 ex (RS). Daarnaast stonden er op 6 jan 21 ex op het strand bij Oostkapelle (MK). Dit is ook een vaste plek voor deze soort in de winter. De winterse Grutto werd op 6 jan weer in het Zandvoortweggebied opgemerkt (MK). Op 5 jan werd (slechts) één Bokje opgestoten op de bekende plek, het Schor van Rammekens (PdP). Op de andere bekende plek, de Oostkreek van Westkapelle werd op 10 jan ook een opvliegend Bokje gezien, terwijl een ander exemplaar opvloog in de ruigte ten zuiden van de kreek (PB). Verder werden er deze week nog vijf Houtsnippen gemeld, waarvan drie in Oranjezon (div). In totaal werden zeker veertien Witgatjes gezien, waarvan vijf op 8 jan langs de Hoge Duvekotsweg bij Aagtekerke (PW). Op drie plekken werd er een Groenpootruiter opgemerkt: op 6 jan langs de Oude Veerseweg (MG, MK), op 7 jan in een watergang langs de Geschieresweg, Aagtekerke (RS) en op 11 jan in de Domburgse Watergang aan de Hogelandseweg (PW).

Pontsiche Meeuw 3kj 11012015 zeedijk Westkapelle Corstiaan Beeke

Pontische Meeuw, 4kj, zeedijk Westkapelle, 11 januari 2015. Foto: Corstiaan Beeke.

In het Noordervroon werden maximaal zes Pontische Meeuwen gezien op 9 jan (PW) en tien Geelpootmeeuwen op 10 jan (CB). Dit zijn bijzonder hoge aantallen voor de tijd van het jaar. Een onvolwassen Middelste Jager dook op bij Dishoek op 5 jan (FA), Oranjedijk Vlissingen op 7 jan (PA), Westkapelle op 8 jan (JS) en op de pier bij de Sloehaven op 9 jan (MB, PdP). Mogelijk betreft dit steeds dezelfde vogel. Op 10 jan werden met een harde zuidwestenwind (7 Bft) bij Westkapelle een Middelste en een Grote Jager gezien (EvB, PB, RvO, TvO). Op 11 jan zat de wind wel in de goede hoek (WNW 6-7). Op Westkapelle werden naast vijf Grote Jagers en vier Middelste Jagers ook drie Noordse Stormvogels genoteerd (div).

Middelste Jager 07012015 Oranjedijk Piet Andeweg

Middelste Jager, 2kj, Oranjedijk Vlissingen, 7 januari 2015. Foto: Piet Andeweg.

Op 6 jan werd bij Camping Oranjezon een jagende Kerkuil gezien (KL). Een Waterpieper was die dag aanwezig langs de Dunoweg bij Oostkapelle (MK). Verspreid over Walcheren werden deze week bijna 20 IJsvogels gezien (div).

Een Noordse of Russische Kauw was op 6 jan present bij de molen in Domburg (HR). Een van de twee Roodborsttapuiten die aan de binnenkant van de zeedijk bij Westkapelle overwinteren, werd daar op 7 jan gezien (FA).

IJsvogel 11012015 Ritthem Piet de Poorter

IJsvogel, adult vrouwtje, omgeving Ritthem, 11 januari 2015. Foto: Piet de Poorter.

Op 6 jan werd weer eens een Zwarte Mees gemeld in Oranjezon (MK). Nog altijd een schaarse soort op Walcheren! Nog schaarser is de Kuifmees, waarvan op 11 jan opmerkelijk genoeg twee exemplaren in park Toorenvliedt in Middelburg werden gemeld (RG). Hier werden nooit eerder Kuifmezen gezien. Deze week werden er ook zes Tjiftjaffen gemeld (div). Het maximumaantal Appelvinken bij Buiten de Veste was 11 ex op 5 jan (JS). Op 10 jan determineerde JG een Taigaboomkruiper vlak bij zijn huis in Dishoek. Helaas werd deze waarneming niet gedocumenteerd met foto’s of geluidsopnames. Het enige goed gedocumenteerde geval op Walcheren betreft een vogel die op 31 okt 2005 in Vlissingen werd opgeraapt en naar een asiel gebracht (FA). Na revalidatie is deze vogel later weer losgelaten in een park in Middelburg.

Sneeuwgors 05012015 Pier Sloehaven Corstiaan Beeke

Sneeuwgors, Sloehaven, 5 januari 2015. Foto: Corstiaan Beeke.

Op de pier van de Sloehaven waren nog steeds Rietgorzen en Sneeuwgorzen aanwezig. Onder meer op 5 jan werden hier respectievelijk 5 en 11 ex gezien (div). Op 11 jan werd hier bovendien een IJsgors gemeld (TJ).

Waarnemers: Piet Andeweg (PA), Floor Arts (FA), Mario Aspeslagh (MA), Corstiaan Beeke (CB), Pieter Beeke (PB), Erik van Boxtel (EvB), Matthijs Broere (MB), Rienk Geene (RG), Jan Goedbloed (JG), Marc Goedbloed (MG), Toy Janssen (TJ), Marcel Klootwijk (MK), Karel Leeftink (KL), Peter Meininger (PM), Rutger van Ouwerkerk (RvO), Tim van Oerle (TvO), Marten Peene (MP), Piet de Poorter (PdP), Han Reijnhoudt (HR), Bart de Ruiter (BdR), Joop Scheijbeler (JS), Rob Sponselee (RS), Jaco Walhout (JW), Adriaan Weststrate (AW), Izak Weststrate (IW), Pim Wolf (PW).