Het is winter, maar pas twee dagen ook een beetje winters. Na een aantal sombere dagen in het begin van de week (veel wind, weinig wind, af en toe regen, grijs, soms opeens lekker weer) viel er op 27 dec opeens natte sneeuw. De 28e was het voor het eerst prachtig winterweer: blauwe lucht en goed koud. Dit alles resulteerde deze week niet in heel veel bijzondere vogelwaarnemingen. Bij gebrek aan voldoende actuele foto’s is het verslag aangekleed met wat foto’s uit een min of meer recent verleden.

Op eerste kerstdag vlogen (met WNW6) drie Noordse Stormvogels en vier Alken langs ’t Kiekuus op Westkapelle (PW). Een dag later (met NW2) vlogen hier in ruim twee teluren onder meer een Grote Zee-eend, een Roodhalsfuut, 749 Roodkeelduikers en een 1kj Parelduiker naar zuidwest langs (PW). Een andere Parelduiker zwom eveneens op de 26e op het Veerse Meer (binnenzijde Veerse Dam, CB). Op 27 dec vlogen nog een Roodhalsfuut en als ‘krent van de week’ een Papegaaiduiker langs Westkapelle (PW).

Brandganzen Zandvoorweggebied 02032011 Thomas Luiten

Uit de oude doos (1): Brandganzen, Zandvoortweggebied, 2 maart 2011. Foto: Thomas Luiten.

Gezien het aantal meldingen van een overvliegende Grote Zilverreiger over Koudekerke en ter plaatse in de weihoek van Hoogelande, lijkt het er op dat er in die omgeving een exemplaar overwintert. Mogelijk een ander exemplaar vloog op 28 dec rond in de omgeving van De Nolle (JW). Ook deze week werden weer ca. 10 verschillende Kleine Zilverreigers gemeld, meestal uit de polders rondom Middelburg of in de omgeving van Rammekens.

Er werden weer kleine aantallen Kleine Zwanen gezien. Een groepje met wisselend aantal was deze week aanwezig in het Zandvoortweggebied. Het maximumaantal hier was 15 ex op 28 dec (Regina Vermeeren). Daarnaast vlogen 9 ex over Koudekerke op 25 dec (ES), 4 ex over de Sloehaven op 26 dec (MK) en 3 ex over Westkapelle op 28 dec (PM).

De Groenlandse Kolgans die op 21 dec langs de Zandvoortweg werd ontdekt (PW), werd hier ook op 22 en 24 dec nog door verschillende mensen gezien. Verder waren hier de hele week drie Kleine Rietganzen aanwezig (diverse waarnemers). Driemaal werd een langsvliegende Grote Zaagbek opgemerkt bij Westkapelle: een vrouwtje op 24 dec en mannetjes op 26 en 27 dec (PW).

Blauwe Kiekendief Westkapelle 21122010 Corstiaan Beeke

Uit de oude doos (2): Blauwe Kiekendief, al wekenlang vrijwel afwezig op Walcheren, Westkapelle, 21 december 2010. Foto: Corstiaan Beeke.

Op 23 en 24 dec werd een jagend Smelleken opgemerkt in het Zandvoortweggebied (JS). Zoals inmiddels gebruikelijk is, werden ook weer ongeveer tien Slechtvalken en zes Haviken gemeld.

Niet minder dan 570 Drieteenstrandlopers en 34 Bontbekplevieren waren op 23 dec aanwezig op de HVP langs de Oranjedijk bij Vlissingen (FA). Het maximumaantal Kemphanen in het Zandvoortweggebied was 48 ex op 22 dec (CB). Verspreid over Walcheren werden vijf Witgatjes gemeld. Groenpootruiters waren ook schaars, met slechts drie gemelde exemplaren.

Geelpootmeeuw ad Westkapelle 24122014 Corstiaan Beeke

Geelpootmeeuw, adult, zeedijk Westkapelle, 24 december 2014. Foto: Corstiaan Beeke.

Geelpootmeeuw 3kj Westkapelle 24122014 Corstiaan Beeke

In Zwisterland geringde Geelpootmeeuw, 3kj, zeedijk Westkapelle, 24 december 2014. Foto: Corstiaan Beeke.

Op 22 dec werd een 1kj Zwartkopmeeuw gezien in het Noordervroon (CB) en op 26 dec was een ad wk ter plaatse langs de Zandvoortweg (PW). De eerste paar dagen van de week waaide het flink en stonden er op het hoogtepunt van de dag een paar honderd meeuwen in het Noordervroon. Daartussen werden op 22 dec niet minder dan 34 Geelpootmeeuwen en 10 Pontische Meeuwen geteld (CB). Het aantal Geelpootmeeuwen nam snel af, maar op 23 dec werden er wel 16 Pontische Meeuwen genoteerd (MK).

Pontische Meeuw Westkapelle 24122014 Corstiaan Beeke

Pontische Meeuw, adult, zeedijk Westkapelle, 24 december 2014. Foto: Corstiaan Beeke.

Op drie dagen vloog steeds één Grote Jager langs Westkapelle (CB, PW). Middelste Jagers werden hier gezien op 22 dec (CB), 23 dec (2 ex, div), 25 dec (4 ex, div) en 26 dec (2 ex, PW). Daarnaast was op 25 dec een 1kj Middelste Jager aanwezig langs de Oranjedijk bij Vlissingen (MP) en mogelijk dezelfde vogel een dag later op de pier bij de Sloehaven (MP).

Middelste Jager Vlissingen 25122014 Mayro Pattikawa

Middelste Jager, 1kj, Oranjedijk Vlissingen, 25 december 2014. Foto: Mayro Pattikawa.

Op 22 dec vloog een roepende Waterpieper over het Zandvoortweggebied (PieterGeert Gelderblom). Een mannetje Roodborsttapuit was op 24 en 25 dec aanwezig in het zuidelijk deel van het Noordervroon (HR). Een Roek was op 22 dec aanwezig in en grote groep Kauwen en Zwarte Kraaien langs de Perduinsweg, Middelburg (PW).

Op verschillende plaatsen werden deze week zes Tjiftjaffen gezien (div). Winterse Zwartkoppen werden gemeld uit Koudekerke op 22 dec (ES) en uit de duinen bij Dishoek op 26 dec (AvG). Er werden ook deze week Sneeuwgorzen gemeld van de vaste plekken. Op 23 dec scharrelden er twee op de zeedijk van Westkapelle (Andries Zijlstra, Hetty Sinnema) en op 26 dec en 28 dec foerageerden er weer tien op de pier van de Sloehaven (MP/CB).

Het (lichte) winterweer lijkt nog een paar dagen aan te houden. Voor de komende week maar hopen op een Grote of Kleine Burgemeester, of slootjes bekijken, op zoek naar een Bokje!

Kleine Burgemeester Westkapelle 23022012 Corstiaan Beeke

Uit de oude doos (3): Kleine Burgemeester, 2kj, Westkapelle, 23 februari 2012. Foto: Corstiaan Beeke.

Bokje weihoek Hoogelande 05022012 Corstiaan Beeke

Uit de oude doos (4): Bokje, weihoek Hoogelande, 5 februari 2012. Foto: Corstiaan Beeke.

Waarnemers: Floor Arts (FA), Corstiaan Beeke (CB), Arjen van Gilst (AvG), Marcel Klootwijk (MK), Peter Meininger (PM), Mayro Pattikawa (MP), Han Reijnhoudt (HR), Erik Sanders (ES), Joop Scheijbeler (JS), Jaco Walhout (JW), Pim Wolf (PW).