Op het Veerse Meer werd de Parelduiker in elk geval tot de 21e nog gezien (JS). Aan de binnenzijde van de Veerse Dam waren op 19 en 20 jan ook twee Kuifduikers aanwezig (CB). Een Roodhalsfuut vloog op 25 jan naar noordoost langs Westkapelle (PW). Vanaf 20 jan werd er weer af en toe een adulte Kuifaalscholver gezien in de Sloehaven (FA e.a.).

Grote Zilverreigers werden gemeld op 22 jan in de Pietkreek (2 ex, MK), op 23 jan aan de zuidrand van het Veerse Meer bij het Zilveren Schor (MB), op 24 jan aan de Oude Veerseweg (RS) en op 25 jan langs de Golsteinseweg (JS). In totaal werden weer ongeveer 20 Kleine Zilverreigers gezien, waarvan de meesten ten westen van Middelburg en in de omgeving van Ritthem (div).

De groep Kleine Zwanen (maximaal 21 ex) langs de Hondegemseweg bij Grijpskerke bleef de hele week aanwezig (div). De Witbuikrotgans die op 16 jan voor het eerst werd opgemerkt in de Sloehaven, werd in elk tot 24 jan gemeld (div), soms op het schor van de Sloehaven, soms ook wat westelijker. Een  Grote Zee-eend vloog op 20 jan langs Westkapelle (PW). In het meest zuidelijke deel van het Veerse Meer, bij jachthaven Oranjeplaat werden op 22 jan een vrouwtje Grote Zaagbek en een vrouwtje Nonnetje gezien (MK). Op de 23e werd alleen het Nonnetje hier gezien (TL).

Witbuikrotgans - omgeving Ritthem - 24 jan 2015 - Mayro Pattikawa

Adulte Witbuikrotgans met Rotganzen, omgeving Ritthem, 24 januari 2015. Foto: Mayro Pattikawa.

Er waren meer dan 30 meldingen van Slechtvalken, waarbij het waarschijnlijk om ongeveer 8 verschillende individuen gaat. Tot op heden waren er deze winter weinig waarnemingen van Smellekens, maar deze week werd er drie keer eentje opgemerkt: op 22 jan langs de Baayenhovenseweg bij Oostkapelle (RS), op 24 jan bij Koudekerke (ES) en op 25 jan in het Zandvoortweggebied (PR, PW).

Waterral - Vlissingen - 25 jan 2015 - Corstiaan Beeke

Waterral, Vlissingen, 25 januari 2015. Foto: Corstiaan Beeke.

Op de hoogwatervluchtplaats bij de Oranjedijk stonden op 20 jan 590 Drieteenstrandlopers (TL) en op 21 jan 35 Bontbekplevieren (FA). Het hoogste aantal Kemphanen in het Zandvoortweggebied was 75 ex op 19 jan (TL). Opmerkelijk was het aantal van 102 ex dat op 23 jan op een weiland net ten noorden van Grijpskerke foerageerde (KL).

Drieteenstrandlopers, Oranjedijk Vlissingen, 20 januari 2015, Thomas Luiten

Drieteenstrandlopers op hoogwatervluchtplaats, Vlissingen, 20 januari 2015. Foto: Thomas Luiten.

De enige groep Kluten die Walcheren momenteel rijk is, was vanaf 23 jan aanwezig in de Sloehaven en telde die dag 33 ex (PW). Een voor Walcherse begrippen hoog aantal van zeven Zwarte Ruiters stond samen met twee Groenpootruiters op 19 jan langs de Oude Veerseweg (CB). Van beide soorten werden elders op Walcheren nog enkele vogels gezien (div). Ook werden ongeveer tien Witgatjes gemeld.

Kluten - Sloehaven - 25 jan 2015 - Corstiaan Beeke

Kluten, Sloehaven, 25 januari 2015. Foto: Corstiaan Beeke.

Winterse Oeverlopers werden gemeld op 19 jan bij jachthaven Oostwatering (KvR) en op diezelfde dag in de binnenhaven van Vlissingen (FA). Buiten de gebruikelijke plekken werden Bokjes opgemerkt bij Dishoek op 20 en 21 jan (JG), in het Noordervroon op 22 jan (RS) en in het Zandvoortweggebied op 23 jan (Coen Knotters). Deze week werden er op verschillenden plaatsen ook nog drie Houtsnippen gemeld (div).

Op 24 jan vloog een Grote Jager naar zuidwest langs Westkapelle (PW). Een 2kj Geelpootmeeuw was op 21 jan aanwezig in de Sloehaven (PW). Op verschillende data werden maximaal drie adulte Geelpootmeeuwen in het Noordervroon gezien (div). Nu de ‘Zwartkopmeeuw van Souburg’ definitief lijkt te zijn verdwenen, krijgt een overwinterende Zwartkopmeeuw in het Nollebos wat meer aandacht. Het zou kunnen dat ook deze vogel hier al heel lang overwintert. Mogelijk werd dit exemplaar hier al op 24 jan 1999 voor het eerst gemeld, destijds als een vogel in 2e winterkleed. Sindsdien is hier vrijwel elke winter een Zwartkopmeeuw (ad wk) gezien. Andere Zwartkopmeeuwen werden op 21 jan bij de waterzuivering van Ritthem (ad wk) en op 23 jan bij de spuikom van Ritthem (2e wk) gemeld (JW / PW).

Zwartkopmeeuw - Nollebos - 20 jan 2015 - Marcel Klootwijk

Zwartkopmeeuw, adult winterkleed, Nollebos, 20 januari 2015. Foto: Marcel Klootwijk.

Zwartkopmeeuw - Nollebos - 22 jan 2015 - Marcel Klootwijk

Zwartkopmeeuw, adult winterkleed, Nollebos, 22 januari 2015. Foto: Marcel Klootwijk.

Op 21 jan waren drie Witte Kwikstaarten en een Rouwkwikstaart aanwezig bij Schellach (PR) en op 25 jan zag BW net zo’n groepje bij jachthaven Oostwatering: twee Witte Kwikstaarten en een Rouwkwikstaart. Daarnaast werden ook zeven Grote Gele Kwikstaarten gemeld (div). Tekenend voor de zachte winter tot op heden is het aantal van 27 meldingen van IJsvogels (div). Hierbij gaat het vermoedelijk om minstens 20 verschillende exemplaren.

IJsvogel - Rammekenshoek - 23 jan 2015 - Rob Sponselee

IJsvogel, adult vrouwtje, Rammekenshoek, 23 januari 2015. Foto: Rob Sponselee.

Een Waterpieper werd op 23 en 25 jan opgemerkt in het Zandvoortweggebied (WH / PW). Zowel aan de rand van het Noordervroon als in de Schorerpolder bij Ritthem overwintert een paartje Roodborsttapuiten, getuige diverse meldingen deze week.

Een vrouwtje Zwartkop was op 22 jan aanwezig in een tuin in Koudekerke (ES). Op 20 en 22 jan werd een Keep gezien in een groep Vinken bij de Oostkreek van Westkapelle (MK / RS). Kepen zijn in de winter meestal erg schaars op Walcheren. Tot slot werd ook deze week weer verschillende keren het groepje van maximaal twaalf Sneeuwgorzen op de pier van de Sloehaven gezien (div).

Waarnemers: Floor Arts (FA), Corstiaan Beeke (CB), Matthijs Broere (MB), Jan Goedbloed (JG), Winant Halfwerk (WH), Marcel Klootwijk (MK), Karel Leeftink (KL), Thomas Luiten (TL), Kees van Rij (KvR), Peter Roelse (PR), Erik Sanders (ES), Joop Scheijbeler (JS), Rob Sponselee (RS), Jaco Walhout (JW), Bert Wetsteijn (BW) en Pim Wolf (PW).