Telpost De Nolle was deze maand op achttien dagen bemand. De leukste waarnemingen daar waren op 2 sept een Ortolaan (LZ), op 5 sept een Zwarte Ooievaar, een Visarend, 13 Wespendieven en twee Roodpootvalken (2kj man en juv, MP), op 7 sept zes (!) Visarenden, vijf Wespendieven, 53 Bruine Kiekendieven, zeven Boomvalken, 826 Gele Kwikstaarten en twee Duinpiepers (MP, LZ e.a.), op 8 sept een Duinpieper (PM), op 10 sept een Roodpootvalk (ad vr, MP), op 26 sept 560 (!) Lepelaars, 60 Grote Zilverreigers, een Grote Pieper, een Duinpieper en 103 Kruisbekken (MP) en op 27 sept twee Buidelmezen en een Dwerggors (MP, LZ).

Ortolaan, Telpost De Nolle, 2 september 2023. Audio-opname: Lenn van de Zande.

Duinpieper, Telpost De Nolle, 7 september 2023. Audio-opname: Mayro Pattikawa.

Buidelmezen, Telpost De Nolle, 27 september 2023. Audio-opname: Lenn van de Zande.

Dwerggors, Telpost De Nolle, 27 september 2023. Audio-opname: Lenn van de Zande.

Bij Westkapelle werd op zeven dagen geteld. De maandtotalen daar waren drie Grote Jagers, vijf Middelste Jagers, 57 Kleine Jagers, zes Kleinste Jagers, 54 Grauwe Pijlstormvogels, twaalf Noordse Pijlstormvogels en twee Vaal Stormvogeltjes. Beste dagen waren 23 september en 29 september.

1kj Roodhalsfuut, Westkapelsche Kreek, 23 september 2023. Foto: Corstiaan Beeke.

Op 15 sept werd een fraaie juveniele Roodhalsfuut ontdekt op de Westkapelsche Kreek (LZ, BR). Deze soort zien we maar zelden op Walcheren. De vogel trok tot in oktober aardig wat belangstelling. In de eerste helft van de maand werden maximaal twee Zomertalingen gezien in het Noordervroon (div). De onvolwassen Zwarte Ooievaar die op 2 sept kort aanwezig was in de Sint Laurense Weihoek (LZ, CB), werd de drie daaropvolgende dagen ook nog gezien bij Biggekerke, Dishoek en Telpost De Nolle (div).

2kj Zwarte Ooievaar, Biggekerke, 2 september 2023. Foto: Corstiaan Beeke.

Naast de gebruikelijke meldingen van een Kuifaalscholver bij Ritthem werd op 6 en 20 sept ook een 1kj vogel gezien bij het Zuiderhoofd van Westkapelle (JM). Koereigers werden opgemerkt in het Noordervroon op 1 sept (Jolanda Wannet, in het Oude Veerseweggebied op 4 sept (Marjan van Sluijs) en langs de Geschieresweg bij Aagtekerke op 30 sept (Emma Kok). Op 7 sept werd de nachtelijke roep van een Roerdomp opgenomen boven de wijk ’t Zand, Middelburg (MK). Een Purperreiger werd op 14 sept op een stoppelakker gezien langs de Braamweg, Koudekerke (AvH). Daarnaast werden er deze maand drie overvliegende Purperreigers gezien (div).

1kj Kuifaalscholver, Zuiderhoofd Westkapelle, 6 september 2023. Foto: Giovanni Dijkman.

Visarenden vlogen op 3 sept over de Steenheulweg, Hoogelande (MG), in de avond van 7 sept over Krommenhoeke (AvG), op 8 sept over Dishoek (Elsje Koorstra Ham) en op zowel 15 sept als op 17 sept over Westkapelle (PR / MP, WP). Op 17 vloog een juveniele Grijze Wouw hard oostwaarts over het Noordervroon bij Westkapelle (FA, KB). Vervolgwaarnemingen bleven uit. Dit betreft de zevende waarneming van deze soort op Walcheren.

Grijze Wouw, Noordervroon – Westkapelle, 17 september 2023. Foto: Kevin Bezemer.

In totaal werden met name in de eerste helft van de maand enkele tientallen Wespendieven gemeld (div). Een juveniel vrouwtje Steppekiekendief vloog op 25 sept over de duinen van Klein Valkenisse naar zuidoost (AvG).

1kj vrouwtje Steppekiekendief, duinen Klein Valkenisse, 25 september 2023. Foto’s: Arjen van Gilst.

1kj Wespendief, Telpost De Nolle, 10 september 2023. Foto: Mayro Pattikawa.

Sperwer, Telpost De Nolle, 5 september 2023. Foto: Mayro Pattikawa.

Er werden minstens acht Smellekens gemeld (div). Naast de drie langstrekkers bij Telpost De Nolle vlogen ook nog (juveniele) Roodpootvalken over Oost-Souburg op 4 sept (RS) en over de duinen bij Dishoek op 15 sept (JG).

2kj mannetje Roodpootvalk, Telpost De Nolle, 5 september 2023. Foto: Mayro Pattikawa.

Adulte Boomvalk, Hollandseweg – Aagtekerke, 19 september 2023. Foto: Mayro Pattikawa.

In de avond van 13 sept was een juveniele Steltkluut aanwezig in de meest noordelijke plas van de Sint Laurense Weihoek (PW). Op 10 sept werd een Amerikaanse Goudplevier in zomerkleed gemeld langs de Hollandseweg, Aagtekerke (TK). Helaas kon de vogel door andere toegesnelde vogelaars niet worden teruggevonden. Een groepje van vijf adulte Morinelplevieren foerageerde op 1 sept op een stoppelakker langs de Baayenhovenseweg, Grijpskerke (CB). Opmerkelijk genoeg werd zes dagen later een groepje van vijf adulte Morinelplevieren gezien langs de Molenweg, iets ten noorden van Serooskerke (Erik Doekes). Dit is ruim 3 km noordoost van de eerder genoemde locatie. Een juveniele Morinelplevier was op 1 sept aanwezig tussen Goudplevieren langs de Zoetendaalseweg, Grijpskerke (CB). Diezelfde avond werd een roepende Morinelplevier gehoord boven het Zandvoortweggebied (LZ). Tenslotte werd op de 10e een volwassen exemplaar gezien langs de Hollandseweg, Aagtekerke (TK e.a.).

Juveniele Gestreepte Strandloper, zeedijk Westkapelle, 17 september 2023. Foto: Hub Corten.

In de middag van 17 sept werd zomaar een juveniele Gestreepte Strandloper gefotografeerd op de zeedijk van Westkapelle (Hub Corten). Later werd deze vogel teruggevonden in het Noordervoon (JvK). Hij liet zich daar tot in de avond leuk zien (div). Op 13 sept waren twee Krombekstrandlopers aanwezig in de Sint Laurense Weihoek (Mariëtta Peters). Het maximaalaantal in het Noordervroon was 9 ex op de 10e (CB, PW). Temmincks Strandlopers werden gemeld in de Sint Laurense Weihoek op 4 sept (CG), in het Oude Veerseweggebied op 13 sept (JW) en in het Noordervroon op 16 sept (Peter de Rouw). Het hoogste aantal Kleine Strandlopers in het Noordervroon was 4 ex (div).

Op 22 sept werd de teruggekeerde Grote Burgemeester weer voor het eerst opgemerkt in de binnenhaven van Vlissingen (MS). De vogel gaat hier aan zijn zesde winter beginnen. Bij Westkapelle werden op sommige dagen vele tientallen Pontische Meeuwen en Geelpootmeeuwen gezien.

1kj Pontische Meeuw (onder), Westkapelle, 23 september 2023. Foto: Mayro Pattikawa.

1kj Geelpootmeeuw, Westkapelle, 23 september 2023. Foto: Corstiaan Beeke.

Op 22 sept stond een fraaie in Noorwegen (Sømna) geringde adulte Baltische Mantelmeeuw op de zeedijk van Westkapelle (CB). Deze vogel werd hier t/m de 25e regelmatig gezien (div). Op 29 sept was een andere, in Finland geringde Baltische Mantelmeeuw aanwezig op de dijk (PW). Deze vogel vloog kort na de ontdekking de zee op en kon later niet worden teruggevonden.

Adulte Baltische Mantelmeeuw, Westkapelle, 22 september 2023. Foto: Lenn van de Zande.

Adulte Baltische Mantelmeeuw, zeedijk Westkapelle, 22 september 2023. Foto: Corstiaan Beeke.

Twee Reuzensterns (ad en juv) vlogen op 5 sept roepend in zuidwestelijke richting over de Hogeweg bij Westkapelle (RS). Deze soort wordt zeker niet jaarlijks gezien op Walcheren. Een fraaie juveniele Kleinste Jager werd op 15 sept gefotografeerd boven het Vroonbos bij Westkapelle (MB).

Velduil, Noordervroon – Westkapelle, 4 september 2023. Foto: Andries Hurks.

Velduilen, Hollandseweg – Aagtekerke, 22 september 2023. Foto: Marcel Klootwijk.

Er waren vijf meldingen van een Velduil. Daarnaast waren op 22 sept twee vogels ter plaatse langs de Hollandseweg, Aagtekerke (LZ e.a.). Op 25 sept werd een Hop gezien in de duinen van Klein Valkenisse (AvG).

Hop, duinen Klein Valkenisse, 25 september 2023. Foto: Arjen van Gilst.

Draaihalzen waren best schaars: op 1 sept vloog een Draaihals op langs de Havenweg bij Ritthem (CO, PdP), van 9 t/m 11 liet een vogel zich soms prachtig bekijken op een bouwterreintje aan de noordrand van Westkapelle (HR e.a.) en op 22 sept liet een Draaihals zich af en toe in tuinen in bungalowpark Parkweg, Westkapelle (Frank van der Meer e.a.).

Draaihals, Westkapelle, 9 september 2023. Foto’s: Corstiaan Beeke.

De enige Kleine Bonte Specht buiten Oranjezon / Oranjebosch werd op 16 sept gehoord en gezien langs het puinpad van Westkapelle (CB, PB, JK). Heel bijzonder was de ontdekking van een vrouwtje Zwarte Specht in het dennenbos van Oranjezon op 23 sept (Peter Sponselee). Daarna werd de vogel nog verschillende keren gemeld tot het einde van de maand (div). Dit betreft de eerste serieus gedocumenteerde waarneming van deze soort sinds eind jaren ’90. Maximaal drie Raven werden gedurende de hele maand gemeld, voornamelijk uit de kuststrook tussen Vrouwenpolder en Telpost De Nolle.

Zwarte Specht, Oranjezon, 26 september 2023. Foto: Bert Wetsteijn.

Voor Bladkoninkjes is het tot dusver het magerste najaar in lange tijd. Er werden in september slechts twee Bladkoninkjes waargenomen: op 23 sept werd er één gehoord aan de noordrand van de Oostkreek bij Westkapelle (LZ) en op 27 sept riep er een aan de zuidrand van Arnemuiden (CM). Op 7 sept vloog een Graszanger langs Telpost De Nolle (MP). In het zuidelijk deel van het Noordervroon werden regelmatig 1-2 Graszangers gemeld, maar op 11 sept werden er hier zelfs vijf bij elkaar gezien (LZ).

Graszanger, Noordervroon Westkapelle, 2 september 2023. Audio-opname: Bert Wetsteijn.

Naast enkele ‘losse’ Engelse en Noordse Kwikstaarten op verschillende plekken werd in de Schorerpolder op 7 sept op een mooie groep van 240 Gele Kwikstaarten gezien met daartussen zes Engelse Kwikstaarten en zes Noordse Kwikstaarten (LZ). Naast de zes langstrekkende Duinpiepers bij Telpost De Nolle werden ook nog overvliegende Duinpiepers gemeld bij Klein Valkenisse op 6 sept (AvG), bij Joossesweg op 7 sept (Jolanda Wannet), over het strand bij Het Kustlicht op 10 sept (Stijn Leestmans) en over de duinen bij Dishoek op 16 sept (MP). Een 1kj Blauwborst werd op 2 sept gezien in Natuurpark Nolle Westduin (LZ). Op 15 en 17 sept was een 1kj Roodmus aanwezig langs het puinpad van Westkapelle (LZ, MP, BR e.a.).

1kj Roodmus, puinpad Westkapelle, 15 september 2023. Foto: Lenn van de Zande.

Tussen 15 en 19 sept werd af en toe een IJsgors gezien op de zeedijk van Westkapelle (FA e.a.). Op de 22e vloog een IJsgors over de Westelijke Sloehavendam, Ritthem (PW). Een roepende Ortolaan vloog op 10 sept over de duinen van Klein Valkenisse (AvG, CO).

Waarnemers: Floor Arts (FA), Corstiaan Beeke (CB), Pieter Beeke (PB), Kevin Bezemer (KB), Matthijs Broere (MB), Hub Corten, Erik Doekes, Christiaan Giljam (CG), Arjen van Gilst (AvG), Jan Goedbloed (JG), Marc Goedbloed (MG), Anton van Haperen (AvH), Marcel Klootwijk (MK), Emma Kok, Jaap Kolijn (JK), Elsje Koorstra Ham, Tobi Koppejan (TK), Jeroen van Kruininigen (JvK), Stijn Leestmans, Frank van der Meer, Peter Meininger (PM), Jan Minderhoud (JM), Cor Moens (CM), Corine Osté (CO), Mayro Pattikawa (MP), Mariëtta Peters, Piet de Poorter (PdP), Wilco Poppe (WP), Peter Roelse (PR), Bram Roobol (BR), Peter de Rouw, Maarten Sluijter (MS), Marjan van Sluijs, Peter Sponselee, Rob Sponselee (RS), Jaco Walhout (JW), Jolanda Wannet, Pim Wolf (PW), Lenn van de Zande (LZ).