Een terugblik op deze maand leert dat er driemaal aardige of zelfs goede zeetrek te zien was bij Westkapelle. Op 10 sept, 15 t/m 18 sept en op 26 en 27 sept. Het totaalbeeld was bijzonder: weinig Noordse Pijlstormvogels, Vaal Stormvogeltjes, Grote en Middelste Jagers, maar juist veel Grauwe Pijlstormvogels en aardige aantallen Kleine en Kleinste Jagers.

Daarnaast passeerde er een ongelooflijke klapper in de vorm van een donsstormvogel, een Gon-gon of Freira, op de 26e (PW, MP, LZ, MS). Zie voor een uitvoerige beschrijving van deze megasoort hier: [Trektellen.org] – Vogeltrektellingen & ringvangsten Indien aanvaard door de CDNA betreft dit pas de tweede ooit in Nederland!

Grauwe Pijlstormvogels, Westkapelle, 17 september 2022. Foto: Jeroen Veeken.

Grauwe Pijlstormvogel, Westkapelle, 17 september 2022. Foto: Paul Gnodde.

Middelste Jager, Westkapelle, 10 september 2022. Foto: Bram Roobol.

Kleine Jager, Westkapelle, 17 september 2022. Foto: Lennart Verheuvel.

Kleinste Jager, Westkapelle, 17 september 2022. Foto: Mayro Pattikawa.

Kleinste Jager, Westkapelle, 17 september 2022. Foto: Ruben Luiten.

Een lijstje met de overige highlights en aantallen: Parelduikers op 18 en 19 sept, twee Witbuikrotganzen op 17 sept, drie Toppers op 27 sept, een Stormvogeltje op 10 sept en in totaal zes Vaal Stormvogeltjes, 27 Noordse Stormvogels, 678 Grauwe Pijlstormvogels, zes Noordse Pijlstormvogels, drie Vorkstaartmeeuwen, zes Grote Jagers,  negen Middelste Jagers, 260 Kleine Jagers, 57 Kleinste Jagers en tien Rosse Franjepoten.

Noordse Stormvogel, Westkapelle, 17 september 2022. Foto: Lennart Verheuvel.

Vorkstaartmeeuw, Westkapelle, 16 september 2022. Foto: Bram Roobol.

Een groep van niet minder dan zeven Zwarte Ooievaars vloog in de avond van 2 sept in westelijke richting over Westkapelle (JT). Kuifaalscholvers werden ter plaatse gemeld voor de zeedijk van Westkapelle op 18 sept (div) en in de monding van de buitenhaven van Vlissingen op 29 sept (WP). Op 9 sept doken er twee Koereigers op. Eerst was er kort aanwezig in het Noordervroon (MG) en later in de ochtend stond er een op het schor van de Sloehaven (MG e.a.). In totaal werden negen overvliegende Purperreigers gemeld, waarvan 4 ex op 12 sept over Aagtekerke (JW) en 3 ex op 23 sept over Telpost De Nolle (PM).

Visarend, Hollandseweg – Aagtekerke, 4 september 2022. Foto: Paul van Tuil.

In totaal werden er acht overtrekkende Visarenden gemeld (div). Op 12 sept was een Visarend aanwezig op de Haringvreter (MH). Een topwaarneming was die van een juveniele Grijze Wouw die op 5 sept boven de duinen van Klein Valkenisse naar zuidoost vloog (AvG). Dit betreft alweer de vijfde waarneming van een Grijze Wouw op Walcheren, terwijl we begin 2020 nog op nul stonden.

Grijze Wouw, duinen Klein Valkenisse, 5 september 2022. Foto’s: Arjen van Gilst.

Er werden in totaal ca. 20 Wespendieven gezien (div). Een juveniele Steppekiekendief werd op 23 sept kort gezien boven het puinpad van Westkapelle (MG). Mogelijk dezelfde vogel vloog even later over de Baaiweg t.h.v. de Poppekerkseweg (WvZ).

Wespendief, duinen Klein Valkenisse, 4 september 2022. Foto: Arjen van Gilst.

Steppekiekendief, puinpad Westkapelle, 23 september 2022. Foto: Marc Goedbloed.

Op 2 sept hingen twee juveniele Roodpootvalken enige tijd rond boven de manege van Westkapelle (LZ, JW e.a.). Op 5 sept meldde MK er eentje boven zijn tuin in Middelburg. Er werden tien Smellekens gemeld.

Havik, Biggekerke, 16 september 2022. Foto: Marloes Donkers.

Vier juveniele Morinelplevieren die al in augustus in de omgeving van de Hollandseweg ontdekt waren, bleven tot 10 sept (div). Eén vogel werd op de 12e nog gezien (PW). Leuk was de juveniele Strandplevier die in de avond van 13 september op de zeedijk van Westkapelle liep (Jolanda Wannet).

Strandplevier, Westkapelle, 13 september 2022. Foto: Jolanda Wannet.

Op 24 sept werd een Bokje opgestoten op opslagterrein ‘Erica’, Westkapelle (MB). Een Rosse Franjepoot zwom op 19 en 20 sept op zee ter hoogte van het vuurtorentje bij Westkapelle (GD e.a.). De tot dusver enige Grauwe Franjepoot van dit jaar op Walcheren werd op 17 sept gefotografeerd in het Noordervroon (E. Kleijn).

Rosse Franjepoot, Westkapelle, 19 september 2022. Foto: Corstiaan Beeke.

Al op 26 sept keerde de inmiddels echt volwassen Grote Burgemeester terug op zijn overwinteringsplek in de binnenhaven van Vlissingen (FA). Hopelijk blijft hij ook zijn vijfde winter trouw aan Walcheren. Een juveniele Witvleugelstern vloog op 7 sept samen met een Zwarte Stern zuidwaarts langs Westkapelle (MK). Op 19 sept vloog een juveniele Kleinste Jager westwaarts langs de Sloehaven (LZ).

Grote Burgemeester, binnenhaven Vlissingen, 27 september 2022. Foto: Marcel Klootwijk.

Een Ransuil vloog op 29 sept op uit het Vroonbos langs de Oude Zandweg, Westkapelle (TL). Velduilen werden gezien op 4 sept langs de Tiendehofweg, Meliskerke (Jolanda Wannet), op 12 sept op het strand bij Domburg (RG), tussen 12 en 15 sept maximaal drie vogels in de omgeving van het Noordervroon (div), op 23 sept langs de Noordweg bij Koudekerke (Adrie Reijnierse) en op 24 sept langs de Ketellappersweg, Aagtekerke (RS).

Velduil, Westkapelle, 12 september 2022. Foto: Corstiaan Beeke.

Er werden vermoedelijk drie verschillende Draaihalzen gezien in de bosschages van het zuidelijk deel van het Noordervroon. Een vogel die al op 29 aug was ontdekt bleef tot 2 sept hangen. Daarna volgden nog vogels op 15 sept (MB) en 25 sept (HR, MK). Op 5 sept was een Draaihals ter plaatse bij Telpost De Nolledijk (LZ). Kleine Bonte Spechten werden opgemerkt bij Dishoek op 23 sept (LZ) en in het Oranjebosch op 24 sept (MG). Een late juveniele Koekoek werd op 29 sept gezien in de omgeving van Klein Valkenisse (TL). Al op 23 sept werd een Klapekster ontdekt langs de Schoneweg, Westkapelle (AvG). De vogel bleek erg mobiel en werd tot in oktober gezien tussen de Schoneweg en de manege van Westkapelle (div).

Klapekster, manege Westkapelle, 25 september 2022. Foto: Ludo van Dorst.

Buiten het gebruikelijke gebied (Oranjezon en omgeving) werden er Raven gemeld bij Telpost De Nolle op 5 sept (LZ) en langs de Brouwerijweg, Aagtekerke op de 27e (PW). Op 29 sept foerageerden vijf Baardmannetjes in de ‘oude ijsbaan’ van Westkapelle (Yset Foppen, Wils Herwig). Na de Fluiter in augustus volgden er deze maand nog eens vier: op 2 sept 1 ex in het Groot Vroon, Dishoek (JG) en 1 ex in het Kreekebos, tussen het puinpad en de Westkapelsche Kreek (LZ), op 3 sept op de begraafplaats van Westkapelle (JK, CB) en op 12 sept in de duinen van Klein Valkenisse (AvG, CO). Vanaf 17 sept werden er al weer tientallen Bladkoninkjes gezien, waarvan zoals gebruikelijk de meeste in de omgeving van Westkapelle (div).

Bladkoning, Westkapelle, 22 september 2022. Foto: Heinz Schimmel.

Graszanger, Noordervroon – Westkapelle, 21 september 2022. Foto: Marloes Donkers.

De Graszanger van het Noordervroon werd in elk geval t/m 23 sept gezien (div). In totaal werden er elf Beflijsters gemeld (div). Grote Piepers vlogen over de Tiendehofweg bij Meliskerke op 9 sept (CB) en over Vebenabos op 23 sept (LZ). Er werden ook twee overvliegende Duinpiepers opgemerkt: op zowel 5 sept als op 22 sept vloog een vogel langs Telpost De Nolle (PM / LZ). De roep van een overvliegende Siberische Boompieper werd op 30 sept opgenomen in de duinen bij Dishoek (MB).

Siberische Boompieper, duinen Dishoek, 30 september 2022. Audio-opname: Matthijs Broere.

Een spannend late spotvogel (Spotvogel of Orpheusspotvogel) werd op 23 sept net niet goed genoeg gezien in de bosjes van het zuidelijk deel van het Noordervroon (BR, LZ). Roepende IJsgorzen vlogen over het opslagterrein van Westkapelle (LZ), over ’t Kiekuus op de 27e (TL, PW) en over camping De Vuurtoren op 30 sept (CB, HB). De enige Ortolaan vloog op 12 sept naar zuid over het puinpad (PW).

Kleine Barmsijs, Westkapelle, 25 september 2022. Foto: Jaco Walhout.

Waarnemers: Floor Arts (FA), Corstiaan Beeke (CB), Matthijs Broere (MB), Huibert van den Bos (HB), Gido Davidse (GD), Yset Foppen, Rienk Geene (RG), Arjen van Gilst (AvG), Jan Goedbloed (JG), Marc Goedbloed (MG), Wils Herwig, Mark Hoekstein (MH), E. Kleijn, Marcel Klootwijk (MK), Jaap Kolijn (JK), Thomas Luiten (TL), Peter Meininger (PM), Corine Osté (CO), Mayro Pattikawa (MP), Wilco Poppe (WP), Han Reijnhoudt (HR), Adrie Reijnierse, Bram Roobol (BR), Maarten Sluijter (MS), Rob Sponselee (RS), Jos Tramper (JT), Jaco Walhout (JW), Jolanda Wannet, Pim Wolf (PW), Wouter van Zandbrink (WvZ), Lenn van de Zande (LZ).