Vanaf 4 tot en met in elk geval 22 september was een Roodhalsgans aanwezig in het Zandvoortweggebied (Leen van Dam e.a.). Hoewel de vogel niet geringd was, wees de datum, het gezelschap waarin de vogel verkeerde en de staat van het verenkleed nou niet meteen op een wilde herkomst. Een Kuifaalscholver was op 3 september aanwezig in de Sloehaven (CM). Op 23 sept zwom een Kuifaalscholver op zee bij Westkapelle (HH).

1kj Kuifaalscholver, Sloehaven, 3 september 2021. Foto: Cor Moens.

Op 19 sept werd een laag overvliegende juveniele Zwarte Ooievaar gezien boven het Groot Vroon bij Dishoek (Niels Haak). Mogelijk dezelfde vogel werd drie kwartier later opgemerkt in het Zandvoortweggebied (JS e.a.) en weer later in de natuurontwikkeling langs de Brigdamseweg, Middelburg (Wilma Steendijk). Een leuke verrassing was de Zwarte Ibis die in de avond van 22 sept werd ontdekt in het Noordervroon (MPe). De vogel bleef tot in oktober aanwezig in het zuidelijk deel  van het gebied.

1kj Zwarte Ooievaar, Zandvoortweggebied – Middelburg, 19 september 2021. Foto: Harry de Visser.

Tussen 9 en 26 sept werd af en toe een Roerdomp gezien in het Noordervroon (div). Twee Koereigers waren vanaf 22 sept tot het einde van de maand aanwezig in het Oude Veerseweggebied (JG e.a.). Nog een Koereiger foerageerde op 27 en 28 sept in de Oosternieuwlandpolder langs de Polredijk bij Vrouwenpolder (MS e.a.). Naast een langdurig verblijvende Purperreiger in het Noordervroon werden deze maand vier overtrekkende exemplaren gezien (div).

Zwarte Ibis, Noordervroon – Westkapelle, 24 september 2021. Foto: Corstiaan Beeke.

In totaal werden vijf overvliegende Visarenden gezien: op 18 sept 1 ex over De Mortiere, Middelburg (LZ) en 1 ex over Oranjezon (JW, SW), op 20 sept 1 ex over De Nolle (PM) en 1 ex over het Noordervroon (JT) en op 21 sept 1 ex over het Zandvoortweggebied (Wilma Steendijk). Er werden deze maand zeven Wespendieven waargenomen (div). Op 8 sept fotografeerde HR een langs vliegende juveniele Steppekiekendief langs de Baaiweg ter hoogte van de kruising met de Trommelweg (HR). Er werden vijftien Smellekens waargenomen.

Smelleken, Zandvoortweggebied – Middelburg, 20 september 2021. Foto: Piet de Poorter.

In de eerste twee weken werd er niet geteld bij Westkapelle. In de namiddag van 12 sept vlogen er binnen een halfuur wel opeens een Kleinste Jager en twee Vorkstaartmeeuwen (adult en juveniel) in een stroom Visdieven mee (PW). Ook daarna bleven echt goede zeetrekdagen helaas ouderwets schaars. De middag van 29 sept (W6) was wel leuk met onder meer zes Grauwe Pijlstormvogels, twaalf Vaal Stormvogeltjes en twee Kleinste Jagers (div). Hier is de gehele telling te zien.

Vaal Stormvogeltje, Westkapelle, 29 september 2021. Foto: Thomas Luiten.

Daarnaast passeerden er in de tweede helft van de maand verspreid over zeven tellingen drie Parelduikers, twee Grauwe Pijlstormvogels, 13 Grote Jagers, een Middelste Jager en 114 Kleine Jagers. De enige Noordse Pijlstormvogel vloog op de 25e langs (JK, CB, JM, GDu). Klapper van de maand voor de telpost was geen zeevogel, maar een Alpengierzwaluw die op 28 sept op vrij grote afstand boven zee naar zuidwest vloog (PW, GDu, Rina Huisman, Kees Renes). Er zijn tot op heden zes gevallen van Alpengierzwaluw voor Walcheren aanvaard door de CDNA.

Zeekoet, buitenhaven Vlissingen, 27 september 2021. Foto: Piet de Poorter.

1kj Alk, Westkapelle, 25 september 2021. Foto: Corstiaan Beeke.

Het Bokje dat op 14 sept in het Zandvoortweggebied werd gezien (PW), was er op tijd bij. Er werden niet minder dan zeven Draaihalzen gezien, waarvan zes in de eerste week van deze maand: op 1 sept in Oranjezon (MK), op 1 t/m 3 sept tenminste twee vogels op opslagterrein Erica, Westkapelle (div), op 2 sept eentje in de bosschages in het zuidelijk deel van het Noordervroon (LZ, JM), op 3 sept op het voormalig woonwagenkamp langs de Havenweg, Ritthem (CO, PdP) en op 7 sept op de Haringvreter (Tom Damm). Tenslotte werd er op 20 sept nog een Draaihals gezien op de begraafplaats van Westkapelle (PW).

Bonte Vliegenvanger, begraafplaats Westkapelle, 5 september 2021. Foto: Kris De Rouck.

Naast enkele meldingen in Oranjezon werden er nog twee Kleine Bonte Spechten gezien: op 9 sept overvliegend in de duinen bij het Groot Vroon, Dishoek (AvG) en op 21 sept eentje naar zuid vliegend langs De Nolle (PM). De juveniele Grauwe Klauwier die op 30 aug werd ontdekt in het Natuurpark Nolle Westduin bij Vlissingen (PM) bleef aanwezig tot en met 3 sept (div). Nog een juveniele Grauwe Klauwier werd op 3 sept gezien in Oranjezon (Jaap Drijfhout).

1kj Grauwe Klauwier, Natuurpark Nolle Westduin – Vlissingen, 3 september 2021. Foto: Jan Minderhoud.

Curieus was de waarneming van een noordwaarts vliegende Bonte Kraai in de duinen van Klein Valkenisse op 20 sept (AvG). Opmerkelijk genoeg werd vermoedelijk dezelfde vogel ’s avonds nogmaals gefotografeerd toen hij over de begraafplaats van Westkapelle vloog (MPe).

Bonte Kraai, duinen Klein Valkenisse, 20 september 2021. Foto: Arjen van Gilst.

Duinpiepers vlogen langs De Nolle op 8 sept (LZ, PM), 9 sept (PM), 14 sept (PM) en op de 21e over het puinpad van Westkapelle (LZ). Op 21 sept vloog bovendien een roepende IJsgors langs De Nolle (PM). De enige Ortolaan vloog op 3 sept over de bosjes van Domincus, Westkapelle (Arjan Dwarshuis).

Vuurgoudhaan, Ritthem, 18 september 2021. Foto: Corine Osté.

Waarnemers: Corstiaan Beeke (CB), Leen van Dam, Tom Damm, Jaap Drijfhout, Guus van Duin (GDu), Arjan Dwarshuis, Arjen van Gilst (AvG), Jan Goedbloed (JG), Niels Haak, Henk Huige (HH), Rina Huisman, Marcel Klootwijk (MK), Jaap Kolijn (JK), Peter Meininger (PM), Jan Minnaar (JM), Cor Moens (CM), Corine Osté (CO), Marten Peene (MPe), Piet de Poorter (PdP), Han Reijnhoudt (HR), Kees Renes, Joop Scheijbeler (JS), Maarten Sluijter (MS), Wilma Steendijk, Jos Tramper (JT), Jaco Walhout (JW), Seth Walhout (SW), Pim Wolf (PW), Lenn van de Zande (LZ).