Er waren twee meldingen van een Kuifaalscholver bij Westkapelle: op 9 okt (MBH) en op 17 okt (Robin van der Made). In totaal werden er zes Koereigers gemeld: op 7 en 28 okt in het Noordervroon (MG e.a. / AO e.a.), op 8 en 17 okt in het Zandvoortweggebied (JD e.a. / GD, MK), op 10 okt langs Telpost De Nolle (LZ) en op 12 okt 2 ex bij de Kapel van Hoogelande (JB e.a.).

Roodhalsgans, Zandvoortweggebied – Sint Laurens, 17 oktober 2022. Foto: Piet de Poorter.

De ongeringde Roodhalsgans die al sinds 25 sept aanwezig was in de Sint Laurense Weihoek, werd daar tot in elk geval 19 okt gezien (div). Op 19 okt trokken ruim 2200 Kleine Rietganzen over de duinen bij Vebenabos (div). Op 22 okt vlogen acht Grote Zee-eenden langs Westkapelle (MP, MS) en op 26 okt volgde nog één exemplaar (TL).

Blauwe Kiekendief, Vebenabos, 21 oktober 2022. Foto: Thomas Luiten.

Rode Wouw, Klein Valkenisse, 10 oktober 2022. Foto: Piet de Poorter.

Een 1kj Rode Wouw was op 10 okt ter plaatse op een akker langs de Zuidweg, Klein Valkenisse (LZ e.a.). Op 19 okt trokken twee Rode Wouwen naar zuid ter hoogte van Vebenabos (div). Op diezelfde datum vloog een onvolwassen Zeearend eerst over Westkapelle (FA) en even later langs Vebenabos (div) naar zuidoost. Op de 20e werd een adulte Zeearend gefotografeerd boven het Dishoekse Bos (PdP). Een dag later vloog vermoedelijk dezelfde vogel in westelijke richting de zee op bij Westkapelle (FA e.a.).

Zeearend, Dishoekse Bos, 20 oktober 2022. Foto: Piet de Poorter.

Leuk was de waarneming van een Temmincks Strandloper in het Zandvoortweggebied op 12 okt (AvG). Er werden op verschillende plekken Bokjes gemeld. Het hoogste aantal was vijf vogels in de Oostkreek van Westkapelle op 22 okt (JW, SW). Een 1kj Grauwe Franjepoot was van 9 t/m 17 okt aanwezig in het Noordervroon (TL e.a.). Langsvliegende Rosse Franjepoten werden op 1 okt gemeld bij de Boulevard van Vlissingen (MK) en vanaf de zeedijk van Westkapelle (RJ).

Grauwe Franjepoot, Noordervroon – Westkapelle, 11 oktober 2022. Foto: Kris De Rouck.

Grote Burgemeester, binnenhaven Vlissingen, 12 oktober 2022. Foto: Heinz Schimmel.

De adulte Grote Burgemeester verbleef de gehele maand in de binnenhaven van Vlissingen (div). Er waren geen bijzondere dagen met zeetrek deze maand. Toch werden hier enkele leuke soorten gezien: op 1 okt een Kleinste Jager (div), op 8 okt vier Grauwe Pijlstormvogels en een juveniele Vorkstaartmeeuw (JK, CB, JM).  Op 10 okt vijf Grauwe Pijlstormvogels en een Middelste Jager (PW) en op 18 okt 69 Alken (PW).

Velduil, zeedijk Westkapelle, 11 oktober 2022. Foto: Kris De Rouck.

Op verschillende plaatsen werden in totaal minimaal vier, maar mogelijk zes Velduilen gemeld (div). Op 21 en 23 okt werd driemaal een Hop gemeld binnen de bebouwde kom van Koudekerke (Riaan Rijken e.a.). Er waren ca. tien meldingen van Kleine Bonte Spechten, de meeste uit Oranjezon, het Noordervroon-zuid en omgeving Dishoek. De Klapekster die vanaf 23 sept aanwezig was in de omgeving van de manege, noordoost van Westkapelle, werd daar op 2 okt voor het laatst gemeld (div).

Klapekster, manege Westkapelle, 2 oktober 2022. Foto: Marcel Klootwijk.

Langstrekkende Roeken werden opgemerkt bij Vebenabos op 19 okt (MP, MS) en op Telpost De Nolle op 27 okt (div). Een Bonte Kraai vloog op 25 okt zuidwaarts over de zeedijk van Westkapelle (Rick van der Weijde) en een dag later langs Telpost De Nolle (PM). De Raven (meestal 2-3 ex) worden op steeds meer plekken gezien, zelfs tot in de duinen bij Klein Valkenisse op 18 okt (AvG). Eenmaal, op 21 okt, werden vier Raven gezien langs de zeedijk tussen Westkapelle en Domburg (CB).

Raaf, Westkapelle, 26 oktober 2022. Foto: Marcel Klootwijk.

Ongeëvenaard was de influx van Vale Gierzwaluwen in Noordwest-Europa in de laatste decade van oktober. Tot grote vreugde van de Walcherse vogelaars pikte ook Walcheren een stevig graantje mee, met vermoedelijk minimaal 15, maar mogelijk zelfs 19 vogels. Omdat deze soort slechts tweemaal eerder overtuigend is vastgesteld op Walcheren voor de volledigheid hier alle waarnemingen: na mogelijke Vale Gierzwaluwen op 21 okt langs Telpost De Nolle (2 ex, TL), op 22 okt over Oranjezon (Johan Giglot, Hannes Giglot) en op 23 okt langs Telpost De Nolle (PM) werd in de namiddag van 23 okt de eerste zekere gefotografeerd boven de zeedijk van Westkapelle (CB).

Vale Gierzwaluw (compilatie), Domburg, 27 oktober 2022 Foto’s: Corstiaan Beeke.

In de avond van 25 okt vlogen gedurende drie kwartier 2 ex boven het Noordervroon en de zeedijk van Westkapelle (HR e.a.). Weer twee dagen later, op 27 okt, passeerde 1ex Telpost De Nolle in zuidwestelijke richting (CB e.a.) en werden verspreid over de dag minimaal drie, maar mogelijk vier Vale Gierzwaluwen tussen Westkapelle en Domburg gezien: twee vogels foerageerden langdurig boven het Noordervroon (JM, HR e.a.) en tegelijkertijd één vogel langdurig boven de duinen naast de golfbaan van Domburg (div). Diezelfde middag zag LZ minimaal zes (!) vogels in Oranjezon.

Vale Gierzwaluw, Domburg, 27 oktober 2022. Foto: Paul van Tuil.

In de ochtend van 28 okt werd weer één vogel boven de zeedijk van Westkapelle gemeld (JM), wat in theorie nog een blijvertje van de dag ervoor kan zijn geweest. Op 28 okt foerageerden maximaal 3 ex in de duinen bij Breezand (JW e.a.). Ook dit kunnen in principe nog achterblijvers van de vorige dag geweest zijn. In de middag van 29 okt foerageerde een Vale Gierzwaluw tussen de Trommelweg, Domburg en het Noordervroon (RvT, LZ e.a.) en een mogelijke boven Westkapelle (RvT, LZ). De laatste zekere hing op de 31e enige tijd boven het opslagterrein en het puinpad van Westkapelle (GD e.a.). Tot dusver werd deze soort slechts éénmaal eerder vastgesteld op Walcheren (11 t/m 13 okt 2018 in Oranjezon).

Vale Gierzwaluw, Domburg, 27 oktober 2022. Foto: Mayro Pattikawa.

Er waren verschillende meldingen van Buidelmezen: op 9 okt een vogel over de parkeerplaats van het puinpad bij Westkapelle (TL), op 12 okt een groepje van 4 ex langs de binnenzijde van de zeedijk aan de noordrand van Westkapelle (BR, LZ) en op 17 okt over Middelburg-zuid (MPe).

Buidelmees, Westkapelle, 12 oktober 2022. Audio-opname: Lenn van de Zande.

Op 4 okt waren minstens vier Baardmannetjes aanwezig rond Fort Rammekens (KL) en in het Noordervroon werden op meerdere data maximaal zeven Baardmannetjes gezien (div). Daarnaast vloog op 11 okt een groepje van 11 ex naar zuid over de bosjes van Dominicus, Westkapelle (KDR), op 12 okt een groepje van 12 ex langs Telpost De Nolle (MP, MS, LZ).

Baardmannetjes, Noordervroon Westkapelle, 14 oktober 2022. Foto: Rogier van Viegen.

Leuk was het groepje van maximaal zes Strandleeuweriken dat vanaf 21 okt aanwezig was op de zeedijk van Westkapelle en soms in de aangelegde duintjes aan de binnenzijde van de zeedijk (div). Eerder vlogen er al 2 ex over het Noordervroon op 11 okt (RS) en was er op 19 en 20 okt eentje aanwezig bij het Zuiderhoofd (PA) en op de zeedijk van Westkapelle (MBH). Op 29 okt vloog nog een Strandleeuwerik over het strand bij Oranjezon (RvT, LZ).

Strandleeuwerik, Zuiderhoofd – Westkapelle, 19 oktober 2022. Foto: Piet Andeweg.

Bladkoning, Noordervroon – Westkapelle, 16 oktober 2022. Foto: Kris De Rouck.

Met name in de eerste helft van de maand werden tientallen Bladkoninkjes gemeld, uiteraard vooral rond Westkapelle. Na 16 okt nam het aantal meldingen snel af. Op 12 okt werd in de bosschages van het Noordervroon-zuid de roep van een vermoedelijke Raddes Boszanger gehoord (RS). Analyse van de geluidsopname zal nog moeten uitwijzen of een sluitende determinatie mogelijk is. Indien aanvaard zou dit om het eerste geval in Zeeland gaan. Er werden twee Siberische Tjiftjaffen gevonden: de eerste was van 15 t/m 18 aanwezig in het Noordervroon-zuid (GN, PW e.a.), de tweede van 22 t/m 24 okt op het nieuwe deel van de begraafplaats van Westkapelle (CB, JK e.a.).

Siberische Tjiftjaf, Westkapelle, 22 oktober 2022. Foto: Corstiaan Beeke.

De Graszanger van het Noordervroon werd ook weer op verschillende data gemeld (div). Op 11 okt werd een 1kj Sperwergrasmus ontdekt in de bosjes van Dominicus aan de noordrand van Westkapelle (PW). Deze zeldzaamheid bleef niet alleen t/m 19 okt aanwezig, maar liet zich ook nog eens heel vaak fenomenaal zien en trok daarom ook veel vogelaars en -fotografen. Op de dag van de ontdekking was hier ook een mogelijke Siberische Braamsluiper aanwezig (RS e.a.).

Sperwergrasmus, Westkapelle, 18 oktober 2022. Foto: Paul van Tuil.

Sperwergrasmus, Westkapelle, 19 oktober 2022. Foto: Lennart Verheuvel.

Er werden tientallen Beflijsters gezien. Spectaculair was het nieuwe Nederlandse najaarsrecord van niet minder dan 107 ex dat op 19 okt over de duinen bij Vebenabos vloog (div).

Beflijster, duinen Vebenabos, 19 oktober 2022. Audio-opname: Maarten Sluijter.

De telling van 19 oktober verdient het sowieso om nog een paar keer terug te kijken: [Trektellen.org] – Vogeltrektellingen & ringvangsten Een combinatie van factoren zorgde voor een nooit eerder vertoonde lijstertrek langs de Zuid-Hollandse en Zeeuwse kust. Vanaf de duinen ter hoogte van Vebenabos werden duizelingwekkende aantallen van niet minder dan 266.770 Koperwieken en 43.364 Kramsvogels geteld (MP e.a.). Die dag vloog er ook een indrukwekkend aantal van 119 Grote Lijsters langs. Deze filmpjes (gemaakt door Maarten Sluijter) geven een aardige indruk van dit spektakel:

Redwings on migration / Koperwieken op trek | Vlissingen, NL | 2022-10-19(1) – YouTube

Redwings on migration / Koperwieken op trek | Vlissingen, NL | 2022-10-19(2) – YouTube

Kleine Vliegenvanger, Westkapelle, 14 oktober 2022. Foto: Corstiaan Beeke.

Op 14 okt werd een 1kj Kleine Vliegenvanger ontdekt op camping De Vuurtoren, oost van de begraafplaats van Westkapelle (CB, JM). Helaas verdween de vogel al heel snel weer uit beeld en bleef vervolgens ook onvindbaar. Grote Piepers waren ouderwets schaars, met waarnemingen van overvliegende vogels op 8 okt in het Zandvoortweggebied (AvG) en op 28 okt over het Noordervroon (CB) en wellicht dezelfde even later over opslagterrein Erica (RvT). Uniek voor Walcheren (en Zeeland) was de ontdekking van twee Siberische Boompiepers op 2 okt aan de rand van een open veld in het Westkapelse Bos (CB). De vogels bleven t/m 6 okt aanwezig en bleken soms lastig te vinden, maar soms ook heel fraai te zien.

Siberische Boompiepers, Westkapelle, 2 oktober 2022. Audio-opname: Corstiaan Beeke.

Siberische Boompieper, Westkapelle, 5 oktober 2022. Foto’s: Kris De Rouck.

Naast dit duo werd nog tweemaal een overvliegende Siberische Boompieper voldoende gedocumenteerd: op 10 okt vanaf Telpost De Nolle (LZ) en op 19 okt vanaf de duinen bij Vebenabos (div). Tenslotte werd op 21 okt nog een goede kandidaat net te kort gezien op de begraafplaats van Westkapelle (GN).

Vuurgoudhaan, Westkapelle, 12 oktober 2022. Foto: Mayro Pattikawa.

In de ochtend van 31 okt beleefde JM zijn ‘finest hour’, toen hij even uit een raam van een kantoorkamer van het stadskantoor in Middelburg keek. Hij zag daar een hem onbekende vogel op een sedumdak scharrelen en maakte snel enkele foto’s. Op die foto’s stond zonder enige twijfel een Alpenheggenmus! Helaas ontbrak daarna elk spoor van de vogel. Ook zoekacties later op de dag bleken vruchteloos. Indien aanvaard door de CDNA (en dat is een formaliteit dankzij de foto’s) betreft dit het vijftiende geval voor Nederland en het eerste voor Zeeland.

Alpenheggenmus, Middelburg, 31 oktober 2022. Foto: Jan Minderhoud.

Ook een heuse zeldzaamheid op Walcheren is de Frater. Op 28 okt vloog een roepende vogel over het opslagterrein van Westkapelle (RvT). Passend in de landelijke influx waren er ook op Walcheren drie voldoende gedocumenteerde waarnemingen van een overvliegende Grote Kruisbek: op 10 okt over de duinen bij Dishoek (AvG) en over Telpost De Nolle (LZ) en op 12 okt over het opslagterrein van Westkapelle (LZ, BR). Europese Kanaries waren goed vertegenwoordigd met enkele tientallen meldingen. Op 19 okt trokken vijf vogels over de duinen bij Vebenabos (div). In de tweede helft van oktober waren twee Europese Kanaries regelmatig aanwezig op de plek van de eerder gemelde Sperwergrasmus en op de 31e zaten er zelfs vier op het opslagterrein van Westkapelle (TL e.a.).

Europese Kanarie, Westkapelle, 22 oktober 2022. Foto: Corstiaan Beeke.

Europese Kanarie, Westkapelle, 22 oktober 2022. Audio-opname: Corstiaan Beeke.

Er waren verschillende waarnemingen van overvliegende IJsgorzen bij Westkapelle. Onduidelijk is om hoeveel verschillende vogels dit ging, maar zeker is dat één IJsgors regelmatig ter plaatse was op de zeedijk (div). Op 13 okt werden hier zelfs twee vogels gemeld (Loek van de Leur). Voor Sneeuwgors geldt bijna hetzelfde: veel meldingen, meestal van één vogel op de Westkapelse zeedijk of het strand tussen Westkapelle en Vlissingen. Op 19 okt werden twee Sneeuwgorzen gemeld bij Zoutelande (JB) en op 21 okt ook twee op de zeedijk van Westkapelle (Gerard Brouwers). Een Geelgors werd op 19 okt gezien langs de Schoneweg, Westkapelle (PW) en op 29 okt vloog er eentje over ‘Erica’, Westkapelle (RvT). Overvliegende Ortolanen werden gemeld over de duinen bij Dishoek (AvG, CO) op 9 okt en aan de binnenzijde van de zeedijk van Westkapelle op 11 okt (PW, RS). Tenslotte werden overvliegende Dwerggorzen gedetermineerd vanaf Telpost De Nolle op 13 okt (MS) en over het Noordervroon-zuid (op zicht) op 18 okt (PW).

Dwerggors, Telpost De Nolle, 13 oktober 2022. Audio-opname: Maarten Sluijter.

IJsgors, zeedijk Westkapelle, 16 oktober 2022. Foto: Kris De Rouck.

Waarnemers: Piet Andeweg (PA), Floor Arts (FA), Corstiaan Beeke (CB), Menke Beks Hindriks (MBH), Jos Boot (JB), Gerard Brouwers, Gido Davidse (GD), Jaap Drijfhout (JD), Arjen van Gilst (AvG), Marc Goedbloed (MG), Roger Joos (RJ), Marcel Klootwijk (MK), Jaap Kolijn (JK), Karel Leeftink (KL), Thomas Luiten (TL), Robin van der Made, Peter Meininger (PM), Jan Minderhoud (JM), Griet Nijs (GN), Corine Osté (CO), Arjan Ovaa (AO), Mayro Pattikawa (MP), Marten Peene (MPe), Han Reijnhoudt (HR), Riaan Rijken, Bram Roobol (BR), Kris De Rouck (KDR) Maarten Sluijter (MS), Rob Sponselee (RS), Robert van Tiel (RvT), Jaco Walhout (JW), Seth Walhout (SW), Rick van der Weijde, Pim Wolf (PW), Lenn van de Zande (LZ).