Op een aantal dagen waren de weersomstandigheden aardig tot goed voor zeetrek bij Westkapelle. De meest opvallende soorten en aantallen: zes Parelduikers, Witbuikrotganzen (6 okt en 12 okt), 38 Grauwe Pijlstormvogels, 9 Noordse Pijlstormvogels, een Vale Pijlstormvogel (12 okt, SL), niet minder dan drie Stormvogeltjes (8 okt SL, 13 okt MK en Alwin Borhem, 22 okt Ben de Kruijff), 25 Vaal Stormvogeltjes, 17 Rosse Franjepoten, 8 Vorkstaartmeeuwen, 20 Grote Jagers, 34 Middelste Jagers, ruim 150 Kleine Jagers, 5 Kleinste Jagers en enkele honderden Alken.

Noordse Pijlstormvogel, Westkapelle, 6 oktober 2021. Foto: Huibert van den Bos.

Vorkstaartmeeuw, Westkapelle, 1 oktober 2021. Foto: Corstiaan Beeke.

Middelste Jager, Westkapelle, 6 oktober 2021. Foto: Corstiaan Beeke.

Telpost De Nolle bij Vlissingen werd vaker bemand (op 17 dagen), maar leverde minder spektakel op. De meest bijzondere soorten en aantallen daar waren op de 17e 84 Zwarte Mezen, op de 18e een Morinelplevier, op de 24e onder meer 2799 Houtduiven, 1364 Pimpelmezen, een Strandleeuwerik, 36070 Koperwieken en twee Grote Piepers, en op de 28e nog een Grote Pieper (alles door PM).

Roodkeelduiker, Westkapelle, 31 oktober 2021. Foto: Kris De Rouck.

Op 23 okt werden twee Wilde Zwanen gefotografeerd in het Zandvoortweggebied (Philip Stecher). Een late Zomertaling werd hier gezien op 9 okt (AvG), waarna een nog latere op de 20e langs de zeedijk van Westkapelle naar zuid vloog (JW). Op drie dagen passeerden hier in totaal zeven Grote Zee-eenden (div). Een heel bijzondere waarneming was die van een Zwarte Ibis, die op 2 okt ter hoogte van de Westkaap op afstand hard en laag boven zee naar zuid vloog (CB, JK). Het kan haast niet anders dan dat dit de bekende vogel uit het Noordervroon was, die de gehele maand aanwezig bleef, maar hier waarschijnlijk een verkenningsrondje vloog.

Zwarte Ibis, Noordervroon – Westkapelle, 18 oktober 2021. Foto: Herman van Looken.

De Roerdomp die in september al in het Noordervroon werd gezien, bleek al net zo stiekem, getuige één enkele melding op 7 okt (Anton Schortingshuis, Cathy Wiersema). Op 2 en 3 okt werden drie Koereigers gemeld in het Oude Veerseweggebied (div). Op 9 okt vloog een Koereiger over het opslagterrein van Westkapelle naar zuidwest (JM, SW, LZ, Bram Roobol) en op 23 okt werden er Koereigers waargenomen in de natuurontwikkeling langs de Polredijk, Vrouwenpolder (Jelle Aalders) en langs de van ’t Hoffweg, Sint Laurens (BW).

Koereigers, Oude Veerseweggebied – Middelburg, 3 oktober 2021. Foto: Marcel Klootwijk.

Er werden Kuifaalscholvers gezien langs de zeedijk bij Westkapelle op 12 okt (HR) en 15 okt (Benoît Forget), langs de Westelijke Sloehavendam op 16 okt (Menke Beks Hindriks) en in de monding van de buitenhaven van Vlissingen op 18 okt (JS).

Smelleken, Ritthem, 28 oktober 2021. Foto: Piet de Poorter.

Op dierendag vloog een Visarend over de duinen van Domburg naar zuidwest (Bart van Thuyne). Spectaculair was de waarneming van een Grijze Wouw die op 23 okt over Oranjezon vloog (Esther Linnartz, MK). Dit was pas de vierde voor Walcheren (allemaal in anderhalf jaar tijd). De Rode Wouw die op de 26e over het Edisonpark in Vlissingen vloog (MS, Dirk van Straalen), bleek de enige van de maand te zijn. Op 16 okt vloog een subadulte Zeearend over de Koksweg bij Koudekerke naar oost (Harm Schoten).

Grijze Wouw, Oranjezon, 23 oktober 2021. Foto: Marcel Klootwijk.

Een late Morinelplevier was op 17 okt aanwezig in het Zandvoortweggebied (AvG, MK). Enkele Kleine Strandlopers waren ook aan de late kant: op 30 okt 4 ex in het Noordervroon (div) en op 31 okt 1 ex in het Zandvoortweggebied (AvG). Afgezien van enkele waarnemingen van Bokjes op het Schor van de Sloehaven werden Bokjes gemeld langs de Oude Vlissingseweg, Middelburg-zuid op 3 okt (MPe), langs Telpost De Nolle op 9 okt (Cathy Wiersema) en in het Zandvoortweggebied op 26 okt (CB, PW). Rosse Franjepoten waren goed vertegenwoordigd met waarnemingen in het Noordervroon op 11 okt, 26 okt en 30 okt (div), langs de zeedijk van Westkapelle en bij het Zuiderhoofd op 23 okt en 30 en 31 okt en op de Westerschelde ter hoogte van de spuikom van Ritthem op 26 en 29 okt (div).

Rosse Franjepoot, zeedijk Westkapelle, 13 oktober 2021. Foto: Marten Peene.

De stille hoop van vogelend Walcheren werd bewaarheid op 2 okt, toen MPe de ‘thuiskomst’ van de 4kj Grote Burgemeester in de binnenhaven van Vlissingen meldde. Deze inmiddels veel bezochte vogel lijkt ook zijn vierde winter op Walcheren te gaan doorbrengen.

Grote Burgemeester, binnenhaven Vlissingen, 3 oktober 2021. Foto: Marcel Klootwijk.

Kleine Alk, Zuiderhoofd – Westkapelle, 23 oktober 2021. Foto: Jaco Walhout.

Er waren drie meldingen van een Kleine Alk: op 22 okt werd een wellicht verzwakte Kleine Alk in de duinen ter hoogte van de Trommelweg, Domburg lastiggevallen door twee Eksters, maar door Jaap Drijfhout weer in zee gezet. Diezelfde dag zwom er ook een Kleine Alk twintig minuten naast de golfbreker bij het Zuiderhoofd (PvT, JW, SW). Op de 23e werd een dood exemplaar aangetroffen in de duinen bij het opslagterrein van Westkapelle (LZ). In de tweede helft van oktober waren hoge aantallen Alken aanwezig voor de kust bij Westkapelle. Zo werden op 29 okt 85 ex ter plaatse geteld (CB).

Alk en Zeekoet, Westkapelle, 22 oktober 2021. Foto: Johannes Luiten.

Alk, Westkapelle, 30 oktober 2021. Foto: Corstiaan Beeke.

Er werd vier keer een Velduil gezien: op 9 okt vloog er een over het puinpad van Westkapelle (Anton Schortinghuis, Cathy Wiersema) en op 18 okt was er daar eentje ter plaatse (PdP e.a.), op 15 okt jaagde een Velduil in het Zandvoortweggebied (AvG) en op de 20e vloog een exemplaar over de zeedijk van Westkapelle (JW). Op zowel 16 okt als op 23 okt vloog een Kleine Bonte Specht over het opslagterrein van Westkapelle (MK / JK).

Velduil, puinpad Westkapelle, 18 oktober 2021. Foto: Rob Sponselee.

Een roepende Strandleeuwerik vloog op 8 okt over Oranjezon (LZ). Op 9 okt werden twee Strandleeuweriken gezien in het Noordervroon. Hier sloten zich de daaropvolgende dagen nog enkele vogels bij aan, tot een maximumaantal van 7 ex op 12 okt (RS). Dit groepje bleef aanwezig t/m 17 okt (div). Bonte Kraaien werden gezien bij De Nolle op 8 okt (MP), bij de Vier Hoogten op 18 okt (Simon Knot) en op de 28e eerst vliegend over de duinen van Klein Valkenisse (AvG) en later weer bij De Nolle (JG). De twee Raven die op 23 okt (eindelijk) in Oranjezon opdoken (Esther Linnartz, MK), waren officieel niet nieuw voor Walcheren, maar voelden wel als een aanvulling op de Walcherse lijst. Er zijn waarnemingen van Raven op Walcheren bekend uit de 19e eeuw. Het duo dat op 23 okt in Oranjezon werd gezien, bleek ook te blijven hangen, getuige vervolgmeldingen op 1 en 5 nov (div).

Keep, Westkapelle, 18 oktober 2021. Foto: Rob Sponselee.

Op 2 okt vloog een luid roepende Buidelmees over ’t Kiekuus (CB, JK). Drie Baardmannetjes werden op 8 okt gemeld bij Rammekens (CO, PdP) en 1 ex op 30 okt (MPe). In het zuidelijk deel van het Noordervroon werden op diverse data maximaal zeven Baardmannetjes gezien (div). Op de 23e vloog 1 ex over het puinpad (MP, RvT). Met 10-15 Bladkoninkjes was dit vergeleken met de afgelopen jaren een matig najaar voor deze soort. De eerst zat op 7 okt in de tuinen langs de Westkapelsche Kreek en de meeste Bladkoninkjes die volgden werden zoals gebruikelijk ook in en rondom Westkapelle gezien.

Bladkoning, puinpad Westkapelle, 17 oktober 2021. Foto: Mayro Pattikawa.

Siberische Tjiftjaf, begraafplaats Westkapelle, 15 oktober 2021. Foto: Toy Janssen.

Een Siberische Tjiftjaf was van 9 t/m 15 okt aanwezig op de begraafplaats van Westkapelle (MP e.a.). Vermoedelijk een tweede vogel werd tussen 10 okt en 16 okt gezien in de haag langs de Domineeshofweg (PW, JW e.a.). De enige Sperwergrasmus van het jaar bleek op 8 okt te zijn gefotografeerd in de tuinen langs de noordrand van de Westkapelsche Kreek (JM). In totaal werden slechts 13 Beflijsters gezien, waarvan er acht langs De Nolle vlogen (div).

Sperwergrasmus, Westkapelle, 8 oktober 2021. Foto: Jan Minderhoud.

Van 11 t/m 13 okt was een Kleine Vliegenvanger aanwezig op een wat atypische locatie, in de rietkraag en op de aangrenzende paaltjes langs de voormalige ijsbaan van Westkapelle (Anita van Sighem e.a.). Een tweede Kleine Vliegenvanger werd op de 13e juist op de meest voorspelbare locatie ontdekt: op de begraafplaats van Westkapelle (Alwin Borhem). Deze vogel liet zich beter zien en af en toe ook horen en bleef tot de 15e.

Kleine Vliegenvanger, voormalige ijsbaan Westkapelle, 13 oktober 2021. Foto: Corstiaan Beeke.

Kleine Vliegenvanger, begraafplaats Westkapelle, 13 oktober 2021. Foto: Corstiaan Beeke.

Het hoogste aantal Kruisbekken dat in Oranjezon werd gezien was 20 ex (diverse data). Rondom het zuidelijk deel van het Noordervroon werden regelmatig één of twee IJsgorzen gezien. Mogelijk ging het hierbij steeds om dezelfde vogels. Op het strand bij Oranjezon waren op de 24e drie Sneeuwgorzen aanwezig (Mart den Hollander), terwijl op 29 en 30 okt twee vogels op de zeedijk van Westkapelle werden gezien (div). Roepende Dwerggorzen vlogen op 5 okt langs De Nolle (MP) en op 23 okt langs ’t Kiekuus (JK).

Vuurgoudhaan, begraafplaats Westkapelle, 9 oktober 2021. Foto: Corstiaan Beeke.

Zwarte Roodstaart, Ritthem, 28 oktober 2021. Foto: Corine Osté.

Waarnemers: Jelle Aalders, Corstiaan Beeke (CB), Menke Beks Hindriks, Alwin Borhem, Jaap Drijfhout, Benoît Forget, Arjen van Gilst (AvG), Mart den Hollander, Marcel Klootwijk (MK), Simon Knot, Jaap Kolijn (JK), Esther Linnartz, Peter Meininger (PM), Jan Minderhoud (JM), Corine Osté (CO), Marten Peene (MPe), Piet de Poorter (PdP), Han Reijnhoudt (HR), Bram Roobol, Joop Scheijbeler (JS), Anton Schortingshuis, Harm Schoten, Anita van Sighem, Maarten Sluijter (MS), Rob Sponselee (RS), Philip Stecher, Dirk van Straalen, Bart van Thuyne, Robert van Tiel (RvT), Paul van Tuil (PvT), Jaco Walhout (JW), Seth Walhout (SW), Bert Wetsteijn (BW), Cathy Wiersema, Pim Wolf (PW), Lenn van de Zande (LZ).