Er waren deze maand weinig dagen met gunstige omstandigheden voor zeetrek. De keren dat er wel over zee werd gekeken bij Westkapelle leverde dat de volgende leuke soorten op: op 2 okt twee Velduilen (GDu), op 6 okt een 1kj Vorkstaartmeeuw (MS, PW), op 7 okt een Noordse Pijlstormvogel, een Rode Wouw en een Kleinste Jager (div), op 8 okt een Kuifaalscholver (Pat Lor), op 9 okt een Rosse Franjepoot (FA, PW), op 10 okt twee Grauwe Pijlstormvogels (AO, Rogier van Viegen) en op 11 okt een juveniele Vorkstaartmeeuw (Peter Nuyten, Rutger van Ouwerkerk), een Grauwe Pijlstormvogel, een Kuifaalscholver en een Velduil (MK). Daarnaast passeerden er in totaal twee Parelduikers, tien Grote Jagers, acht Middelste Jagers, tien Kleine Jagers en drie Alken en een Smelleken (div).

Kleine Jagers, Westkapelle, 11 oktober 2020. Foto: Marcel Klootwijk.

Ondanks dat er op niet minder dan 23 dagen geteld werd op Telpost De Nolle, viel ook daar de zichtbare trek meestal tegen. Leukste soorten waren een Strandleeuwerik op 14 okt (MG), een Dwerggors op 19 okt (PM) en Grote Piepers op 20 okt (PM) en 31 okt (GT, LZ). Daarnaast werden onder meer een Boomvalk, een Velduil, elf Beflijsters, twee Europese Kanaries, twee Geelgorzen en twee IJsgorzen gezien (PM e.a.).

Kleine Zwanen (2 ad, 3 1kj), Boudewijnskerke, 25 oktober 2020. Foto: Corstiaan Beeke.

Op 16 okt vloog een Parelduiker over de sluizen van Vlissingen de Westerschelde op (MK). Op 18 en 22 okt werd een Parelduiker gezien op het Veerse Meer in de omgeving van de Haringvreter (Stefan Hageman, Cor Berrevoets). De eerste Kleine Zwanen werden op 25 okt gezien. Een familiegroepje van 5 ex vloog toen naar noordwest over Boudewijnskerke (CB). In het Oude Veerseweggebied werd op 5 okt een Koereiger gezien (KVV, Pim Swemmer). Op 8 okt stonden twee Koereigers samen met vier Kleine Zilverreigers op een strekdammetje aan de rand van het Veerse Meer ter hoogte van de duintjes van Vrouwenpolder (Peter Nuyten).

De Rode Wouw die op 7 okt langs ’t Kiekuus vloog werd daar een dag eerder ook al gezien (HR). Daarnaast vloog Rode Wouwen over Biggekerke op 15 okt (CO, PdP), over de Trommelweg op de 16e (Martin Krombeen) en over het Noordervroon op de 17e (CB, BdR e.a.). In de middag van 16 okt vlogen in tweeëneenhalf uur tijd niet minder dan 242 Buizerds over de Mortiere, Middelburg (LZ). De grootste groep telde 87 vogels! Verder werden er naast een handjevol Bruine Kiekendieven en Blauwe Kiekendieven ook nog acht Smellekens waargenomen (div).

Paarse Strandloper, zeedijk Westkapelle, 6 oktober 2020. Foto: Corstiaan Beeke.

Op de HVP met Drieteenstrandlopers bij Vlissingen werd op 5 okt een in Canada geringde Steenloper afgelezen (FA, MS). Op verschillende plaatsen werden in totaal zeven Bokjes gezien (div). Vanaf 25 okt tot in november zwom een 1kj Rosse Franjepoot in het middendeel van het Noordervroon (PW e.a.). De 3kj Grote Burgemeester bleef Walcheren trouw, maar verruilde de binnenhaven van Vlissingen tenminste twee keer voor Westkapelle. Op 3 okt stond hij in het Noordervroon (FA) en op 27 okt op de zeedijk (GN).

1kj Pontische Meeuw, Westkapelle, 29 oktober 2020. Foto: Thomas Luiten.

Er waren meldingen van Velduilen langs de Hollandseweg, Meliskerke op 3 okt (LZ) en in de duinen bij Oostkapelle op 5 okt (Coen Knotters). Daarnaast werd er in de tweede helft van de maand regelmatig een Velduil gezien bij het opslagterrein en het puinpad van Westkapelle. Mogelijk betrof dat steeds hetzelfde exemplaar. Bij Westkapelle werden verschillende Kleine Bonte Spechten opgemerkt: op 7 okt overvliegend over het opslagterrein (RS), op 17 okt in het Vroonbos (KL, RS) en op de 25e vliegend over de begraafplaats (MG, IW). Op 5 okt was een Strandleeuwerik aanwezig op de zeedijk van Westkapelle (NdS) en op 24 okt vlogen daar 2 ex langs (Peter van de Braak). Op 24 oktober foerageerde een IJslandse Koperwiek tussen de ‘gewone’ Koperwieken (LV).

Kleine Bonte Specht, Oranjezon, 24 oktober 2020. Foto: Lenn van de Zande.

IJslandse Koperwiek, Westkapelle, 24 oktober 2020. Foto: Lennart Verheuvel.

In de avond van 15 okt was een Klapekster eerst kort aanwezig langs het puinpad van Westkapelle en later op het opslagterrein (PvT, JM). De volgende ochtend was er één ter plaatse in de ruigte voor Telpost De Nolle, Vlissingen (PM). Deze vogel bleef daar aanwezig t/m 20 okt en liet zich soms fraai zien. De 1kj Grauwe Klauwier die eind september in Noordervroon werd waargenomen, werd op 1 okt nog gezien langs de K. de Vosweg (HR). Op 9 en 10 okt was er een 1kj Grauwe Klauwier aanwezig nabij de kruising Jan Moensweg / Baaiweg (HR). Dit zou in theorie nog dezelfde vogel kunnen zijn. Op 13 okt zat er weer een 1kj Grauwe Klauwier langs de Hogeweg in de haag bij Woestduyn (Peter Joosten).

Klapekster, Vlissingen, 20 oktober 2020. Foto: Marcel Klootwijk.

1kj Grauwe Klauwier, Noordervroon – Westkapelle, 10 oktober 2020. Foto: Corstiaan Beeke.

Heel bijzonder, zeker voor Walcherse begrippen, was een groepje van drie Buidelmezen dat op 24 okt inviel en enkele minuten aanwezig was in de rietkraag langs de K. de Vosweg in het Noordervroon (MB). Op de 31e vloog eerst een roepende Buidelmees over het opslagterrein van Westkapelle (PB) later in de ochtend vloog nog een roepende vogel over het Kreekbos (LZ). Verspreid over de hele maand waren er meldingen van Baardmannetjes bij Westkapelle. Aan de westzijde van de Westkapelsche Kreek werden maximaal vijf Baardmannetjes gemeld (div) en in de voormalige ijsbaan (zuidelijke deel van het Noordervroon) maximaal 10 ex (div).

Bladkoning, Westkapelle, 11 oktober 2020. Foto: Corstiaan Beeke.

Iedereen die een paar keer serieus op zoek ging bij Westkapelle kreeg voldoende kans een Bladkoninkje waar te nemen. In en om Westkapelle werden meer dan 20 Bladkoninkjes gemeld. Daarnaast werden nog eens 20 ex gemeld op allerlei andere plekken, met name aan de kust. Bijzonder welkom was de Pallas’ Boszanger die op 20 okt werd ontdekt op de begraafplaats van Westkapelle (LV, Arie-Willem van der Wal). Dit snoepje liet zich bij tijd en wijle bijzonder fraai zien en bleef bovendien aanwezig tot en met de 22e.

Pallas’ Boszanger, Westkapelle, 20 oktober 2020. Foto: Lennart Verheuvel.

Vogelaars die deze vogel gemist hadden, kregen nog een herkansing op de 31e, toen een tweede Pallas’ Boszanger werd ontdekt in de bosjes bij de parkeerplaats aan de noordzijde van het puinpad (CB, PB). De vogel was hier weliswaar snel uit beeld, maar ongetwijfeld hetzelfde exemplaar werd enkele uren later nogmaals opgemerkt aan de zuidzijde van het puinpad (CB, LZ). Daar konden diverse andere vogelaars alsnog aanschuiven.

Er werden deze maand niet minder dan drie verschillende Bruine Boszangers ontdekt bij Westkapelle. De eerste werd in de ochtend van 12 okt op roep gevonden langs het puinpad (LV). Deze vogel bleef maar liefst twee weken aanwezig (laatste melding 26 okt). Een paar uur na de ontdekking van de eerste ‘brubo’ ontdekte TL een tweede vogel aan de noordwestrand van het dorp, in de bosschages aan de binnenzijde van de zeedijk. Deze vogel werd voor het laatst gemeld op de 14e. De derde Bruine Boszanger werd op 15 okt door SL ontdekt aan de zuidrand van het Vroonbos en ook de dag erna nog gemeld. Dit betreffen het 8e, 9e en 10e goed gedocumenteerde geval voor Walcheren.

Bruine Boszanger, Westkapelle, 12 oktober 2020. Foto: Thomas Luiten.

Op 22 okt werd op de begraafplaats van Westkapelle een late Fitis gemeld (Jorik Greven). Hier werd op de 24e ook een Siberische Tjiftjaf gefotografeerd (EB). Vanaf 23 okt tot in elk geval het einde van de maand werd (weer) een Siberische Tjiftjaf gezien in de haag langs de Domineeshofweg (LZ e.a.). Braamsluipers, al dan niet van oostelijke komaf werden gezien bij Fort Rammekens op 3 okt (LZ), op de begraafplaats van Westkapelle van 9 t/m 12 okt (PW e.a.), in het Noordervroon-zuid op 24 en 29 okt (RS / TL) en langs het meest zuidelijke deel van het puinpad op de 31e (LZ e.a.). De vogel van de begraafplaats werd op de 12e – hoe verzin je het – dood gevonden 😉 DNA-analyse moet nog uitwijzen wat de herkomst van die vogel is.

Siberische Tjiftjaf, Westkapelle, 24 oktober 2020. Foto: Lennart Verheuvel.

Griet Nijs zette op 27 okt een serieuze volgende stap in haar inburgering in de Walcherse vogelaarsgemeenschap met de droomontdekking van een jong mannetje Blauwstaart op de camping naast de begraafplaats van Westkapelle. Deze beauty foerageerde eerst in de oostelijke en later op de dag in de noordelijke haag aan de buitenrand van de camping en liet zich fantastisch zien en fotograferen. De volgende dag was de vogel spoorloos. Na een ringvangst in oktober 2009 en een eenmanswaarneming in oktober 2019, beide in Oranjezon, gaat deze Blauwstaart de boeken in als de derde voor Walcheren. De waarneming past prima in de ongekende influx die de soort dit najaar kent in Nederland. Tot en met 2019 werd de soort 32 maal vastgesteld in ons land. Dit jaar zijn daar ‘as we write’ al vijftien veldwaarnemingen en zeven ringvangsten bij gekomen.

1kj mannetje Blauwstaart, Westkapelle, 27 oktober 2020. Foto’s: Kris De Rouck.

De Kleine Vliegenvanger die op 29 sept ontdekt werd op de begraafplaats van Westkapelle, werd daar ook op 1 okt nog gezien (Henk Nijskens, Rob Remmerts). Op 14 okt vloog een roepende Roodkeelpieper over het Noordervroon (SL). Bij Westkapelle werden op verschillende data in totaal vijf overvliegende Europese Kanaries opgemerkt (div). In totaal werden er drie Geelgorzen en 20 overvliegende IJsgorzen gemeld, bijna allemaal bij Westkapelle (div). Naast enkele losse Sneeuwgorzen en een duo werden er ook een twee leuke groepjes gezien: 7 ex op de zeedijk van Westkapelle op 3 okt (Stephan Koppes) en 5 ex op 6 okt op het strand bij Oranjezon (JH). Op 16 okt was een Dwerggors enige tijd ter plaatse in de paardenweitjes langs de Oude Zandweg, Westkapelle (RS e.a.). Daarnaast werd op 18 okt nog een overvliegende Dwerggors opgemerkt voor Telpost De Nolle (CB).

Waarnemers: Floor Arts (FA), Arjan Ovaa, Corstiaan Beeke (CB), Pieter Beeke (PB), Cor Berrevoets, Erik Blommestijn (EB), Peter van de Braak, Matthijs Broere (MB), Guus van Duin (GDu), Marc Goedbloed (MG), Jorick Greven, Jan Hengst, Stefan Hageman, Peter Joosten, Marcel Klootwijk (MK), Coen Knotters, Jaap Kolijn (JK), Stephan Koppes, Martin Krombeen, Karel Leeftink (KL), Sander Lilipaly (SL), Pat Lor, Thomas Luiten (TL), Peter Meininger (PM), Jan Minderhoud (JM), Griet Nijs (GN), Henk Nijskens, Peter Nuyten, Corine Osté (CO), Rutger van Ouwerkerk, Piet de Poorter (PdP), Rob Remmerts, Han Reijnhoudt (HR), Bart de Ruiter (BdR), Niels de Schipper (NdS), Maarten Sluijter (MS), Pim Swemmer, Rob Sponselee (RS), Gerard Troost GT), Paul van Tuil (PvT), Lennart Verheuvel (LV), Rogier van Viegen, Kees Vliet Vlieland (KVV), Arie-Willem van der Wal, Izak Weststrate (IW), Pim Wolf (PW), Lenn van de Zande (LZ).