Een adulte Wilde Zwaan kwam op 26 okt bij Westkapelle Walcheren opgevlogen en was daarna enige tijd in het Noordervroon aanwezig (div). Vanaf 31 okt tot in november foerageerden twee volwassen Wilde Zwanen langs de Rapenburgseweg, Aagtekerke (RS). Vanaf 23 okt zwom een vrouwtje Topper in de Sloehaven (LZ, CO). Langs Westkapelle vlogen op negen verschillende data in totaal 48 Grote Zee-eenden (div). Vrouwtjes IJseend vlogen op 12 okt de Westerschelde op bij Groot Valkenisse (JG) en op 13 okt voor de kust van Walcheren ter hoogte van Oranjezon (div). Een vrouwtje Grote Zaagbek passeerde ’t Kiekuus, Westkapelle op 23 okt (JL, TL, PW). Roodhalsfuten zwommen op 27 okt bij het Zuiderhoofd, Westkapelle (PB, TL) en vanaf 27 okt in de Sloehaven (LZ / MK). Op de 28e vloog 1 ex naar zuidwest langs de zeedijk van Westkapelle (MK). Op 17 okt was een Kuifduiker aanwezig langs de binnenzijde van de Veerse Dam (MK) en op 23 okt vloog er één langs Westkapelle (div).

Van links naar rechts: Zilvermeeuw – Kleine Mantelmeeuw – Stormvogeltje, Westkapelle, 14 oktober 2018. Foto: Tobi Koppejan.

Op zowel 23 als 24 okt vlogen drie Parelduikers langs Westkapelle (div). Op de 25e volgde nog een exemplaar (Rogier Karstens), maar ook een 1e-wk IJsduiker (PB, SL). Dikke krenten in de Westkapelse zeevogelpap waren de twee Stormvogeltjes die op 14 en 16 okt passeerden (div. / Maarten Sluijter, Jordy Houkes). Met name die eerste kwam heel mooi langs. In totaal werden deze maand bij Westkapelle in zeven tellingen in totaal minimaal 22 Vale Stormvogeltjes genoteerd, met een maximum van 6 ex op 24 okt (div). In de eerste drie dagen van oktober vlogen 39 Noordse Stormvogels langs Westkapelle, waarvan 23 ex op 1 okt (TL). Het absolute hoogtepunt van dit jaar tot dusver was de Kuhls Pijlstormvogel die op 25 okt langs Westkapelle vloog (div). De vogel, die al vanaf tenminste vier noordelijker gelegen telposten werd aangekondigd, passeerde onder vrijwel ideale omstandigheden. Zodoende konden er ook foto’s en videobeelden worden gemaakt. Indien aanvaard betreft dit een nieuwe soort voor Walcheren. Klik hier voor een mooi verslag van deze topwaarneming. Verder werden bij Westkapelle deze maand 13 Grauwe Pijlstormvogels en 13 Noordse Pijlstormvogels genoteerd. Een mooi aantal van 908 Jan-van-genten werd geturfd op 23 okt (div).

https://www.youtube.com/watch?v=W4wgClUmij0

Kuhls Pijlstormvogel, Westkapelle, 25 oktober 2018. Video: Thomas Luiten.

Jan-van-gent, Westkapelle, 1 oktober 2018. Foto: Kris De Rouck.

Naast een Dwergstern op 1 okt (RS) en drie Zwarte Sterns op 3 okt (div) werden deze maand bij Westkapelle in totaal nog acht langstrekkende Noordse Sterns gezien (div). Kleinste Jagers werden waargenomen op 1 okt (MS, PW), 22 okt (PW, RS) en 31 okt (SL). Nog wat maandtotalen van Westkapelle: 49 Grote Jagers, 18 Middelste Jagers, 66 Kleine Jagers. Een Papegaaiduiker die op 1 okt langs vloog was slechts voor vier gelukkigen weggelegd (DA, GT, MB, Robbin van Dijk). De 48 Alken die op 22 okt langsvlogen, bleken slechts een voorbode van een unieke stroom alkachtigen op 23 en 24 okt. Op de 23e werd het Nederlandse dagrecord van Alk op Westkapelle flink scherper gesteld: van 366 naar 487 ex! Van Zeekoet werd die dag met 690 ex weliswaar ook een dik Westkapellerecord neergezet (was 269), maar dat is slechts ruim 10% van het landelijke dagerecord (6189 ex bij De Vulkaan, Den Haag). De volgende dag volgden nog eens 266 Alken en 180 Zeekoeten.

Patrijzen, Mortiere – Middelburg, 15 oktober 2018. Foto: Jaco Walhout.

Er werden vele tientallen Grote Zilverreigers gezien. Hogere aantallen waren 11 ex over Serooskerke op 7 okt (CB), 14 ex over de buitenhaven van Vlissingen op 11 okt (SL, MH) en 21 ex langs de Schellachseweg, noord van Schellach op 15 okt (SW). Opmerkelijker waren de vijf Kleine Zilverreigers die op 5 okt over het Noordervroon vlogen (MA, MK). Vanaf 24 okt werd weer een 2e-kj Kuifaalscholver gezien in (de omgeving van) de Sloehaven (LZ e.a.). Op de 30e zwom een exemplaar voor de zeedijk van Westkapelle (JK, PW).

In totaal werden bijna vijftig Blauwe Kiekendieven gemeld (div), waarvan in totaal 20 ex op 29 en 31 okt (div). Rode Wouwen waren aanvankelijk schaars, met overtrekkende vogels bij Hof Domburg en de Westkapelsche Kreek op 5 okt (Heine van Maar / LZ) en over de Mortiere, Middelburg op 9 okt (LZ). Verrassend laat, maar niet minder welkom was de extreme doortrekpiek van deze soort in het westen van het land in de laatste paar dagen van oktober: op de 29e werden er Rode Wouwen gezien boven het Noordervroon en ter hoogte van Klein Valkenisse (LZ), op 30 okt vloog er een over het Zandvoortweggebied (JG), maar op de 31e ging het helemaal los… Die dag werden tenminste twintig verschillende Rode Wouwen op Walcheren gezien. Tussen 11.30u en 16.30u passeerden niet minder dan 12 ex Kaapduin en Telpost De Nolle, waaronder een groep van zes vogels!

Rode Wouw, Kaapduin, 31 oktober 2018. Foto: Marcel Klootwijk.

Sperwer, Noordervroon – Westkapelle, 8 oktober 2018. Foto: Corstiaan Beeke.

Leuk was de waarneming van een Ruigpootbuizerd die samen met enkele Buizerds op 20 okt over het Zandvoortweggebied vloog (AvG, MG). Op 30 okt foerageerde een juveniele Ruigpootbuizerd langs de Steenheulweg (JG). In het Rode Wouwengeweld op 31 okt vlogen in een paar uurtjes ook 102 Buizerds langs De Nolle (TL e.a.). Verspreid op het eiland, maar vooral rondom Westkapelle werden in totaal 14 Smellekens gemeld (div).

Buizerd, duinen Dishoek, 8 oktober 2018. Foto: Arjen van Gilst.

Van 8 t/m 17 okt was een 1e-kj Morinelplevier aanwezig tussen Kieviten en Goudplevieren in het noordelijk deel van het Zandvoortweggebied (CB e.a.). Op 19 okt werd de eerste Houtsnip van het najaar weer gemeld bij Dishoek (PM). Het eerste Bokje werd op 17 okt gezien langs de Rapenburgseweg, Aagtekerke (RS). Op 27 okt zag LZ ook weer een Bokje op het slik van de Sloehaven. Zowel op 1 okt als op 28 okt werd een langsvliegende Rosse Franjepoot gezien bij Westkapelle (KDR / MK). De juveniele Vorkstaartmeeuw die op 31 okt kort voor het Zuiderhoofd bij Westkapelle hing (GT, LZ), was pas de tweede van dit jaar op Walcheren. In de eerste helft van oktober werd ook een aantal zo goed als zekere Baltische Mantelmeeuwen gezien op Westkapelle, met op 3 okt tenminste negen verschillende individuen (SL). Geen van deze vogels was geringd.

Zilverplevier, zeedijk Westkapelle, 19 oktober 2018. Foto: Corstiaan Beeke.

2e-kj Pontische Meeuw, zeedijk Westkapelle, 19 oktober 2018. Foto: Corstiaan Beeke.

Late Zomertortels werden nog gezien op 4 okt op het opslagterrein van Westkapelle (RS) en op 14 okt langs De Nolle (PM, MP, TK). Op 12 okt werd een roestende Ransuil waargenomen in Oranjezon (LZ) en op 27 okt kwam een exemplaar uit zee zetten bij Westkapelle (PB, TL). Velduilen doken op in het Zandvoortweggebied op 11 okt (AvG) en in het Oude Veerseweggebied en even later in de Kleverskerkse weihoek op 20 okt (Leon Kaagman, Yet Baas). Er werden tenminste vier Kleine Bonte Spechten gezien: op 5 en 10 okt bij Dishoek (LZ), op 12 okt in Oranjezon (LZ), op de 19e in de tuintjes bij de Westkapelsche Kreek (RS) en op 21 okt bij Zeeduin, noordoost van Oostkapelle (MG). Vijf Strandleeuweriken foerageerden op 30 okt langs de Hogeweg in het Noordervroon (MK). Van de Siberische Boompieper die op 14 okt De Nolle passeerde, werd helaas de roep niet opgenomen (MP).

Kramsvogel met kleurafwijking, Hogeweg – Westkapelle, 24 oktober 2018. Foto: Piet de Poorter.

Zanglijster, Ritthem, 14 oktober 2018. Foto: Corine Osté.

Op 24 okt werden in de polder iets oostelijk van het Noordervroon ongeveer 7000 Kramsvogels geteld (PW). Daarbij werden twee vogels met kleurafwijkingen opgemerkt (HR, PdP). Met minimaal vijf Klapeksters kunnen we spreken van een goed najaar voor deze soort. Op 8 okt was de eerste aanwezig in het noordelijk deel van het Noordervroon (SL, CB). Op 16 okt werd een overvliegend exemplaar gemeld even ten noorden van Serooskerke (MK) en op de 19e werd er één gefotografeerd in de binnenduinrand tussen Groot Valkenisse en Zoutelande (Erik Poelen). Op 19 en 25 okt was een Klapekster present in het oostelijk deel van Oranjezon (Rien Weststrate / JW), terwijl op de 29e drie kilometer westelijker weer een Klapekster werd gezien (JW).

Klapekster, Noordervroon – Westkapelle, 8 oktober 2018. Foto: Corstiaan Beeke.

De enige (!) Roek van de maand foerageerde op 13 okt in het Noordervroon (MPe). Naast de ‘bekende’ Cetti’s Zangers bij de caisson van Veere langs de Polredijk en in de Veerse Kreken zong op 27 okt een ‘nieuwe’ vogel bij Fort Rammekens (LZ). De 1e-kj Roze Spreeuw die op 27 en 28 sept al in Arnemuiden werd gezien, bleek daar op 4 okt ook nog gewoon aanwezig te zijn (CM). Het beestje had het daar blijkbaar goed naar z’n zin en werd tot en met 10 oktober gezien (div).

Bladkoning, manege Westkapelle, 6 oktober 2018. Foto: Corstiaan Beeke.

Bladkoning, Zoutelande, 7 oktober 2018. Foto: Paul van Tuil.

Met ca. 50 Bladkoninkjes was het voor deze soort weer een prima najaar. Topdag was 6 oktober, toen in totaal achttien verschillende vogels werden waargenomen, waarvan 13 ex op Westkapelle (div). In totaal werden 67 Beflijsters gemeld, waarvan er alleen al 25 op 3 okt langs De Nolle vlogen (PM). Naast langstrekkende Grote Piepers bij De Nolle op 4, 6 en 14 okt (div) werden nog 3 ex opgemerkt: op 8 okt over het Noordervroon (SL), op 14 okt in Oranjezon (AO) en op 20 okt in het Zandvoortweggebied (AvG). Van de elf waargenomen Europese Kanaries vlogen er negen langs De Nolle, waarvan alleen al 4 ex op 16 okt (PB). Er werden in totaal negen IJsgorzen en zestien Geelgorzen gemeld (div).

Keep, Ritthem, 13 oktober 2018. Foto: Corine Osté.

Waarnemers: Guus van Duin, alias De Amsterdammer (DA), Mario Aspeslagh (MA), Yet Baas, Corstiaan Beeke (CB), Pieter Beeke (PB), Matthijs Broere (MB), Robbin van Dijk, Arjen van Gilst (AvG), Jan Goedbloed (JG), Heine van Maar, Marc Goedbloed (MG), Mark Hoekstein (MH), Jordy Houkes, Leon Kaagman, Rogier Karstens, Marcel Klootwijk (MK), Jaap Kolijn (JK), Tobi Koppejan (TK), Sander Lilipaly (SL), Johannes Luiten (JL), Thomas Luiten (TL), Peter Meininger (PM), Cor Moens (CM), Corine Osté (CO), Arjan Ovaa (AO), Mayro Pattikawa (MP), Marten Peene (MPe), Erik Poelen, Piet de Poorter (PdP), Han Reijnhoudt (HR), Kris De Rouck (KDR), Maarten Sluijter (MS), Rob Sponselee (RS), Gerard Troost, Jaco Walhout (JW), Rien Weststrate, Pim Wolf (PW), Lenn van de Zande (LZ).