Bij Westkapelle werd op 14 dagen zeetrek geteld. De leukste dagen waren 11 nov, 15 nov en 24 nov. Enkele in het oog springende soorten waren een Stormvogeltje op 3 nov, een adulte Grote Burgemeester op de 11e en een met Rotganzen meetrekkende Roodhalsgans op zowel 15 nov als 16 nov. Andere bijzonderheden en aantallen: 27 (!) Parelduikers, acht (!) IJsduikers, twee Roodhalsfuten, drie Kuifaalscholvers, 34 Grote Zee-eenden, twee IJseenden, twee Grote Zaagbekken, twee Grauwe Pijlstormvogels, één Noordse Pijlstormvogel, 13 Vaal Stormvogeltjes, negen Rosse Franjepoten, een Vorkstaartmeeuw, 12 Grote Jagers, 28 Middelste Jagers, 87 Kleine Jagers, vier late Kleinste Jagers (waarvan de allerlaatste op 15 nov) en tien Kleine Alken.

1kj Kuifaalscholver meevliegend met Rotganzen, Westkapelle, 11 november 2023. Foto: Corstiaan Beeke.

1kj Roodhalsgans meevliegend met Rotganzen, Westkapelle, 15 november 2023. Foto: Mayro Pattikawa.

1kj Jan-ven-gent, Westkapelle, 3 november 2023. Foto: Corstiaan Beeke.

Vaal Stormvogeltje, Westkapelle, 25 november 2023. Foto: Kris De Rouck.

1kj Kleine Jager, Westkapelle, 3 november 2023. Foto: Corstiaan Beeke.

1kj Middelste Jager, Westkapelle, 24 november 2023. Foto-compilatie: Corstiaan Beeke.

Kleine Alk, Westkapelle, 26 september 2023. Foto-compilatie: Corstiaan Beeke.

Bij Westkapelle werd op verschillende data een Kuifaalscholver ter plaatse gezien (div). Langs de zuidrand van Walcheren was het maximumaantal 3 ex in de van Cittershaven op de 28e (LZ).

1kj Kuifaalscholver, binnenhaven Vlissingen, 9 november 2023. Foto: Corstiaan Beeke.

Een 1kj IJsduiker zwom van 5 t/m 11 nov op de Westerschelde tussen de Spuikom van Ritthem en de Sloehaven (MBH). Vanaf 8 nov tot in december foerageerde een andere 1kj IJsduiker in (de monding van) de buitenhaven van Vlissingen (BW e.a.). Een adulte IJsduiker zwom op 11 nov in het zuidelijk deel van het Veerse Meer (MPe). Nóg een IJsduiker was vanaf 26 nov tot in december aanwezig op het meest noordwestelijke deel van het Veerse Meer (MH). Op 26 en 28 nov werd hier ook een 1kj Parelduiker gezien (KDR e.a.). Een Roodhalsfuut zwom vanaf de 20e op de Westkapelsche Kreek (JM e.a.).

IJsduiker, binnenhaven Vlissingen, 29 november 2023. Foto: Corstiaan Beeke.

Tot tweemaal toe koos een groepje Kleine Zwanen het Noordervroon uit als tussenstop. Op 17 nov werden hier 6 ex gezien (Bert van der Velden) en op 25 nov 8 ex (div). Op 20 nov was een Kleine Zwaan aanwezig in de Suzannapolder, Arnemuiden (MS). Op 17 nov zwom een mannetje Topper in de Veerse Vest (LZ). Het mannetje IJseend, dat op 30 okt werd ontdekt in de Sint Laurense Weihoek, werd daar op 5 nov voor het laatst gezien (div).

IJseend, Sint Laurense Weihoek, 2 november 2023. Foto: Luuk van Oerle.

Op 20 en 22 nov zwom een vrouwtje Grote Zaagbek op het Veerse Meer ter hoogte van de Veerse Sluizen (MH, MS). Vanaf 25 nov foerageerden twee vrouwtjes Grote Zaagbek op de Oostkreek van Westkapelle (JM) en vanaf de 28e werden hier zelfs drie vrouwtjes gezien (div).

Grote Zaagbek, Oostkreek Westkapelle, 28 november 2023. Foto: Bert Wetsteijn.

In de avond van 16 nov werd tenminste één roepende Kraanvogel gehoord boven de wijk ’t Zand, Middelburg (SL). Op 1 nov vloog een Kleine Strandloper langs Westkapelle (PW). Tussen 5 nov en 20 nov werden minimaal drie verschillende Rosse Franjepoten gezien in de Westerscheldemonding tussen de Oranjedijk, Vlissingen en de spuikom van Ritthem (div). In totaal werden er minimaal vijf verschillende Oeverlopers gezien, vooral langs het Kanaal door Walcheren en langs de zuidrand van het Veerse Meer (div).

1kj Rosse Franjepoot, zeedijk Ritthem, 7 november 2023. Foto: Corstiaan Beeke.

Smelleken, Westkapelle, 4 november 2023. Foto-compilatie: Corstiaan Beeke.

Middelste Jagers werden afgezien van trekkende vogels langs de zeedijk van Westkapelle gezien bij de Spuikom van Ritthem op 6 nov (MP, BR, MS) en bij de Oostkreek van Westkapelle op 26 nov (JvK, GB). Voor de Oranjedijk bij Vlissingen was op 5 nov kort een Kleinste Jager aanwezig (Jan-Freerk Kloen).

1kj Pontische Meeuw, Westkapelle, 3 november 2023. Foto: Corstiaan Beeke.

Adult winterkleed Dwergmeeuw, binnenhaven Vlissingen, 18 november 2023. Foto: Corstiaan Beeke.

Tamelijk ongebruikelijk was de aanwezigheid van een Alk op het Veerse Meer op 25 en 26 nov (div). Nog veel bijzonderder was het Vaal Stormvogeltje, dat vanaf de binnenzijde van de Veerse Sam aan het einde van de middag van de 25e kortstondig foeragerend werd gezien boven het Veerse Meer (LZ). In de enige echte ‘Vogels van Walcheren’ (Walhout  & Twisk) wordt slechts één eerdere vergelijkbare waarneming genoemd, ruim 55 jaar geleden, op 31 okt 1968 (F. Moreaux, F. Huisseunne).

1kj Alk, binnenhaven Vlissingen, 10 november 2023. Foto: Corstiaan Beeke.

Op de bekende locatie bij Nieuw en Sint Joosland werden na maandenlange radiostilte op 22 nov weer eens twee Steenuilen gemeld (LZ). Op 4 nov vlogen twee Velduilen op uit de duinen bij Oranjezon (LZ). Nog een Velduil vloog op 10 nov over de buitenhaven van Vlissingen (Sjoerd IJzerman).

Veluil, duinen Oranjezon, 4 november 2023. Foto: Lenn van de Zande.

1kj Smelleken, zeedijk Westkapelle, 4 november 2023. Foto: André Strootman.

De laatste twee Boerenzwaluwen vlogen op 23 nov over de Rapenburgseweg, Aagtekerke (JB). Op 4 nov vlogen in 2,5 teluur niet minder dan 78 Boomleeuweriken langs Telpost De Nolle (PM). De Strandleeuwerik die op 4 nov op het strand bij Oranjezon scharrelde (LZ), was voorlopig de enige dit najaar.

Strandleeuwerik, strand Oranjezon, 4 november 2023. Foto: Lenn van de Zande.

Op 30 nov werden (eindelijk ook op Walcheren) Pestvogels gezien en ook meteen op drie verschillende locaties. In een haag langs de Jan Moensweg in het Noordervroon was enige tijd een adulte Pestvogel ter plaatse (JM, MP). Een groepje van zes Pestvogels vloog ’s middags over het Puinpad van Westkapelle naar zuid (MP) en één vogel werd gefotografeerd (en pas enkele dagen later gemeld) langs de Zoetendaalseweg, Serooskerke (Rob Schot).

Pestvogel, Noordervroon – Westkapelle, 30 november 2023. Foto: Jan Minderhoud.

Tenminste twee Raven werden regelmatig gemeld tussen Vrouwenpolder en Westkapelle en een enkele keer ook vanuit de Sint Laurense Weihoek (div). Er waren enkele waarnemingen van maximaal twee Kuifmezen in Oranjezon (div).

Kuifmees, Oranjezon, 4 november 2023. Foto: Lenn van de Zande.

Uit het Noordervroon kwamen diverse meldingen van maximaal vier Baardmannetjes (div). Vooralsnog de enige Siberische Tjiftjaf van dit najaar werd op 4 nov gezien en gehoord in Oranjezon (LZ).

Siberische Tjiftjaf, Oranjezon, 4 november 2023. Foto: Lenn van de Zande.

Walcheren pikte nog een graantje mee van een serieuze Grote Barmsijzen-influx. Zo passeerden op 22 nov 56 ex Telpost De Nolle (PM) en werden op 26 nov zelfs 150 Grote Barmsijzen gezien in bungalowpark Parkweg, Westkapelle (JT).

Putter, Serooskerke, 26 november 2023. Foto: Corstiaan Beeke.

Maximaal twee Europese Kanaries werden nog tot 22 nov gezien op opslagterrein Erika, Westkapelle (div). Op 4 nov vloog 1 ex over de duinen bij Dishoek (MB) en even later langs Telpost De Nolle (PM). Op 7 nov passeerde hier een Geelgors (PM). IJsgorzen waren schaars, met langstrekkende vogels bij Westkapelle op 1 nov (Arjan Boele) en 3 nov (PW). Sneeuwgorzen waren algemener. Hoogste aantallen waren 10 ex op het strand bij Oranjezon op 22 nov (JD) en 5 ex op de Westelijke Sloehavendam vanaf 29 nov (MBH).

Sneeuwgors, Zuiderhoofd – Westkapelle, 22 november 2023. Foto: Jan Minderhoud.

Waarnemers: Menke Beks Hindriks (MBH), Arjan Boele, Jos Boot (JB), Matthijs Broere (MB), Gerard Brouwers (GB), Jaap Drijfhout (JD), Mark Hoekstein (MH), Jan-Freerk Kloen, Jeroen van Kruiningen (JvK), Sander Lilipaly (SL), Peter Meininger (PM), Jan Minderhoud (JM), Mayro Pattikawa (MP), Marten Peene (MPe), Bram Roobol (BR), Kris De Rouck (KDR), Rob Schot, Maarten Sluijter (MS), Jos Tramper (JT), Bert van der Velden, Bert Wetsteijn (BW), Pim Wolf (PW), Sjoerd IJzerman, Lenn van de Zande (LZ).