De enige dag waarop deze maand leuke zeetrek werd waargenomen was 7 november, met name in de middag (WNW5). Krenten die dag waren een IJsduiker, zes Vaal Stormvogeltjes, 15 Grauwe Pijlstormvogels, zes Rosse Franjepoten en een juveniele Vorkstaartmeeuw. Daarnaast passeerden daar deze maand nog een Vaal Stormvogeltje, een Grauwe Pijlstormvogel, een Noordse Stormvogel en in totaal zes Parelduikers, 14 Grote Jagers, twee Middelste Jagers en 18 Kleine Jagers.

Jan-van-gent, zeedijk Westkapelle, 7 november 2021. Foto: Kris De Rouck.

Op 2 nov zwom een Parelduiker op zee bij Oranjezon (MK) en op 24 nov eentje ter hoogte van Domburg (Peter Eussen). Een Roodhalsfuut zwom op 13 nov in de Sloehaven (JB) en op 20 nov foerageerden hier twee Kuifduikers (div). Op de 4e zwom een 1kj Kuifaalscholver op zee bij Westkapelle (KDR) en op verschillende data was er één aanwezig in de Sloehaven (div). De Zwarte Ibis bleef in elk geval t/m 25 nov aanwezig in de oude ijsbaan, Westkapelle (div). Een late Purperreiger werd op 5 nov gemeld langs de Oude Veerseweg (Martijn Koole).

Kuifaalscholver, zeedijk Westkapelle, 4 november 2021. Foto: Kris De Rouck.

Van 14 t/m 21 nov was een adulte Witbuikrotgans tussen Rotganzen aanwezig in de (omgeving van de) Sloehaven (CM e.a.). Op 5 nov vlogen twee Toppers langs Westkapelle (MK), terwijl van 21 t/m 24 nov een vrouwtje Topper aanwezig was in het Noordervroon (MK e.a.). In totaal vlogen 18 Grote Zee-eenden langs Westkapelle, waarvan 12 ex op 4 nov (JB / KDR). Vanaf 27 nov zwommen zes Grote Zee-eenden net buiten en later in de Sloehaven (MG e.a.). Een vrouwtje IJseend vloog op 12 nov naar zuidwest langs het strand bij Oranjezon (TK). Op de 23e zwom een vrouwtje Grote Zaagbek op de Westkapelsche Kreek (Benny Cottele).

Grote Zee-eenden, Sloehaven, 29 november 2021. Foto: Piet de Poorter.

Bijzonder was de melding van een Ruigpootbuizerd bij Schellach op 16 nov (PR). Vermoedelijk dezelfde vogel werd een uurtje later nog gezien in het Oude Veerseweggebied (JS). In totaal werden elf Smellekens gezien (div). Een frisse noordoostenwind blies op 22 nov opeens verschillende groepen Kraanvogels naar het zuidwesten van Nederland. Walcheren pikte met drie groepjes in een uur tijd een graantje mee: 4 ex over ’t Zand, Middelburg (MK), 5 ex over De Mortiere, Middelburg (LZ) en 8 ex over Oost-Souburg en Ritthem (div).

Kraanvogels, De Mortiere – Middelburg, 22 november 2021. Foto: Lenn van de Zande.

Een overwinterende Oeverloper werd op de 22e gezien langs het Kanaal door Walcheren, net ten zuiden van de Schroebrug (MK). Bokjes werden niet alleen op het Schor van de Sloehaven gezien, maar ook vliegend over de N57 bij Serooskerke op 7 nov (Henk Sierdsema, Alexander Vesters), bij het Groot Vroon, Dishoek op 15 nov (JG), vliegend over de begraafplaats van Westkapelle op 19 nov (RS) en 2 ex in Oranjezon op 27 nov (CB, PB).

Rosse Franjepoot, Noordervroon – Westkapelle, 1 november 2021. Foto: Rob Sponselee.

De Rosse Franjepoot die eind oktober in het noordelijke deel van het Noordervroon zwom, was daar op 1 nov ook nog aanwezig (div).  Bij Westkapelle werden naast de eerder gemelde zes vogels nog langs vliegende Rosse Franjepoten  gemeld op 4 nov (KDR) en op 6 nov (Robert Kraaijeveld). Op 28 nov zwom een Rosse Franjepoot langs de pier bij de buitenhaven van Vlissingen (Jeroen van Kruiningen). De 4kj Grote Burgemeester van Vlissingen bleef trouw aan de binnenhaven van Vlissingen, enkele uitstapjes naar Westkapelle daargelaten (div).

1kj Pontische Meeuw, zeedijk Westkapelle, 6 november 2021. Foto: Corstiaan Beeke.

1kj Noordse Stern, zeedijk Westkapelle, 8 november 2021. Foto: Maarten Sluijter.

Op 5 nov was een Kleine Alk kort ter plaatse bij het Zuiderhoofd, Westkapelle (MK e.a.). Op 26 nov zwom er één in de monding van de buitenhaven van Vlissingen (LZ, PdP). Een dag later werd hier nogmaals een vogel gemeld (Sicco Reeskamp). Ook deze maand verbleven voor regionale begrippen veel (tientallen) Alken voor de kust van Walcheren.

‘Gebrilde’ Zeekoet, Sloehaven, 23 november 2021. Foto: Menke Beks Hindriks.

Kleine Alk, Zuiderhoofd Westkapelle, 5 november 2021. Foto: Marcel Klootwijk.

Velduilen werden gezien in Oranjezon op 1 nov (LZ), in de Sloehaven op 5 nov (RS), in het Zandvoortweggebied op 6 en 8 nov (div) en op de zeedijk van Westkapelle op 12 nov (TK). Op 11 nov werd een bijzonder tamme Hop ontdekt in de binnenduinrand ten zuiden van Dishoek (MP, LZ). De vogel bleef daar t/m de 16e aanwezig en werd op 17 nov nog ten oosten van Dishoek gefotografeerd (Frans Vader). Op 1 nov en daarna vanaf 24 nov werden en weer maximaal twee Raven gemeld in Oranjezon (div). De vogels bestreken het hele gebied.

Velduil, Sloehaven, 5 november 2021. Foto: Rob Sponselee.

Hop, Dishoek, 12 november 2021. Foto: Corstiaan Beeke.

Rob Sponselee bij de Hop, Vebenabos, 12 november 2021. Foto: Corstiaan Beeke.

Raaf, Oranjezon, 1 november 2021. Foto: Lenn van de Zande.

Baardmannetjes werden op twee bekende plekken gezien. Op 3 nov 2 ex bij Fort Rammekens (MP) en van 4 t/m 6 nov maximaal vier vogels in het Noordervroon (div).  Een Strandleeuwerik was op 5 nov aanwezig op een schelpeneilandje langs de Hogeweg, Westkapelle (HR). Vooralsnog de laatste Boerenzwaluw werd op 21 nov gezien bij de Oostkreek van Westkapelle (HR). De enige Bladkoning was op 3 nov aanwezig in de duinstrook bij Dishoek (LZ, MK). Een extreem late Fitis werd op 10 nov gefotografeerd in een haag langs de Domineeshofweg, Westkapelle (JW).

Siberische Tjiftjaf, Oranjezon, 27 november 2021. Foto: Lenn van de Zande.

Er leek een serieuze influx gaande van Siberische Tjiftjaffen. Waar tot dit najaar slechts enkele waarnemingen van deze (onder)soort op Walcheren afdoende waren gedocumenteerd, werden in november niet minder dan negen verschillende Siberische Tjiftjaffen waargenomen én gedocumenteerd (en niet geheel toevallig veelal door dezelfde waarnemers): op 3 nov in de duinstrook bij Dishoek (LZ e.a.), op 11 nov bij Vebenabos (MP, LZ), op 11 en 13 nov langs het puinpad van Westkapelle (MP, LZ / LZ), op 13 nov eentje bij de Hooizolder, Joossesweg (LZ) en eentje in het zuidelijk deel van het Noordervroon (LZ e.a.), op 15 nov in de duinen bij Breezand (MP, PW), op 27 nov één vogel in het zuidelijk deel van het Noordervroon (HR) en twee vogels in Oranjezon, waarvan er eentje t/m de 29e gezien werd (LZ e.a.).

Zwarte Roodstaart, Zuiderhoofd Westkapelle, 14 november 2021. Foto: Corstiaan Beeke.

In totaal werden 15 Beflijsters gezien, waarvan 9 ex op 3 nov tussen Dishoek en Zoutelande (LZ). Ook het vermelden waard was het 1kj mannetje Beflijster, dat zich op 8 nov dood vloog tegen een raam van het kantoor van DPM, Vlissingen (FA). De laatste twee Tapuiten werden op 3 nov op de zeedijk van Westkapelle (JB, JW) en in het Noordervroon (MP) gezien. Overvliegende Europese Kanaries werden opgemerkt bij Zoutelande op 3 nov (LZ) en bij het Noordervroon op 6 nov (MG). Op 11 nov was een mannetje ‘Euroka’ enige tijd ter plaatse bij Vebenabos (MP, LZ). Op 14 en op 16 nov vloog een roepende IJsgors over Westkapelle (JS / MP).

Sneeuwgors, Zuiderhoofd Westkapelle, 8 november 2021. Foto: Corstiaan Beeke.

Op verschillende plekken doken groepjes Sneeuwgorzen op. Maxima per locatie waren 10 ex op het strand bij Oranjezon op 1 nov (LZ), 2 ex op de zeedijk van Westkapelle op 3 nov (div), 4 ex bij het Zuiderhoofd op 8 nov (Henri Hamer), 2 ex op de pier bij de buitenhaven van Vlissingen op 28 nov (Jeroen van Kruiningen) en 1 ex op het strandje bij Rammekens op 21 nov (Paul Verhoeff).

Waarnemers: Floor Arts (FA), Corstiaan Beeke (CB), Pieter Beeke (PB), Jos Boot (JB), Benny Cottele, Peter Eussen, Jan Goedbloed (JG), Marc Goedbloed (MG), Henri Hamer, Marcel Klootwijk (MK), Martijn Koole, Tobi Koppejan (TK), Jeroen van Kruiningen, Peter Meininger (PM), Cor Moens (CM), Mayro Pattikawa (MP), Piet de Poorter (PdP), Sicco Reeskamp, Han Reijnhoudt (HR), Peter Roelse (PR), Kris De Rouck (KDR), Joop Scheijbeler (JS), Henk Sierdsema, Rob Sponselee (RS), Frans Vader, Paul Verhoeff, Alexander Vesters, Jaco Walhout (JW), Pim Wolf (PW), Lenn van de Zande (LZ).