De twee Wilde Zwanen die op 31 okt langs de Ketellappersweg bij Aagtekere werden ontdekt, bleven de gehele maand aanwezig (div). Op 9 en 10 nov verbleven vier Kleine Zwanen in de weihoek van Hoogelande (RS, JB, BdR) en op de 27e vlogen 7 ex over de Sloehaven (CO). Een mannetje Krooneend zwom op 13 nov in het Noordervroon (Patrick Keirsebilck). Wellicht gaat het hier om de bekende vogel die hier tot in juni gezien werd. Het vrouwtje Topper dat eind oktober in de Sloehaven aanwezig was, zwom op 6 nov in de Spuikom van Ritthem (LZ, MP). Op 20 nov vlogen 13 Grote Zee-eenden langs Westkapelle (div). Diezelfde dag passeerde daar ook een 1e-wk mannetje IJseend (MS, PW). Een vrouwtje Grote Zaagbek zwom op 19 nov op het westelijk deel van het Veerse Meer (MS) en op 20 nov vloog een vrouwtje eerst naar noordoost en later naar zuidwest langs Westkapelle (RS / LZ).

Op verschillende dagen vlogen meerdere Parelduikers langs Westkapelle (vooral naar zuidwest): op 2 nov 3 ex (div), op zowel 18 als 19 nov 6 ex (PM / PdP) en op 20 nov weer 3 ex (LZ). Het enige Vaal Stormvogeltje van de maand passeerde daar op 2 nov (JW, KDR). Maximaal twee Kuifduikers werden af en toe gezien op het Veerse Meer (div). Bij Westkapelle vloog op 18 nov 1 ex naar zuidwest (PM) en waren op 23 nov 2 ex ter plaatse op zee (Henk Nijskens, Rob Remmerts). Op 24 nov zwom 1 ex net buiten de Sloehaven (LZ). In die omgeving werd ook regelmatig een onvolwassen Kuifaalscholver gezien (div) en op 30 nov zelfs 2 ex (LZ).

1kj Kuifaalscholver, Sloehaven, 24 november 2018. Foto: Lenn van de Zande.

Op 17 nov werd knap de roep van één en mogelijk zelfs twee overvliegende Roerdompen opgemerkt en opgenomen boven De Mortiere, Middelburg (LZ). Een Koereiger foerageerde op 10 nov in de Oranjepolder bij Arnemuiden (JW, CM). Vanaf 24 nov tot in elk geval het einde van de maand waren twee Koereigers aanwezig in het Oude Veerseweggebied (KVV e.a.). Op 9 nov werden 14 Grote Zilverreigers geteld op de slaapplaats in de Pietkreek (IW). Hogere aantallen Kleine Zilverreigers waren 18 ex in de Pietkreek op 20 nov (JS) en 16 ex op het Schor van de Sloehaven op 20 nov (PB, MK).

Late Bruine Kiekendieven vlogen over De Nolle op 5 nov (MP) en over Westkapelle op 17 nov (HR). In totaal werden ongeveer 20 vr/onv en vijf adulte mannetjes Blauwe Kiekendieven gemeld (div). Na de piek met tientallen Rode Wouwen eind oktober werden er deze maand nog eens vijf gezien: op 1 nov over Ritthem (CO) en 2 ex over de Vliegveldkreek (MK), op 19 nov over Dishoek (JG) en op de 20e over de Baaiweg, Westkapelle (WvZ). Op 1 nov deed een fraaie 1e-jaars Zeearend een rondje Walcheren. Eerst werd de ‘vliegende deur’ boven Schellach gezien (PR, MH), daarna boven het Zandvoortweggebied (AvG, RS) en De Mortiere, Middelburg (LZ) en uiteindelijk aan de grond op de Haringvreter (MK). Op 5 nov werden twee verschillende Ruigpootbuizerds gezien. Eerst vloog een 1kj vogel oostwaarts over het Edisonpark, Vlissingen (MS, FA), terwijl anderhalf uur later een 1kj werd gezien ten westen van Koudekerke (MP). In totaal werden zeven Smellekens gezien (div).

1kj Zeearend, Zandvoortweggebied, Buttinge, 1 november 2018. Foto: Arjen van Gilst.

Een late Kleine Strandloper liep van 8 t/m 11 nov in het Noordervroon (div). Bokjes werden gezien op 3 nov langs de Kriekeweg, Koudekerke (MPe) en op 8 nov op het Schor van de Sloehaven (LZ). De Rosse Franjepoot die op 20 nov langs Westkapelle vloog (MS, PW), was pas de derde van dit najaar. De vierde zwom op 27 nov enige tijd op de Westerschelde ter hoogte van de Sloehaven (LZ). De enige Oeverloper werd op 10 nov in een slootje bij Kleverskerke gezien (JW). Op Westkapelle werden regelmatig enkele Geelpootmeeuwen en Pontische Meeuwen gezien, waaronder tweemaal een geringde Pontische Meeuw uit Polen (JS). Op 20 nov vlogen daar onder meer 22 Alken noordwaarts langs (MS).

Adulte Pontische Meeuw, zeedijk Westkapelle, 3 november 2018. Foto: Corstiaan Beeke.

Velduilen werden opgestoten in Oranjezon op 7 nov (MP, LZ) en een dag later buitendijks bij Rammekens (LZ). Op 27 nov foerageerden 2 ex in de Schorerpolder (MK, LZ). En daar was opeens een langverwachte novemberklapper: de Vale Gierzwaluw! Op zondagmiddag 11 nov zagen Marcel Capello en zijn vriendin twee Vale Gierzwaluwen vliegen in het oostelijke gedeelte van Oranjezon. Er werd snel alarm geslagen en na dik een halfuur waren de eerste Walcherse vogelaars ter plaatse. Beide vogels foerageerden rustig boven de brede duinenrij, in gezelschap van een late Huiszwaluw. De daaropvolgende morgen alle drie de vogels verdwenen, maar halverwege de middag hingen ze daar toch opeens weer rond (PB e.a.), nu samen met drie Boerenzwaluwen. Een mooie herkansing voor degenen die deze hagelnieuwe Walcherensoort gemist hadden. Halverwege de ochtend van 13 nov werd iets westelijker nog heel kort één Vale Gierzwaluw gezien (Jacob Molenaar, Arie-Willem van der Wal). Tot dusver de laatste Huiszwaluw werd op 15 nov bij Vebenabos gemeld (RS) en de laatste Boerenzwaluw van dit jaar vloog op 19 nov langs De Nolle (PM).

Vale Gierzwaluw, Oranjezon, 11 november 2018. Foto: Arjen van Gilst.

Vale Gierzwaluw, Oranjezon, 11 november 2018. Fotocompilatie: Corstiaan Beeke.

De Klapekster in het oostelijke deel van Oranjezon lijkt en blijvertje. De vogel werd daar in elk geval t/m 23 nov gemeld (div). Ook een leuke voor op Walcheren was het mannetje Baardman dat op 9 nov enige tijd aanwezig was voor telpost De Nolle (JW e.a.). Op 17 nov vloog een Strandleeuwerik over het opslagterrein van Westkapelle (Arjan Boele, Matthias Koster, e.a.). Naast de vaste Cetti’s Zanger in de Veerse Kreken zong een vogel bij Fort Den Haak op 4 nov (JW), riep een exemplaar in de duintjes van Vrouwenpolder op 16 nov (JW) en zong er eentje bij de Caisson langs de Polredijk op 30 nov (JW, TK).

Klapekster, Oranjezon, 13 november 2018. Foto: Toy Janssen.

Baardmannetje, binnenduinrand t.h.v. Telpost De Nolle, 9 november 2018. Foto: Jaco Walhout.

Een twee topsoort deze maand was de Bruine Boszanger die op 17 nov aan de zuidkant van het opslagterrein van Westkapelle werd ontdekt (Matthias Koster, Sander Terlouw, Arjan Boele e.a.). Deze vogel liet zich aanvankelijk leuk zien, maar verplaatste zich al snel naar de parkeerplaats en verdween kort daarna definitief uit beeld. Naast een handjevol niet of matig gedocumenteerde waarnemingen betekende dit het zesde goed gedocumenteerde geval van Bruine Boszanger op Walcheren (en de derde op deze plek).

Bruine Boszanger, opslagterrein Westkapelle, 17 november 2018. Foto’s: Arjan Boele.

Op 4 nov vloog een Beflijster langs De Nolle (PM). Tapuiten werden nog gezien op de zeedijk van Westkapelle op 2 nov (TL) en max 2 ex in het Zandvoortweggebied tot 4 nov (div). Opmerkelijk in de eerste week van november was de groep Witte Kwikstaarten in de Mortiere. Op 3 nov telde LZ hier niet minder dan 110 ex en verrassend genoeg ook vijf Rouwkwikstaarten. Daar werd toen ook een groepje van acht Waterpiepers gezien (LZ). Een Grote Pieper vloog op 5 nov over de duinen bij Dishoek (AvG).

Groenling, Zandvoortweggebied, Serooskerke, 8 november 2018. Foto: Corstiaan Beeke.

Verspreid over het eiland werden in totaal zeven Appelvinken gezien (div). Zeldzaam op Walcheren is de Frater die op 6 nov op de zeedijk van Westkapelle werd gefotografeerd (HR). Op 9 nov vlogen 20 Kruisbekken langs De Nolle (div). Een Europese Kanarie foerageerde op 18 nov in de volkstuintjes aan de noordrand van Westkapelle (HR, JS). Op 4 en 5 nov werd een langsvliegende Dwerggors opgemerkt bij Telpost De Nolle (PM / TL e.a.). Van die laatste werd ook de roep opgenomen. Een Sneeuwgors vloog over het opslagterrein van Westkapelle op 17 nov (div), een groepje van 8 ex was later die dag ter plaatse op het zuidelijk deel van de zeedijk aldaar (MK) en op 25 nov foerageerde er één op de Boulevard van Vlissingen (Jeff Plischke). Er werden in totaal vier IJsgorzen en in acht Geelgorzen gemeld (div).

Europese Kanarie, Westkapelle, 18 november 2018. Foto: Han Reijnhoudt.

Waarnemers: Floor Arts (FA), Pieter Beeke (PB), Arjan Boele (AB), Jos Boot (JB), Marcel Capello, Arjen van Gilst (AvG), Jan Goedbloed (JG), Mark Hoekstein (MH), Patrick Keirsebilck, Marcel Klootwijk (MK), Tobi Koppejan (TK), Matthias Koster, Peter Meininger (PM), Cor Moens (CM), Jacob Molenaar, Henk Nijskens, Corine Osté (CO), Mayro Pattikawa (MP), Marten Peene (MPe), Jeff Plischke, Piet de Poorter (PdP), Han Reijnhoudt (HR), Rob Remmerts, Peter Roelse (PR), Kris De Rouck (KDR), Bart de Ruiter (BdR), Joop Scheijbeler (JS), Maarten Sluijter (MS), Rob Sponselee (RS), Sander Terlouw, Kees Vliet Vlieland (KVV), Arie-Willem van der Wal, Jaco Walhout (JW), Izak Weststrate (IW), Pim Wolf (PW), Wouter van Zandbrink (WvZ), Lenn van de Zande (LZ).