Een vrouwtje Casarca werd op verschillende data en op diverse plaatsen op Walcheren gezien (div). Dit zou zomaar om één en dezelfde vogel kunnen gaan. Zeker is wel dat er op 31 mei in het Zandvoortweggebied twee vogels aanwezig waren (AvG, JW). Het mannetje Krooneend dat de gehele maand aanwezig bleef in het Noordervroon zit niet helemaal lekker in de veren en gedraagt zich niet erg wild of fit. Die vogel zal daarom ook niet meer in de maandoverzichten worden opgenomen.

Een groep van acht Ooievaars vloog op 9 mei over de Lammerenburg (PdP), Vlissingen en over de Mortiere, Middelburg (SL). Purperreigers vlogen op 3 mei over het Noordervroon (FA) en op 7 mei over de buitenhaven van Vlissingen (MPe). In de vroege morgen van 31 mei vloog een roepende Kwartel over de wijk ’t Zand in Middelburg (WH). Nog zo’n nachttrekker en bovendien een superzeldzaamheid op Walcheren was de Porseleinhoen waarvan de roep in de nacht van 8 mei boven het huis van GT in Reijershove, Middelburg-Zuid, werd opgenomen.

Slechtvalk met Steenloper, zeedijk Westkapelle, 1 mei 2020. Foto: Corine Osté.

Telpost de Mortiere worstelde zich door een karige meimaand. Geen Steppekiekendieven, geen Aasgier, zelfs een Groene Bijeneter was te veel gevraagd. Toen Lenn van de Zande op 20 mei appte dat hij een spannende rover boven z’n huis had, sloeg desondanks de schrik om het hart bij menig Walcherse vogelaar. Dat bleek geheel terecht, want zijn vermoeden dat het een Steenarend was, werd even later bevestigd aan de hand van de gemaakte foto’s. Een Steenarend he, uit je tuin… De vogel cirkelde even op grote hoogte en gleed toen hard af naar zuidwest. Een haastig opgezette zoekactie van andere vogelaars leverde helaas niet meer op. Indien aanvaard betreft dit de 20e Steenarend voor Nederland en de tweede voor Walcheren en Zeeland.

Steenarend, Middelburg – De Mortiere, 20 mei 2020. Foto: Lenn van de Zande.

De volgende dag werd in België tweemaal een naar noordoost vliegende Steppearend gemeld. Eerst om 16.23u bij Westouter, zuidwest België, nabij de Franse grens. Daarna om 17.27u boven Sint Andries, Brugge. Thomas Luiten zocht een mooie plekje met goed uitzicht bij de Mortiere uit en gokte precies goed. Hij zag daar eerst een vrouwtje Grauwe Kiekendief hinderlijk door zijn beeld vliegen, maar pikte om 18.24u (precies 100 km van eerste waarneming) zowaar ook echt de 2kj Steppearend op. De vogel vloog strak naar oost. Diverse vogelaars probeerden de vogel iets nog oostelijker te onderscheppen. Net toen dat definitief mislukt leek, zag Robert van Tiel de arend om 19.22u vliegen ten zuiden van Wolphaartsdijk, Zuid-Beveland. Daar ging de Steppearend uiteindelijk ook naar de grond om te overnachten. De volgende morgen schoof de vogel nog wat oostwaarts op en vertrok uiteindelijk rond 10.25u definitief (noordoost). Indien aanvaard betreft dit de zesde Steppearend voor Nederland, de eerste voor Walcheren en de tweede voor Zeeland.

Steppearend, Wilhelminadorp, 22 mei 2020. Foto’s Corstiaan Beeke.

Naast dit bizarre roofvogelgeweld werden er ook iets minder zeldzame roofvogelsoorten gezien. Bijzonder was een mannetje Grauwe Kiekendief, dat op 2 mei in de middag in het Zandvoortweggebied werd gefotografeerd (Martin Krombeen). Verrassend genoeg bleek deze vogel de volgende ochtend ook nog aanwezig (div), tot hij om 10.54u over de tuin van CB (Serooskerke) in noordoostelijke richting vertrok.

Grauwe Kiekendief, Zandvoortweggebied – Buttinge, 2 mei 2020. Foto: Martin Krombeen.

Grauwe Kiekendief, Zandvoortweggebied – Buttinge, 3 mei 2020. Foto: Corstiaan Beeke.

Tijdens het zoeken naar de Steppearend op 21 mei zagen LZ en SL ten noorden van Arnemuiden hoog een mannetje Roodpootvalk cirkelen. Daarnaast werden deze maand nog twaalf Wespendieven, vier Visarenden, drie Zwarte Wouwen en vijf Blauwe Kiekendieven gezien. Op 20 mei vloog op grote hoogte een Velduil noordwaarts over de Mortiere (LZ).

Op 14 mei was een mannetje Strandplevier aanwezig op het strand bij Oranjezon (JH). Een vrouwtje Strandplevier was op de 20e aanwezig in het Noordervroon (MK). Op enkele dagen was fraaie doortrek van Bontbekplevieren zichtbaar in het Zandvoortweggebied. Het maximumaantal daar was 84 ex op 12 mei (CB, PW). Op het slik van de Sloehaven foerageerden op 5 mei 68 ex (LZ). Op 5 mei waren zes Krombekstrandlopers aanwezig in het Zandvoortweggebied (JS). Een maximum van acht Temmincks Strandlopers werden daar geteld op 10 mei (AvG). Twee Temmincks Strandloper waren op 8 mei aanwezig in een watergang ten zuiden van Reijershove, Middelburg-Zuid (GT). Hoogste aantallen Bonte Strandlopers waren 42 ex in het Noordervroon op 1 mei (JS) en 52 ex in het Zandvoortweggebied op 4 mei (PW). Het hoogste aantal Tureluurs in het Noordervroon was 124 ex op 4 mei (CB). In het Zandvoortweggebied was het maximumaantal 93 ex op 12 mei (PW). Op het slik van de Sloehaven werden in de morgen van 6 mei zelfs 625 ex geteld (JW). Twee van de Tureluurs in het Zandvoortweggebied waren geringd in Guinee Bissau, West-Afrika. Het aantal Bosruiters in de Zandvoortse liep op tot 17 ex op 5 mei (MK).

Kleine Strandloper, Zandvoortweggebied – Sint Laurens, 5 mei 2020. Foto: Corine Osté.

De Grote Burgemeester werd in de eerste helft van mei niet gemeld, maar bleek vanaf 18 mei weer ‘gewoon’ aanwezig in de binnenhaven van Vlissingen (div). Op 9 mei werd een Grote Jager voor de kust van Domburg lastiggevallen door meeuwen (Coen Knotters). Mogelijk dezelfde vogel werd op 12 mei opgeraapt in ‘Berkenbosch’, Oostkapelle. De Grote Jager werd uiteindelijk op de 13e naar de Mikke gebracht om aan te sterken (MK). Twee Kleine Jagers vlogen op 2 mei noordwaarts bij Westkapelle (PB). Die dag passeerde daar ook een Parelduiker (PB, TL). Op 29 mei vloog een Kuifaalscholver de Van Cittershaven in (JW).

Grote Jager, strand Oostkapelle, 12 mei 2020. Foto: Marcel Klootwijk.

Voor het eerst sinds jaren wordt er in het Noordervroon weer een serieuze broedpoging gedaan door ongeveer vijftien paar Dwergsterns (div). Op 2 mei trokken in 2,5 uur 1245 Grote Sterns langs Westkapelle (PB, TL) en op 5 mei in een uur zelfs 1304 ex (PM). Jaloersmakend én echt laat in het voorjaar was de waarneming van een groepje van drie Reuzensterns dat op 30 mei over het Zandvoortweggebied naar noordoost vloog (AvG). Deze soort wordt lang niet jaarlijks op Walcheren gezien.

Reuzensterns, Zandvoortweggebied – Sint Laurens, 30 mei 2020. Foto’s: Arjen van Gilst.

Vanaf 19 mei tekende zich opeens een influx van Grauwe Klauwieren af. Dat is iets wat we op Walcheren niet kennen, zeker niet in het voorjaar. Op de 19e was een vrouwtje aanwezig bij de Oostkreek van Westkapelle (TL). In de ochtend van de 20e werd een ander vrouwtje ontdekt langs de Rijnsburgseweg, oost van Oostkapelle (PW). Even later vond RS nog twee vrouwtjes in de haagjes langs de J. Moensweg in het noorderlijke deel van het Noordervroon. Weer iets later ontdekte HR eerst een (volop zingend) mannetje Grauwe Klauwier langs de Oude Zandweg in het zuidelijke deel van het Noordervroon en even later nog een vrouwtje langs de Noordweg, Westkapelle. Daarmee stond de teller op zes vogels binnen 24 uur.

Grauwe Klauwier, Westkapelsche Kreek, 19 mei 2020. Foto: Thomas Luiten.

Op 21 mei werd dit zestal niet meer gemeld, maar kwamen er nog twee Grauwe Klauwieren bij: een vrouwtje bij de ingang van Oranjezon (MG, IW) en een vrouwtje in de duinen ten noorden van Domburg (JW). Tenslotte werd op 25 mei nog een vrouwtje gefotografeerd bij de Vierhoogten (Martin Krombeen). Daarmee komen we op een voor Walcherse begrippen uniek voorjaarstotaal van negen Grauwe Klauwieren.

Grauwe Klauwier, Westkapelle – Noordervroon, 20 mei 2020. Foto: Paul van Tuil.

Zingende Fluiters werden opgemerkt op 5 mei in het Oranjebosch, Oostkapelle (MK), op 15 mei tussen Groot Valkenisse en Zoutelande (LZ, JB) en op 21 mei op de Haringvreter (LZ). Op 9 mei was nog een Beflijster aanwezig in het Zandvoortweggebied (AvG).

Rietzanger, Zandvoortweggebied – Buttinge, 10 mei 2020. Foto: Peter Meininger.

Koekoek, Oostkapelle – Overduin, 5 mei 2020. Foto: Marcel Klootwijk.

Op 25 mei ontdekte Thomas Luiten een fraai 2kj mannetje Aziatische Roodborsttapuit langs de J. Moensweg in het noordelijk deel van het Noordervroon. De vogel bleek erg mobiel en was soms een poos uit beeld, maar liet zich uiteindelijk aan enkele tientallen vogelaars af en toe ook mooi zien. De volgende dag was de vogel onvindbaar. Het zou overigens ook nog om een Stejnegers Roodborsttapuit kunnen gaan. Misschien kan DNA-analyse van verzamelde ontlasting (die mogelijk van de bewuste vogel afkomstig is) daarover meer duidelijkheid geven. In beide gevallen betreft het (weer) een primeur voor Walcheren.

Aziatische Roodborsttapuit, Westkapelle – Noordervroon, 25 mei 2020. Foto: Thomas Luiten.

Aziatische Roodborsttapuit, Westkapelle – Noordervroon, 25 mei 2020. Foto: Lennart Verheuvel.

In Oranjezon werd op 5 mei midden op de dag zomaar een zonnende Nachtzwaluw gefotografeerd (Menke Beks Hindriks). Deze unieke waarneming werd aanvankelijk stilgehouden, maar mag in dit overzicht natuurlijk niet ontbreken. Op 29 mei werd in Oranjezon een groepje van twaalf Kruisbekken gezien (Co, PdP). Op de 21e vloog een Europese Kanarie daar over (MG, IW).

Nachtzwaluw, Oranjezon, 5 mei 2020. Foto: Menke Beks Hindriks.

Kruisbekken, Oranjezon, 29 mei 2020. Foto: Corine Osté.

Waarnemers: Corstiaan Beeke (CB), Pieter Beeke (PB), Menke Beks Hindriks, Jos Boot (JB), Arjen van Gilst (AvG), Marc Goedbloed (MG), Winant Halfwerk (WH), Jan Hengst (JH), Marcel Klootwijk (MK), Coen Knotters, Martin Krombeen, Sander Lilipaly (SL), Thomas Luiten (TL), Peter Meininger (PM), Corine Osté (CO), Marten Peene (MPe), Piet de Poorter (PdP), Han Reijnhoudt (HR), Joop Scheijbeler (JS), Rob Sponselee (RS), Gerard Troost (GT), Jaco Walhout (JW), Izak Weststrate (IW), Pim Wolf (PW), Lenn van de Zande (LZ).