Longstayers waren maximaal drie Kuifaalscholvers langs de zuidkust van Walcheren (Vlissingen – Sloehaven), twee Kleine Strandlopers in het Zandvoortweggebied, de adulte Grote Burgemeester in Vlissingen en tenminste twee Raven in Oranjezon.

Kleine Strandloper, Zandvoortweggebied, 8 maart 2022. Foto: Rob Sponselee.

Op 3 en 7 maart werd een Roodhalsfuut gezien in het meest zuidelijke deel van het Veerse Meer (PW). Een vliegende IJsduiker werd op 9 maart gezien op zee voor de kust van Walcheren (Daniël Beuker, Koen Kuiper). Een langsvliegende Kuifaalscholver werd op 4 maart opgemerkt bij Zoutelande (BR).

De drie Wilde Zwanen die al enkele maanden in de weihoek van Hoogelande verblijven, werden daar gezien t/m 9 maart. Daarna werd nog één vogel waargenomen t/m de 18e (div). Naast zo af en toe een ‘losse’ Zomertaling werden 6 ex gezien in het Zandvoortweggebied op 13 maart (PW) en 4 ex in de Beekshoekpolder op 29 maart (JW). Op 9 maart was een groepje van vijf Toppers aanwezig op het Veerse Meer, zuid van de Haringvreter (MS). De enige gemelde Grote Zee-eend passeerde Westkapelle op 5 maart (René van Rossum, Jeannet Keijzer).

Toppers, Veerse Meer – Haringvreter, 9 maart 2022. Foto: Maarten Sluijter.

Op 9 maart werd een vliegende Roerdomp gefotografeerd bij Westhove, Domburg (Wim Karst). Nog bijzonderder waren de drie (!) Roerdompen die op 28 maart tijdens beheerswerkzaamheden opvlogen uit een rietrand in het zuidelijk deel van het Noordervroon (‘de oude ijsbaan’, André Hannewijk). De Koereiger die al vanaf begin februari aanwezig was aan de noordrand van Middelburg, was wat mobiel, maar bleef de gehele maand aanwezig (div).

Koereiger, Zandvoortweggebied, 4 maart 2022. Foto: Marcel Klootwijk.

Kleine Zilverreiger, Westkapelle – Noordervroon, 25 maart 2022. Foto: Corstiaan Beeke.

Na het Rode Wouwenfeest in februari volgden nog enkele waarnemingen van deze mooie soort. Op 2 maart vloog een Rode Wouw bij Schellach (PR) en op 11 maart eentje bij Zoutelande (Hans Diepstraten). Op 11 maart werd een overvliegende Zeearend gezien bij Nieuw en Sint Joosland (MG). Aan het einde van de middag leek deze vogel te gaan overnachten op Aardbeieneiland in het Veerse Meer (André Hannewijk). Tegenwoordig nog beduidend zeldzamer was de 2kj Ruigpootbuizerd die op 30 maart boven het Zandvoortweggebied vloog (PW).

Slechtvalk, Zandvoortweggebied, 4 maart 2022. Foto: Marcel Klootwijk.

Een groepje van drie Kraanvogels dat op 11 maart langs Breskens trok, vloog even later langs de veerboot (JM) en weer een kwartiertje daarna over Nieuw en Sint Joosland naar noordoost (CO, PdP). Bokjes werden gezien op het Schor van Rammekens (max 4 ex op 4 maart, CO), in een tuin in Vlissingen (MBH) op 25 maart en bij Fort den Haak, Vrouwenpolder op 29 maart (PW).

Bokje, Schor van de Sloehaven, 4 maart 2022. Foto: Corine Osté.

De absolute klapper van de maand was de adult winterkleed Kleine Kokmeeuw die op 24 maart in het Noordervroon werd ontdekt (LZ en BR). De vogel zwom tijdens de ontdekking (rond 10.00u) in een gemengde groep meeuwen en verdween na 25 minuten in een groep rustende meeuwen op de kant. Daar was hij een tijdje onvindbaar, maar vanaf 11.00u tot 16.30u regelmatig goed zichtbaar. Daarna is de vogel met een groep Kok- en Stormmeeuwen de zee opgevlogen om nooit meer terug te keren. Dit was pas de zesde keer dat er een Kleine Kokmeeuw in Nederland werd ontdekt en het eerste geval in bijna tien jaar tijd. Ook het derde geval (link) werd destijds op Walcheren ontdekt.

Kleine Kokmeeuw, Westkapelle – Noordervroon, 24 maart 2022. Foto: Bram Roobol.

Met name in de laatste decade van de maand verschenen vele tientallen Zwartkopmeeuwen op Walcheren. Zo werden er op 24 maart 77 in het Noordervroon geteld (LZ, BR). Een mooie krent was de 3kj Kleine Burgemeester die in de namiddag van 6 maart in noordoostelijke richting langs Westkapelle vloog (PW).

3kj Kleine Burgemeester, Westkapelle, 6 maart 2022. Foto’s: Pim Wolf.

Velduilen werden opgemerkt in het Zandvoortweggebied op 13 maart (Vincent Verhoosel) en vliegend over het puinpad van Westkapelle op 26 maart (JM). Twee dagen later, op 28 maart zat overdag een Ransuil in de bosschages langs het puinpad (JM).

Ransuil, Westkapelle – puinpad, 28 maart 2022. Foto: Jan Minderhoud.

Buiten de bekende plekken aan de noordrand van Walcheren werd op meerdere data een vrouwtje Kleine Bonte Specht opgemerkt in westelijke deel van het bos van Rammekens (div), op 21 maart een vrouwtje langs de Visodeweg, west van Ritthem (WP e.a.) en op 16 maart een roepende vogel op de Haringvreter (André Hannewijk).

Kleine Bonte Specht, Rammekenshoek, 2 maart 2022. Foto: Lenn van de Zande.

Op 4 en 6 maart werd een Roek gezien in Ter Hooge (AO / MK). Tweemaal werd ongetwijfeld dezelfde Bonte Kraai overvliegend waargenomen: op 9 maart over het strand bij Klein Valkenisse (GT) en op 27 maart over Westkapelle (FA).

Appelvink, Oostkapelle – Zeeduin, 5 maart 2022. Foto: Lenn van de Zande.

Op 27 maart werd met behulp van ObsIdentify een door Paul Suijk gefotografeerde zangvogel gedetermineerd als vrij zekere Pallas’ Boszanger. De herkennissoftware bleek het ditmaal bij het juiste eind te hebben. De Pallas’ Boszanger foerageerde in ‘Zeeduin’, een stuk bos tussen Oostkapelle en Oranjezon en werd daar nog dagelijks gezien en zingend gehoord tot in april. Dit betreft de eerste maart- en aprilwaarneming van deze soort voor Walcheren.

Pallas’ Boszanger, Oostkapelle – Zeeduin, 30 maart 2022. Foto: Hendrik Beukelman.

Een groepje van zeven Sneeuwgorzen werd in de middag van 5 maart voor het laatst gezien op het strand bij De Nolledijk (BdR). Mogelijk hetzelfde groepje scharrelde later die middag op het strand bij Joossesweg (Jacko Holtland).

Fenologie: Kleine Plevier 3/3, Oeverzwaluw 24/3, Boerenzwaluw 27/3, Fitis 24/3, Blauwborst 13/3, Tapuit 23/3, Gele Kwikstaart 28/3.

Fitis, Westkapelle – Noordervroon, 24 maart 2022. Foto: Bram Roobol.

Tapuit, Westkapelle – Zuiderhoofd, 24 maart 2022. Foto: Bram Roobol.

Waarnemers: Floor Arts (FA), Menke Beks Hindriks (MBH), Daniël Beuker, Hans Diepstraten, Marc Goedbloed (MG),  André Hannewijk, Jacko Holtland, Wim Karst, Jeannet Keijzer, Marcel Klootwijk (MK), Koen Kuiper, Jan Minderhoud (JM), Corine Osté (CO), Arjan Ovaa (OA), Piet de Poorter (PdP), Wilco Poppe (WP), Peter Roelse (PR), Bram Roobol (BR), René van Rossum, Bart de Ruiter (BdR), Maarten Sluijter (MS), Paul Suijk, Gerard Troost (GT), Vincent Verhoosel, Jaco Walhout (JW), Pim Wolf (PW), Lenn van de Zande (LZ).