Afgezien van de lokaal bekende vogels werden op 24 maart zeker 23 naar noordoost overtrekkende Ooievaars gemeld: 2 ex over het Edisonpark, Vlissingen (FA), 5 ex over Serooskerke (CB) en 16 ex over Middelburg en Buttinge (LZ / AvG). Minstens drie Kuifaalscholvers werden gemeld aan de zuidrand van Walcheren, met name in de (monding van de) Sloehaven (div).

Ooievaar, Serooskerke, 24 maart 2020. Foto: Corstiaan Beeke.

Ooievaar, Buttinge, 7 maart 2020. Foto: Corstiaan Beeke.

Een Roodhalsfuut zwom op 12 maart op het Veerse Meer ter hoogte van de Haringvreter (LZ). Vanaf 20 t/m in elk geval 28 maart was een paartje Geoorde Futen aanwezig in het Zandvoortweggebied (div).

Geoorde Futen, Zandvoortweggebied, 27 maart 2020. Foto: Marcel Klootwijk.

De Roodhalsgans die zich sinds 14 feb in een grote groep Brandganzen in het Zandvoortweggebied ophoudt, werd daar tot in elk geval 22 maart gezien (div). Een klein zwarte kwekersringetje wijst op niet-wilde komaf. Op 8 en 9 maart werd in hetzelfde gebied een adulte Kleine Rietgans gezien (div). Van 16 t/m 19 maart was hier bovendien een Casarca aanwezig (div).

Kleine Rietgans, Zandvoortweggebied, 9 maart 2020. Foto: Piet de Poorter.

Vanaf 14 maart werden op verschillende plaatsen Zomertalingen gezien. Het hoogste aantal betrof zes vogels in Het Zandvoortweggebied van 23 t/m 27 maart (div). Verder werden paartjes Zomertaling gemeld bij Rammekens van 22 t/m 28 maart (div) en in de watergang langs de Rapenburgseweg, Aagtekerke op 28 maart (BV). Een voor lokale begrippen hoog aantal van 79 Pijlstaarten werd op de 16e geteld in het Zandvoortweggebied (LZ). Op 10 maart zwom een paartje Krooneend op de kreek van Rammekens (LZ). De overwinterende IJseend in de monding van de buitenhaven van Vlissingen bleef daar de gehele maand aanwezig (div).

Krooneend, Rammekens, 10 maart 2020. Foto: Lenn van de Zande.

De eerste Kleine Plevier was er niet vroeg bij dit jaar: op 16 maart in het Zandvoortweggebied (JS). Op de 28e vloog de eerste Regenwulp langs Westkapelle (PM). Gedurende de hele maand waren vele tientallen Grutto’s (waarvan een deel IJslandse Grutto’s) aanwezig in het Zandvoortweggebied (div). Het hoogst getelde aantal was 102 ex op 23 maart (CB). Die dag waren daar ook Kemphanen (36 ex) en Tureluurs (156 ex) het meest talrijk (CB). Een indrukwekkend aantal van 950 Drieteenstrandlopers werd op 10 maart geteld op de hoogwatervluchtplaats bij de buitenhaven van Vlissingen (LZ).

3kj Grote Burgemeester, Vlissingen, 22 maart 2020. Foto: Henri Hamer.

Op 27 en 28 maart trokken 64 resp. 55 Dwergmeeuwen noordwaarts langs Westkapelle (PM / PM, MS) en op de 27e werden er bij Telpost Oranjezon zelfs 189 in twee uurtjes genoteerd (MK).. De 3kj Grote Burgemeester van de binnenhaven van Vlissingen werd daar t/m 23 maart gemeld en maakte op de 16e een uitstapje naar het Noordervroon (JG, HR). Met name in de laatste week van maart vlogen tientallen Zwartkopmeeuwen noordwaarts langs Westkapelle (PM) De eerste Grote Stern stond op 12 maart alweer in het Noordervroon (HR).

2kj Pontische Meeuw, Westkapelle, 7 maart 2020. Foto: Corstiaan Beeke.

Een Rode Wouw vloog op 14 maart over Oranjezon (Tijmen den Ottelander) en een overtrekkende Zwarte Wouw werd daar op 24 maart gezien (MP). Eén van de twee onvolwassen Zeearenden die op 24 maart langs Breskens trok, stak over naar Walcheren. Dankzij waarschuwende appjes konden verschillende vogelaars de ‘vliegende deur’ oppikken boven achtereenvolgens Vlissingen (div), Middelburg (div), Arnemuiden (CM) en Veere (DH). Dit was met zekerheid een andere vogel dan een gezenderde Zeearend (uit de Oostvaardersplassen) die op 20 maart zuidwaarts over de Nolle vloog (mededeling Dirk van Straalen). In totaal werden twaalf Blauwe Kiekendieven en zeven Smellekens gemeld (div).

Blauwe Kiekendief, Meliskerke, 31 maart 2020. Foto: Corstiaan Beeke.

Sperwer, Zandvoortweggebied, 7 maart 2020. Foto: Marten Peene.

Bijzonder was de waarneming van een bij daglicht jagende Kerkuil op 14 en 15 maart aan de zuidrand van het Zandvoortweggebied (CB / PW, RS). De meest verrassende melding van de maand was echter die van een Steenuil, die Jos Tramper op 20 maart kort in zijn tuin zag zitten. De vogel werd lastig gevallen door twee Eksters en verdween al snel weer. Vanaf 23 feb werden maximaal vijf jagende Velduilen gezien in het noordelijk deel van het Zandvoortweggebied (PW e.a.). Op 3 maart werd nog slechts één vogel gemeld (CB, PW), maar in de late (pikdonkere) uurtjes van 14 maart werd toch weer een jagende Velduil gezien (CB). Op de 25e zat korte tijd een Velduil tussen de meeuwen (!) op de zeedijk van Westkapelle (HR). Twee Ransuilen zaten op 7 maart nog op de bekende roestplek in Oostkapelle (LZ).

Kerkuil, Zandvoortweggebied, 14 maart 2020. Foto: Corstiaan Beeke.

Velduil, Zandvoortweggebied, 2 maart 2020. Foto: Maarten Sluijter.

Velduil, Zandvoortweggebied, 2 maart 2020. Foto: Piet de Poorter.

Kleine Bonte Spechten werden op meerdere data gemeld uit Oranjezon (2-3 vogels) en op 16 maart van de Haringvreter (André Hannewijk). Op 28 maart trok een Roek bij Westkapelle noordwaarts over zee (PM).

Holenduif, Ritthem, 24 maart 2020. Foto: Corine Osté.

Boomleeuwerik, Oranjezon, 3 maart 2020. Foto: Marcel Klootwijk.

Een adult mannetje Baardman zat op 24 maart in de oude ijsbaan van Westkapelle (HR). De eerste Oeverzwaluw voor Walcheren dit jaar vloog op 18 maart over De Mortiere, Middelburg (LZ). Zes dagen later volgde de eerste Boerenzwaluw, over Arnemuiden (CM).

Boerenzwaluw, Oostkapelle, 30 maart 2020. Foto: Lenn van de Zande.

Op minstens zeven (bekende) locaties werd een zingende Cetti’s Zanger gehoord (div). De eerste Tapuit was mooi op tijd: op 19 maart zat een mannetje in het duingebied van Dishoek (JG). Op 8 maart werden zes Rouwkwikstaarten gezien langs de Noordweg bij Westkapelle (FA).

Rouwkwikstaart, Westkapelle, 25 maart 2020. Foto: Peter Meininger.

Een recordaantal van 38 Waterpiepers werd op 4 maart geteld op een slaapplaats in De Mortiere (LZ). Op 27 maar vloog een Europese Kanarie over het station van Vlissingen (TK). Een Sneeuwgors scharrelde op 16 maart op het strand van Oranjezon (FA).

Groenling, Ritthem, 24 maart 2020. Foto: Corine Osté.

Waarnemers: Floor Arts (FA), Corstiaan Beeke (CB), Arjen van Gilst (AvG), Jan Goedbloed (JG), André Hannewijk, Dinin Helmers (DH), Tobi Koppejan (TK), Peter Meininger (PM), Cor Moens (CM), Tijmen den Ottelander, Mayro Pattikawa (MP), Han Reijnhoudt (HR), Joop Scheijbeler (JS), Maarten Sluijter (MS), Rob Sponselee (RS), Jos Tramper, Barbara Voogt (BV), Pim Wolf (PW), Lenn van de Zande (LZ).