Op 23 juli foerageerde een geringde Kleine Zilverreiger in de oostkreek van Westkapelle. Deze vogel bleek op 26 mei van dit jaar als nestjong te zijn geringd in de buurt van Liverpool, Engeland. De eerste Zwarte Ooievaar van het jaar vloog in de avond van 14 juli naar zuidwest over Boudewijnskerke (JB). Op 15 juli vloog een adulte Zwarte Ooievaar boven Serooskerke (CB), om vervolgens via Sint Laurens (MA) en Brigdamme (MB) in zuidwestelijke richting over Ter Hooge te verdwijnen (div). Op 23 juli vloog een juveniele Zwarte Ooievaar over het meest noordelijke deel van de Sint Laurense Weihoek (PW) en even later over Serooskerke (CB).

Adulte Zwarte Ooievaar, Serooskerke, 15 juli 2023. Foto: Corstiaan Beeke.

1kj Zwarte Ooievaar, Serooskerke, 23 juli 2023. Foto: Corstiaan Beeke.

De overzomerende Kleine Rietgans bleef de gehele maand aanwezig in het Noordervroon (div). De bekende zwervende Casarca werd verschillende keren gemeld in het Nollebos. Daarnaast zwommen op 4 juli twee Casarca’s in de plas langs de Ossenbergweg, Grijpskerke (CB). Op 10 en 11 juli werd een Zomertaling gezien in de Sint Laurense Weihoek (CB). Vrij verrassend was een broedgeval van een paartje Pijlstaart in dit gebied (div).

In de avond van 4 juli werd vanaf de racefiets kort een foeragerende Grijze Wouw gezien langs de Ossenbergweg, Grijpskerke (GD). Helaas raakte de vogel al snel uit beeld en bleek een korte zoekactie vervolgens tevergeefs. In totaal werden ca. 10 Wespendieven gemeld (div).

Regenwulp, zeedijk Westkapelle, 11 juli 2023. Foto: Corstiaan Beeke.

Dat op 21 juli werd geconstateerd dat een paartje Kleine Plevieren aan de rand van een plas in de Sint Laurense Weihoek vier jongen groot bracht (CB) is niet zo bijzonder. Dat de vier jongen niet uit één broedsel afkomstig bleken te zijn is wel heel bijzonder. Twee vogels waren op de 21e vermoedelijk 5-7 dagen oud, terwijl de andere twee vermoedelijk 12-14 dagen oud waren. Alle vier de jongen kropen regelmatig onder dezelfde moedervogel en ook was er interactie tussen de verschillende jonge vogels onderling. Ook de daarop volgende dagen was dit boeiende tafereel zichtbaar. Het is een beetje gissen wat hier precies aan de hand was. Heeft een andere Kleine Plevier eitjes erbij gelegd in een al bestaand nest? Was er sprake van adoptie? Hier zijn nog wat suggesties te lezen.

Kleine Plevieren, Sint Laurense Weihoek, 21 juli 2023. Foto’s: Corstiaan Beeke.

Tussen 9 en 29 juli werden regelmatig maximaal drie Krombekstrandlopers in het Noordervroon gezien (div). Van 21 t/m 24 juli waren twee Temmincks Strandlopers aanwezig in de Sint Laurense Weihoek (CB e.a.). Op de 29e liep 1 ex in het Noordervroon (SL). Het maximumaantal Kleine Strandlopers in de Sint Laurense Weihoek was 3 ex op 14 juli (div) en 27 juli (CB) en in het Noordervroon 4 ex op 22 juli (CB, JK) en op 28 juli (JM). Een mooie ontdekking was die van een adulte Gestreepte Strandloper op 14 juli in de meest noordelijke plas van de Sint Laurense Weihoek (Jochanan van den Ende). Deze zeldzaamheid bleef t/m 18 juli aanwezig (div). Dit betrof het veertiende geval van deze soort op Walcheren. De laatste was al ruim vijf jaar geleden, ook in dit gebied.

Gestreepte Strandloper, Sint Laurense Weihoek, 15 juli 2023. Foto: Marian de Bruijn.

1kj Zwartkopmeeuw, zeedijk Westkapelle, 11 juli 2023. Foto: Corstiaan Beeke.

Bij Westkapelle werden op diverse data minimaal drie verschillende 2kj Drieteenmeeuwen gezien (PW). Op 11 juli vlogen tussen 5.45u en 8.15u niet minder dan 548 Zwartkopmeeuwen langs Telpost De Nolle (PM). In de loop van deze maand liep het aantal Dwergsterns bij Westkapelle mede door het succesvolle broedseizoen op tot meer dan 300 vogels (div).

1kj Dwergstern, Westkapelle – Noordervroon, 19 juli 2023. Foto: Ruben Luiten.

1kj Dwergstern 2, zeedijk Westkapelle, 11 juli 2023. Foto: Corstiaan Beeke.

Op 26 juli werd een zingende Graszanger gehoord boven het middendeel van het Noordervroon (CB). Een mooi aantal van 30 Kruisbekken vloog op 7 juli naar zuidoost over de duinen bij Klein Valkenisse (AvG).

IJsvogel, Oranjezon, 29 juli 2023. Foto: Matthijs Broere.

Waarnemers: Mario Aspeslagh (MA), Corstiaan Beeke (CB), Jos Boot (JB), Matthijs Broere (MB), Jochanan van den Ende, Gido Gavidse (GD), Arjen van Gilst (AvG), Jaap Kolijn (JK), Sander Lilipaly (SL), Peter Meininger (PM), Jan Minderhoud (JM), Pim Wolf (PW).