In de ochtend van 20 jan was er aardige (maar vast lokale) verplaatsing van Roodkeelduikers zichtbaar bij Westkapelle. In anderhalf uur vlogen er ruim 250 langs (CB). Een Parelduiker passeerde daar op 4 jan (MK) en op 7 jan (div). Vanaf 22 jan verbleef een onvolwassen Parelduiker op het Veerse Meer, te zien vanaf de binnenzijde van de Veerse Dam (CB e.a.). Een IJsduiker vloog op 13 jan zuidwaarts langs Westkapelle (CB, GD, HH, JM). Een dag later vloog er één naar noord ter hoogte van Domburg (Dirk van Straalen). Op 27 jan zwom een fraaie 2kj IJsduiker in het zuidelijke deel van het Veerse Meer, te zien vanaf het Fletcher Hotel (Koen Kuiper). Deze vogel verplaatste zich de dagen erna naar het Bevelandse deel. Op het Veerse Meer werden maximaal vier Kuifduikers gezien (div). Op 18 jan vloog een Roodhalsfuut langs Westkapelle (TK).

Verrassend genoeg vloog een Noordse Stormvogel op 10 jan een rondje in de buitenhaven van Vlissingen (div). Op 18 jan zwom er één op zee voor de Westkaap, Westkapelle (PW). Tenminste twee Kuifaalscholvers werden regelmatig gemeld tussen de buitenhaven van Vlissingen en de Sloehaven en op 28 jan was er eentje ter plaatse voor de kust bij Dishoek (MK). De gehele maand was een Koereiger aanwezig op de voetbalvelden van Westkapelle of en in het Noordervroon (div). Daarnaast vlogen er op 7 jan twee over de Sint Laurense Weihoek (SW), was er op 15 jan één aanwezig in langs de Oude Veerseweg (JS) en vloog er op 16 jan eentje over Schellach (MK).

Wilde Zwaan, weihoek Hoogelande, 1 februari 2023. Foto: Marcel Klootwijk.

De drie adulte Wilde Zwanen bleven ook deze maand aanwezig in de weihoek van Hoogelande (div). Een ongeringde adulte Roodhalsgans werd op 7 en 9 jan gezien tussen Kolganzen in het noordelijk deel van de Sint Laurense Weihoek (JS e.a.).

Toendrarietganzen en Kleine Rietganzen, Serooskerke, 21 januari 2023. Foto: Corstiaan Beeke.

Leuk was de waarneming van een vrouwtje Krooneend op 11 jan in de Veerse Kreken (MS). Een groepje van maximaal zeven Toppers verbleef in het zuidelijk deel van het Veerse Meer. Enkele van deze vogels werden op meerdere data in het Walcherse deel gezien (div). Op vier data vlogen in totaal acht Grote Zee-eenden langs WK (div). Op 10 jan werd één vogel gemeld ter hoogte van de Haringvreter op het Veerse Meer (MH, MS).

Krooneend, Veerse Kreken, 11 januari 2023. Foto: Maarten Sluijter.

Een Rode Wouw vloog op 5 jan over het schor van de Sloehaven (Johan van Laerhoven). Er werden in januari relatief veel Smellekens gezien (div). Dat Patrijzen schaars geworden zijn, is algemeen bekend. Op Walcheren werden slechts drie groepjes (van zes, vier en drie) Patrijzen gezien.

Op 7 jan stond een Regenwulp op het schor van de Sloehaven (AO) en op 16 jan eentje op de hoogwatervluchtplaats aan de Oranjedijk, Vlissingen (EB). Een IJslandse Grutto was op 15 jan aanwezig in de Sint Laurense Weihoek (PW). Hier werden tussen 18 en 23 jan ook twee Kleine Strandlopers gezien (MK e.a.).

Rosse Franjepoten, Oranjedijk Vlissingen, 8 januari 2023. Foto: Kris De Rouck.

Bijzonder was het verblijf van twee Rosse Franjepoten langs de zuidkust van Walcheren van 6 t/m 21 jan (Eric van Roon e.a.). Dit duo foerageerde vaak op zee voor de Oranjedijk, maar verplaatste zich soms ook oostwaarts tot de Spuikom van Ritthem. Twee Oeverlopers werden op 11 jan gezien bij De Piet, Midden-Zeeland (MS). Nog twee vogels foerageerden op de 31e langs het Kanaal door Walcheren ter hoogte van het Arnekanaal (BW).

Grote Burgemeester, buitenhaven Vlissingen, 21 januari 2023. Foto: Lenn van de Zande.

De adulte Grote Burgemeester van Vlissingen bleef keurig de hele maand aanwezig, met op 3 jan een uitstapje naar de zeedijk van Westkapelle. Een 2kj Grote Burgemeester stond op 18 jan in het Noordervroon (RvT, PW). In het Noordervroon en op de zeedijk werden met name op 13 jan hoge aantallen Pontische Meeuwen (50) en Geelpootmeeuwen (27) gezien (div).

Pontische Meeuw, Westkapelle, 5 januari 2023. Foto: Corstiaan Beeke.

In het ‘nieuwe normaal’ zijn winterwaarnemingen van Grote Sterns niet langer ongebruikelijk. Op 27 jan vlogen zelfs negen vogels over zee langs Oranjezon (LZ). Grote Jagers vlogen op 3 jan langs Domburg (Henri Dodeweerd) en op 11 en 13 jan langs WK (Peter Maas / JM, HH). Op verschillende data werd bij Westkapelle een Kleine Jager gezien. Daarnaast waren er meldingen op 4 jan bij De Nolle (PW), op 7 jan bij Oranjezon (SW) en op 9 jan bij Ritthem (div).

Kleine Alk, buitenhaven Vlissingen, 6 januari 2023. Foto: Marcel Klootwijk.

De Kleine Alk van de buitenhaven van Vlissingen bleef ongelooflijke aantallen bewonderaars trekken. Helaas liep het niet best met het beestje af. Op 23 jan dobberde hij stervend achterin de haven rond (Wendy Janse, MS). Op 4 jan en 18 vlogen Kleine Alken langs Westkapelle (JK / TK) en op de 17e was er één ter plaatse op zee voor ’t Kiekuus (Henk Sierdsema, Alexander Vesters). Nog een mogelijke Kleine Alk werd op 6 jan gezien op zee ter hoogte van de Trommelweg (WvZ). Op 9 jan vloog een Papegaaiduiker langs Westkapelle (PW). Tussen de buitenhaven van Vlissingen en de Sloehaven werden zeker tien Alken gezien (div). Op 4 jan vlogen er 30 langs Westkapelle (JK).

Kerkuil, Walcheren, 30 januari 2023. Foto: Corstiaan Beeke.

Buiten de bekende locaties werd op 1 jan een Kleine Bonte Specht gezien in de bosstrook net oost van de Veerse sluizen (MK). De maximaal twee rondzwervende Raven werden vooral in het noordwestelijke kwadrant van Walcheren gezien (div). In het Noordervroon werd vanaf 22 jan af en toe tenminste één Baardmannetje gezien (div). De vermoedelijke Siberische Braamsluiper bleef de gehele maand aanwezig in zijn favoriete tuin in Dishoek (div). Groepjes van drie en zeven Sneeuwgorzen overwinterden respectievelijk op het strand ter hoogte van het Nollebos en op de Westelijke Sloehavendam (div).

Ransuil, Walcheren, 23 januari 2023. Foto: Marten Peene.

Waarnemers: Corstiaan Beeke (CB), Erik Blommestijn (EB), Gido Davidse, Henri Dodeweerd, Mark Hoekstein (MH), Henk Huige (HH), Wendy Janse, Marcel Klootwijk (MK), Jaap Kolijn (JK), Tobi Koppejan (TK), Koen Kuiper, Johan van Laerhoven, Peter Maas, Jan Minderhoud (JM), Arjan Ovaa (AO), Eric van Roon, Joop Scheijbeler (JS), Henk Sierdsema, Maarten Sluijter (MS), Robert van Tiel (RvT), Alexander Vesters, Seth Walhout (SW), Bert Wetsteijn (BW), Pim Wolf (PW), Wouter van Zandbrink (WvZ), Lenn van de Zande (LZ).