Tot 12 feb werden maximaal tien Kleine Zwanen gezien langs de Perduinsweg (div). Het vrouwtje IJseend bleef ook deze hele maand aanwezig in de monding van de buitenhaven van Vlissingen (div). Een vrouwtje Nonnetje (de enige op Walcheren deze winter) zwom op 13 feb op het Veerse Meer voor het Zilveren Schor (MH, MS). Een Roodhalsfuut foerageerde op de 28e op het Veerse Meer ter hoogte van de Piet (MK).

Torenvalk, Rammekens, 27 februari 2020. Foto: Lenn van de Zande.

In totaal werden twee Bruine Kiekendieven, zes Blauwe Kiekendieven en vier Smellekens gemeld (div). Op ‘schrikkeldag’ vloog een mooie groep van 21 Kraanvogels naar noordoost over de Sloehaven (MG). Dezelfde groep werd eerder gezien bij Zeebrugge (België) en later op verschillende plaatsen in het Deltagebied en bij Lopik, Utrecht. De gemiddelde vliegsnelheid was ca. 60 km/u met ZZW5, dus meewind (via Arjan Boele).

Kraanvogels, Sloehaven, 29 februari 2020. Foto: Marc Goedbloed.

De eerste Grutto verscheen op 15 feb in het Zandvoortweggebied, waar het aantal aan het eind van de maand op liep tot 23 ex op de 29e (CB, PB). Die dag werden daar ook twee IJslandse Grutto’s gezien (CB, PB). In het Noordervroon stonden op 29 feb zelfs 38 vogels (JB). Op 18 feb werd een Rosse Franjepoot gemeld, foeragerend aan de Walcherse kant van het Veerse Meer bij de duintjes van Vrouwenpolder (Ben Smulders).

Patrijzen, Zandvoortweggebied, 25 februari 2020. Foto: Marc Goedbloed.

In de loop van de maand werden er verspreid over Walcheren oplopende aantallen Zwartkopmeeuwen gemeld. Op de 28e ging het om minimaal 24 individuen (div). Na een verblijf van meer dan een jaar in de binnenhaven van Vlissingen leek de 3e-kj Grote Burgemeester daar op 29 jan voor het laatst te zijn gezien (div). Op 4 feb werd deze vogel namelijk waargenomen op de Brouwersdam (PW e.a.). Verrassend genoeg was de Grote Burgemeester echter op 26 en 27 feb weer ‘gewoon’ terug in de haven van Vlissingen (MS). Een bijzonder aangename verrassing was de 4e-kj Kleine Burgemeester die op 29 feb langs ’t Kiekuus naar noordoost vloog (CB, PB). De vogel was vervolgens een paar minuten aanwezig was op het strand ter hoogte van de overgang bij de Baaiweg. Het zou zomaar kunnen dat het hier zelfs gaat om een Kumliens Meeuw, een uit Canada afkomstige ondersoort van Kleine Burgemeester, waarvan slechts driemaal een geval in Nederland aanvaard is door de CDNA.

Kleine Burgemeester (of Kumliens Meeuw?), zeedijk Westkapelle, 29 februari 2020. Foto’s: Corstiaan Beeke.

Een Middelste Jager vloog op 4 feb naar zuidwest langs Westkapelle (MS). Tamelijk bizar was de waarneming van een Alk met oliesporen, die op 26 feb aan de westzijde van de Hogeweg in het Noordervroon zwom (MS). Ook heel bijzonder was de waarneming van het Vaal Stormvogeltje, dat diezelfde dag langs de zeedijk van Westkapelle naar zuidwest vloog (D. van Doorn). Dit betreft zelfs het eerst gefotografeerde februarigeval ooit in Nederland! Op 9 feb vloog hier een Noordse Stormvogel naar noordoost (PW). Een adulte Kuifaalscholver vloog op de 26e door de branding naar zuidwest (CB, MS).

Zwarte Roodstaart, Sloegebied, 14 februari 2020. Foto: Corine Osté.

Verrassend was de melding van een Boomklever op 20 feb bij Randduin, even ten zuiden van de Vier Hoogten (RG). In de loop van de maand werden links en rechts ook de eerste Rouwkwikstaarten en steeds meer Roodborsttapuiten gezien (div).

Roodborsttapuit, Hollandseweg – Westkapelle, 28 februari 2020. Foto: Corstiaan Beeke.

Tenminste negen Waterpiepers werden op de 15e gezien in de Mortiere, Middelburg (MPe). In het Zandvoortweggebied waren op 29 feb minstens drie Waterpiepers in zomerkleed aanwezig (CB, PB). Vanaf 13 feb werd af en toe een Roek waargenomen in Welzinge, noord van Ritthem (LZ e.a.).

Heggenmus, Ritthem, 25 februari 2020. Foto: Corine Osté.

Op 20 en 28 feb werden twee en drie Appelvinken gezien bij Randduin, Oostkapelle (LZ). Alleen op 5 feb werden nog twee Geelgorzen gezien op het schor van de Sloehaven (PdP). Een fraai mannetje Sneeuwgors was vanaf 7 feb aanwezig bij het Zuiderhoofd, Westkapelle (Piet Andeweg).

Sneeuwgors, Zuiderhoofd – Westkapelle, 12 februari 2020. Foto: Marcel Klootwijk.

Waarnemers: Piet Andeweg, Corstiaan Beeke (CB), Pieter Beeke (PB), Jos Boot (JB), D. van Doorn, Rienk Geene (RG), Marc Goedbloed (MG), Mark Hoekstein (MH), Marcel Klootwijk (MK), Marten Peene (MPe), Piet de Poorter (PdP), Maarten Sluijter (MS), Ben Smulders (BS), Pim Wolf (PW), Lenn van de Zande (LZ).