Op 23 feb vloog een 2kj Witbuikrotgans in gezelschap van een gewone Rotgans naar oost over de Westerschelde bij Rammekens (LZ). Op 12 en 13 feb trokken in de eerste uren van de dag 2500 respectievelijk 1240 Kleine Rietganzen over Walcheren (div). In de weihoek van Hogelande bleven de twee adulte Wilde Zwanen de hele maand aanwezig (div). Daarnaast werden daar op 11 feb nog zes Kleine Zwanen gezien (PW) en op 24 feb waren er zeven aanwezig in het Zandvoortweggebied (AvG). Extreem vroeg was de waarneming van niet minder dan zes Zomertalingen op 24 feb (JW). De vogels vlogen samen met acht Wintertalingen enkele rondjes boven zee ter hoogte van het Zuiderhoofd bij Westkapelle, om daarna weer in zuidwestelijke richting te verdwijnen. Nooit eerder werd deze soort in februari al op Walcheren gezien. Op 15 feb vlogen twee mannetjes Krooneend net onder Walcheren door de Westerschelde op (CB, PB). Het vrouwtje Nonnetje dat half januari al in de Veerse Kreken aanwezig was, werd daar van 9 t/m 13 feb weer gezien (div).

Patrijs, Zandvoortweggebied – Grijpskerke, 27 februari 2019. Foto: Marcel Klootwijk.

Op 5 en 14 feb werd een Parelduiker waargenomen op het Veerse Meer, foeragerend tussen de Haringvreter en Noord-Beveland (MH). Op het Veerse Meer werd ook weer af en toe een Kuifduiker gezien (div). Vanaf 19 feb werden de eerste groepjes Lepelaars weer gezien, meestal overvliegend. De grootste groep telde 37 ex en vloog op 23 feb over de Spuikom van Ritthem (LZ). Een 2kj Kuifaalscholver werd op 13 feb gemeld in de Sloehaven (Erik Ernens).

Lepelaars, Spuikom van Ritthem, 23 februari 2019. Foto: Lenn van de Zande.

In totaal werden deze maand waarschijnlijk vijf verschillende Blauwe Kiekendieven en twee Bruine Kiekendieven gezien (div). In het laatste uurtje daglicht van 26 feb vloog een groep van negen Kraanvogels hoog over de Mortiere naar noordoost (LZ). Vanaf 16 feb werden de eerste Grutto’s weer gezien op Walcheren. De voorlopig hoogste aantallen waren 26 ex in het Noordervroon op 26 feb (HR) en 14 ex in het Zandvoortweggebied op 28 feb (Marc den Hollander). Op 13 feb werd een Bokje gezien in Oranjezon (KL), op 16 feb werden 3 ex gezien op het Schor van Rammekens (LZ) en op 23 feb 1 ex op de vaste plek bij de Westkapelsche Kreek (MP, RvT). Een overwinterende Oeverloper werd op 21 feb opgemerkt langs het Kanaal door Walcheren, even ten noorden van het Arnekanaal (Johannes van der Linden).

Naast een bekende Zwartkopmeeuw die af en toe in de binnenhaven van Vlissingen werd gezien (div) verschenen vanaf eind februari weer de eerste Zwartkopmeeuwen die zuidelijk van ons overwinterd hebben. De 2kj Grote Burgemeester die sinds 14 jan aanwezig was in de binnenhaven van Vlissingen bleef daar ook deze maand rondhangen (div). Op 9 feb werden op de buitenhaven van Vlissingen en in de Sloehaven in totaal vier Alken gezien (LZ).

Adult winterkleed Zwartkopmeeuw, binnenhaven Vlissingen, 11 februari 2019. Foto: Marcel Klootwijk.

Eerste winterkleed Grote Burgemeester, binnenhaven Vlissingen, 3 februari 2019. Foto: Maarten Mortier.

Bij de bekende roestplaats bij Dishoek werden maximaal zes Ransuilen gezien (div). Op de laatste dag van de maand werd een Velduil gezien, op hoogte vliegend boven de Mortiere (LZ). Voor Walcherse begrippen werden veel Kleine Bonte Spechten gezien. Het meest opmerkelijk was de waarneming van een roepende vogel vanaf het Laurens Stommespad aan de noordwestrand van Middelburg op 14 feb (MK). Op verschillende data werd een paartje gemeld in het Oranjebosch (div) en een roepende vogel werd gehoord bij Westhove op 16 feb (KL) en vanaf 18 feb op meerdere data ook een roepend mannetje bij Klein Valkenisse (div). Tenslotte zong er op 28 feb een Kleine Bonte Specht op de Haringvreter (Sander Terlouw).

Grote Gele Kwikstaart, waterzuivering Ritthem, 4 februari 2019. Foto: Piet de Poorter.

Op 3 feb werden twee Waterpiepers gezien bij de Mortiere (JW) en op 11 feb 1 ex bij het Noordervroon (MK). Twee Kleine Barmsijzen werden gezien in Oranjezon op 23 feb (Martin Krombeen), 1 ex in de wijk Rittenburg, Middelburg op 24 feb (MK) en eentje bij Welzinge, Ritthem op 28 feb (CO). De enige melding van een Kruisbek betrof die van een overvliegende vogel in Oranjezon op 14 feb (MK). De Sneeuwgors op de pier van de Sloehaven werd daar voor het laatst gemeld op 14 feb. Daarnaast vlogen op 10 feb acht Sneeuwgorzen over het strand ter hoogte van Telpost de Nolle (Yvan Cauwenberg). Het groepje van acht Geelgorzen bij Fort Rammekens was op 3 feb nog compleet (JW), maar later in de maand nam het aantal iets af (div).

Geelgors, Sloehaven, 16 februari 2019. Foto: Lenn van de Zande.

Sneeuwgors, Sloehaven, 11 februari 2019. Foto: Corine Osté.

Waarnemers: Corstiaan Beeke (CB), Pieter Beeke (PB), Yvan Cauwenberg, Erik Ernens, Arjen van Gilst (AvG), Mark Hoekstein (MH), Marc den Hollander, Marcel Klootwijk (MK), Martin Krombeen, Karel Leeftink (KL), Johannes van der Linden, Corine Osté (CO), Mayro Pattikawa (MP), Sander Terlouw, Robert van Tiel (RvT), Jaco Walhout (JW), Pim Wolf (PW), Lenn van de Zande (LZ).