Op de vliegende start van 2018 met in de eerste maand maar liefst drie echte zeldzaamheden volgde een (bijna traditioneel) rustige februarimaand. Nou ja, de Ross’ Meeuw bleef nog een poosje een serieuze trekpleister natuurlijk, maar verder was het een tamelijk voorspelbare maand. Na twee maanden staat de jaarteller voor Walcheren op 164 soorten. De afgelopen vijf jaar was het gemiddeld aantal waargenomen soorten tot en met februari 162. Hieronder volgen de highlights…

De twee Roodhalsganzen (waarvan tenminste één ontsnapte vogel) werden nog tot en met 3 feb gezien in het Zandvoortweggebied (div). Op 24 feb was een groep van twaalf Witbuikrotganzen enige tijd aanwezig langs de zeedijk van Westkapelle (MG, IW). Dit betreft een bekende groep die tussen het Zwin en Breskens overwintert. Tot en met 6 feb werden drie Casarca’s gezien in Welzinge (div). Het mannetje Krooneend bleef de gehele maand aanwezig in het plasje van het Randpark, Zoutelande (div). Op 8 feb vloog een mannetje IJseend naar zuidwest langs Westkapelle (RS). Een adult winterkleed Parelduiker zwom op 2 feb eerst voor de Oranjedijk en later in de buitenhaven van Vlissingen (div).

Krooneend, Randpark Zoutelande, 24 februari 2018. Foto: Corstiaan Beeke.

Bij slaapplaatstellingen op diverse plaatsen op Walcheren werden op 24 feb in totaal 14 Grote Zilverreigers en 12 Kleine Zilverreigers gemeld. Tussen de buitenhaven van Vlissingen en de Sloehaven werden zo nu en dan nog maximaal twee Kuifaalscholvers gezien (div). In de binnenhaven van Vlissingen werd een overvliegende Aalscholver gefotografeerd, die in 2013 op Puffin Island in Wales geringd bleek te zijn (Jacob Molenaar). De vogel werd nadien alleen een keer in midden-Frankrijk gezien.

In totaal werden er in februari 2-4 Bruine Kiekendieven, nul (!) Blauwe Kiekendieven en slechts twee Smellekens op Walcheren gezien (div). Op 26 feb flapte er een 3e-kj Zeearend noordwaarts over Oost-Souburg (MP). Dankzij het snelle melden werd de vogel nog door diverse andere waarnemers opgepikt, het laatst boven Serooskerke (PdP). De laatste jaren wordt er gemiddeld eens per jaar een Zeearend op Walcheren gezien.

3e-kj Zeearend, Serooskerke, 26 februari 2018. Foto: Piet de Poorter.

Waterral, waterzuivering Ritthem, 27 februari 2018. Foto: Gerard Troost.

Het hoogste aantal Bontbekplevieren op de HVP bij de buitenhaven van Vlissingen was 46 ex op 16 feb (RS). Drie Grutto’s vlogen op 17 feb gezien over het Zandvoortweggebied (AvG) en op 25 feb was er daar eentje ter plaatse (MK). In datzelfde gebied liep het aantal Bonte Strandlopers op tot 113 ex op 10 feb (CB) en werden op 21 feb één en op 24 feb twee Kleine Strandlopers gezien (TB / CB).

Zilverplevier, zeedijk Westkapelle, 18 februari 2018. Foto: Corstiaan Beeke.

Kleine Strandloper, Zandvoortweggebied, 24 februari 2018. Foto: Corstiaan Beeke.

Her en der werden Houtsnippen gemeld, onder meer 3 ex op de Haringvreter op 7 feb (Peter Maas) en 5 ex in Oranjezon op 13 feb (MK). Op het schor van de Sloehaven werd op 13 feb en 23 feb nog een Bokje gezien (MK / CO, PdP). Met de vorstperiode in de laatste dagen van deze maand werden op verschillende plaatsen nog eens minstens zeven Bokjes gemeld (div). De Oeverloper die in een watergang langs de Eendekotsweg, Gapinge overwintert, had daar op 28 feb gezelschap van een tweede vogel (PdP). Die dag werd er bovendien 1 ex net ten noorden van Schellach gezien (PR).

Oeverloper, Gapinge, 25 februari 2018. Foto: Corstiaan Beeke.

De 1e-wk Ross’ Meeuw die op 24 jan door Jan Goedbloed werd ontdekt in de binnenhaven van Vlissingen werd daar tot en met 5 feb gezien. Na een kleine week zonder meldingen zag Arjan Ovaa de vogel op 11 feb opeens ruim twee kilometer oostelijker langs de Westerscheldedijk vliegen. Vanaf die dag werd de Ross’ Meeuw tot en met de 20e weer dagelijks gezien, zij het meestal buitendijks en op grotere afstand dan eerder in de binnenhaven. Een Grote Stern vloog op 7 feb zuidwaarts langs Dishoek (JG). Leuk was de waarneming van een Middelste Jager op 2 feb voor de kust van Westkapelle (JW).

Ross’ Meeuw, binnenhaven Vlissingen, 30 januari 2018. Foto: Corstiaan Beeke.

Ross’ Meeuw, binnenhaven Vlissingen, 5 februari 2018. Foto: Vincent Legrand.

Adult winterkleed Zwartkopeeuw, binnenhaven Vlissingen, 11 februari 2018. Foto: Marcel Klootwijk.

De roestplaatsen van Ransuilen telden begin februari maximaal vijf vogels in Oostkapelle en maximaal drie vogels bij Dishoek. Verder werden op verschillende plaatsen Kerkuilen gezien en ook lieten eind februari de twee Steenuilen bij Nieuw en Sint Joosland zich weer af en toe zien (div). In het Oranjebosch, ten noorden van Oostkapelle, werden vanaf 17 feb 1-2 Kleine Bonte Spechten gehoord (PR e.a.) en op 20 feb ook een Boomklever (MK, RJ). Waterpiepers werden opgemerkt in het Zandvoortweggebied op 3 feb (Paul Cools, Mark Schellekens) en bij de Domburgse Watergang langs de Hoogelandseweg op 7 feb (JW). Overwinterende Rouwkwikstaarten werden op de bekende plekken gezien: langs de Hoogelandseweg en langs de Eendekotsweg bij Gapinge. Daarnaast foerageerde er op 26 feb 1 ex langs de Stenen Kruisweg, Buttinge (JS). Her en der werden ook Witte Kwikstaarten gezien, waaronder groepjes van maximaal zeven vogels bij Welzinge op 10 feb en vijf vogels langs de Derringmoerweg bij Kleverskerke op 16 feb (CM).

Grote Gele Kwikstaart, Gapinge, 28 februari 2018. Foto: Corstiaan Beeke.

Roodborsttapuit, Zandvoortweggebied, 17 februari 2018. Foto: Corstiaan Beeke.

Buiten de Veste is al jaren een goede plek voor Appelvinken. Op 10 feb werden hier niet minder dan 18 ex gezien (MPe). In de omgeving van de Oostkerk in Middelburg was het maximum 5 ex op 3 feb (MK) en in het Oranjebosch werden 8 ex gezien op 20 feb (MK, RJ). Op 1 feb scharrelden twee Sneeuwgorzen in het Noordervroon (PW) en op de 13e werd één Sneeuwgors gezien op het strand van Oranjezon (MK).

Genoemde waarnemers: Arjan Ovaa, Corstiaan Beeke (CB), Tirzah Brusse (TB), Paul Cools, Arjen van Gilst (AvG), Jan Goedbloed (JG), Marc Goedbloed (MG), Roger Joos (RJ), Marcel Klootwijk (MK), Peter Maas, Cor Moens (CM), Jacob Molenaar, Corine Osté (CO), Mayro Pattikawa (MP), Marten Peene (MPe), Piet de Poorter (PdP), Peter Roelse (PR), Joop Scheijbeler (JS), Mark Schellekens, Rob Sponselee (RS), Jaco Walhout (JW), Izak Weststrate (IW), Pim Wolf (PW).

Hoewel niemand er in slaagde om één van de genoemde ‘doelsoorten’ in februari te vinden, bij deze een nieuwe poging voor de komende maand: een Amerikaanse Wintertaling (uiteraard in het Zandvoortweggebied of het Noordervroon), eindelijk een Steppekievit – ja, die kunnen al in maart – op een plek naar keuze, een Franklins Meeuw in een groep Kok- en Stormmeeuwen (noordelijk deel Zandvoortweggebied of weihoek Hoogelande) en de eerste Middelste Bonte Specht voor Walcheren (bos achter Westhove). Ik kan even niet op die vijfde komen… Succes!