In het Oude Veerseweggebied werden op 5 dec 15 Kleine Zwanen gezien (JB). Op 18 en 19 dec waren 9 ex aanwezig in de Sint Laurense Weihoek (KVV / PR). Op 22 dec vloog een adulte Witbuikrotgans mee in een groepje Rotganzen langs Westkapelle (div). Twee Roodhalsganzen werden op 23 dec gezien in het Oude Veerseweggebied (LZ) en vervolgens op 27 dec in de Sint Laurense Weihoek (CB e.a.). De volwassen vogel bleek een kwekersring te dragen, de onvolwassen vogel was ongeringd.

Roodhalsganzen, Sint Laurense Weihoek, 27 december 2023. Foto: Corstiaan Beeke.

Voor Walcherse begrippen werden er veel Grote Zaagbekken gemeld: tot 8 dec maximaal drie vogels in de Oostkreek van Westkapelle (div), op diverse data maximaal twee vogels in de omgeving van de Pietkreek (div) en eentje in de noordwesthoek van het Veerse Meer (div) en op de 25e vloog een mannetje Grote Zaagbek langs de Spuikom van Ritthem (BvM). Langs Westkapelle vlogen op vijf dagen in totaal zeven Grote Zee-eenden (div). Vanaf 26 dec zwommen op het Walcherse deel van het Veerse Meer langs de Veerse Dam twee Toppers (JS).

Toppers, Veerse Meer, 27 december 2023. Foto: Corstiaan Beeke.

De IJsduiker van de buitenhaven van Vlissingen bleef aanwezig t/m 13 dec (div). Van 16 t/m 27 dec werd mogelijk dezelfde vogel gezien in de Van Cittershaven (div). Op het Walcherse deel van het Veerse Meer werden regelmatig IJsduikers gezien, tot wel 3 ex in de zuidelijke hoek op 30 dec (MPe). Op zowel 22 dec (div) als op 27 dec (JvK, GB) vloog een IJsduiker langs Westkapelle.

IJsduiker, buitenhaven Vlissingen, 1 december 2023. Foto: Menke Beks Hindriks.

Parelduikers passeerden hier op 16 dec (MPe) en 22 dec (TL, HvdB). Vanaf 23 dec was een Parelduiker aanwezig op het noordwestelijk deel van het Veerse Meer (PvT e.a.). Op 1 dec vloog een Roodhalsfuut naar zuidwest langs het strand van Oranjezon (TK). De Roodhalsfuut van de Westkapelsche Kreek bleef aanwezig tot en met de 13e (div).

Zowel bij Westkapelle als langs de zuidrand van Walcheren werden maximaal twee Kuifaalscholvers gezien (div). Op 6 en 7 dec was een Koereiger aanwezig in de omgeving van Kaasboerderij Schellach (PR e.a.) en op de 28e vloog er één over Westkapelle (HR). In de avond van 26 dec vloog een roepende Roerdomp over Grijpskerke (LZ).

Kuifaalscholver, zeedijk Ritthem, 29 december 2023. Foto: Vasco van den Berg.

Op 20 dec vloog een dit najaar bijzonder schaarse Noordse Stormvogel langs Westkapelle (PM). De bijzondere waarneming van een Vaal Stormvogeltje op het Veerse meer (binnenzijde Veerse Dam) op 23 dec zorgde bij LZ voor een déjà vu. Eerder ontdekte hij hier al een ‘vaaltje’ op 25 nov. Of het hier om één of twee vogels gaat, zal altijd de vraag blijven. Het Vaal Stormvogeltje van 23 dec werd in tegenstelling tot de novembervogel nog wel door een handjevol anderen gezien. Op 26 dec vloog nog een Vaal Stormvogeltje langs Westkapelle (LZ e.a.).

Vaal Stormvogeltje, Veerse Meer, 23 december 2023. Foto: Bram Roobol.

Op 26 dec vloog een Rode Wouw vanuit het Sloegebied in noordwestelijke richting Walcheren op (CB). Tussen 11 en 27 dec werd in het Noordervroon regelmatig een 1kj Bruine Kiekendief gezien (div). Daarnaast waren er drie meldingen van elders (div). Velduilen werden gezien in de omgeving van de Pietkreek op 22 dec (BvM) en aan de rand van Serooskerke op oudejaarsdag (AB).

Rode Wouw, Sloegebied, 26 december 2023. Foto: Corstiaan Beeke.

Bruine Kiekendief, Noordervroon, 26 december 2023. Foto: Corstiaan Beeke.

Winterse Grutto’s doken op in de Sint Laurense Weihoek op 16 dec (1 ex, Christiaan De Brabander) en 26 dec (4 ex, MK). Op 10 dec was hier een duo Kleine Strandlopers aanwezig (TL). Her en der werd een Bokje gemeld (div). Vanaf 29 dec tot in het nieuwe jaar foerageerde er een Rosse Franjepoot langs de zeedijk ter hoogte van de Spuikom van Ritthem (MBH e.a.). Een overwinterende Oeverloper werd op 2 dec gezien langs het Kanaal door Walcheren ter hoogte van Kleverskerke (WP). Op 19 en 20 dec werd een vogel bij de Oranjeplaat gemeld (MS).

Bokje, Serooskerke, 6 december 2023. Foto: Corstiaan Beeke.

Rosse Franjepoot, zeedijk Ritthem, 29 december 2023. Foto: Marcel Klootwijk.

Zwartkopmeeuwen waren schaars, met meldingen bij Dishoek op 1 dec (LZ) en bij Westkapelle op 26 dec (2 ex, LZ). De Grote Burgemeester van Vlissingen bleef bijzonder trouw aan de buitenhaven van Vlissingen, met geen enkele melding daarbuiten (div).

Dwergmeeuw, Westelijke Sloehavendam, 23 december 2023. Foto: Corstiaan Beeke.

Grote Burgemeester, buitenhaven Vlissingen, 23 december 2023. Foto: Corstiaan Beeke.

Bij Westkapelle en in de omgeving van de Spuikom van Ritthem werden regelmatig één of enkele Grote Sterns gezien (div). Op die laatste locatie foerageerde op 8 dec bovendien een 1kj Visdief (RS). Vanaf 1 dec hing een wat verfomfaaide 2kj Kleine Jager rond tussen het strand bij Oranjezon en Westkapelle (div). Voor de kust bij Ritthem werd op 29 dec ook een Kleine Jager gezien (div). Bij Westkapelle vloog op 27 dec nog een Kleine Jager langs (JvK), terwijl hier op 23 dec een Grote Jager (AB, Niels Gillissen) werd gezien.

Kleine Jager, Westkapelle, 22 december 2023. Foto: Corstiaan Beeke.

Een Kleine Alk vloog op 20 dec hoog boven de zeedijk van Westkapelle naar noordoost (PM). Op 17 dec was er een jaloersmakende waarneming van een zwemmende Papegaaiduiker op zee ter hoogte van de Vier Hoogten (Nicolas Selosse e.a.). De Papegaaiduiker foerageerde op minder dan 100 meter uit de kant, dook regelmatig en kon goed worden bekeken, maar dreef ook al vlotjes af in noordoostelijke richting.

Grote Gele Kwikstaart, Noorddorpseweg – Sint Laurens, 1 december 2023. Foto: Corstiaan Beeke.

Rouwkwikstaart, Noorddorpseweg – Sint Laurens, 1 december 2023. Foto: Corstiaan Beeke.

Op 1 dec foerageerde een 1kj mannetje Rouwkwikstaart tussen Witte Kwikstaarten langs de Noorddorpseweg, Sint Laurens (CB). De Graszanger van het Noordervroon werd alleen op 1 dec nog gemeld (LZ). Hier werden die dag ook nog twee Baardmannetjes opgemerkt (LZ). Op 2 dec werden nog twee grotere groepen Grote Barmsijzen gezien: 60 ex in bungalowpark Parkweg bij Westkapelle (JB) en 40 ex vliegend over het Noordervroon (FA).

Grote Barmsijs, Klein Valkenisse, 30 december 2023. Foto: Piet de Poorter.

Staartmees, Sloegebied, 26 december 2023. Foto: Corstiaan Beeke.

Europese Kanaries vlogen over Zoutelande op 1 dec (LZ) en over de zeedijk van Westkapelle op 2 dec (MC). Daarnaast was op Tweede Kerstdag een mannetje Europese Kanarie aanwezig langs de Frankrijkweg in de Sloehaven (CB). Gedurende de hele maand waren er Sneeuwgorzen present op de Westelijke Sloehavendam. Het maximumaantal daar was 25 ex op de 26e (Bert Kuijpers). Op het strand bij Vlissingen, Westkapelle en Oostkapelle werden ook enkele Sneeuwgorzen gezien (div). Een roepende Geelgors vloog op 30 dec ter hoogte van de Baaiweg over de zeedijk van Westkapelle (CB).

Sneeuwgors, Westelijke Sloehavendam, 15 december 2023. Foto: Menke Beks Hindriks.

Waarnemers: Floor Arts (FA), Corstiaan Beeke (CB), Menke Beks Hindriks (MBH), Angelique Belfroid (AB), Jos Boot (JB), Huibert van den Bos(HvdB), Christiaan De Brabander, Gerard Brouwers (GB), Marcel Capello (MC), Niels Gilissen, Marcel Klootwijk (MK), Tobi Koppejan (TK), Jeroen van Kruiningen (JvK), Bert Kuijpers, Thomas Luiten (TL), Bart van Moolenbroek (BvM), Peter Meininger (PM), Marten Peene (MPe), Wilco Poppe (WP), Han Reijnhoudt (HR), Peter Roelse (PR), Joop Scheijbeler (JS), Nicolas Selosse, Maarten Sluijter (MS), Rob Sponselee (RS), Jos Tramper (JT), Paul van Tuil (PvT), Kees Vliet Vlieland (KVV), Lenn van de Zande (LZ).