Op 9 dec vloog een Witbuikrotgans langs Westkapelle (MS). Op oudejaarsdag vloog de groep van twaalf Witbuikrotganzen die weer bij Breskens overwintert eerst langs Dishoek (LZ) en even later langs Westkapelle (MS). Vanaf 12 dec waren af en toe drie Kleine Zwanen aanwezig op de kreek van Rammekens (LZ e.a.). Twee volwassen vogels werden op 13 dec in het Zandvoortweggebied gezien (RS) en op 16 dec langs de Perduinsweg (PW). De twee bekende overwinterende Wilde Zwanen waren in de loop van deze maand wat minder honkvast. Ze werden behalve bij Aagtekerke ook in het Noordervroon en bij Molembaix gezien.

Wilde Zwanen, Aagtekerke, 24 december 2018. Foto: Arjen van Gilst. 

Bij Westkapelle werden regelmatig langsvliegende Grote Zee-eenden gezien. Hoogste aantallen daar waren 35 ex op 4 dec (MS) en 17 ex op 9 dec (MS, PW). Daarnaast vlogen op 5 dec ter hoogte van Ritthem 11 ex de Westerschelde op en op 15 dec werd 1 ex gezien in de zuidhoek van het Veerse Meer (BW). Op 17 dec werd bij Westkapelle een langsvliegend mannetje IJseend gemeld (Rob Wurster). Een vrouwtje Grote Zaagbek vloog op 28 dec naar zuidwest over de branding bij Oostkapelle (Lydia Devriese). Een dag later zat een vrouwtje op een paalhoofd bij Dishoek (GN).

Op vier plaatsen werden groepen Patrijzen gemeld. De grootste groep zat op 25 dec in de Oranjepolder bij Arnemuiden en telde 13 vogels (Cor Berrevoets). De enige IJsduiker van de maand vloog op 10 dec langs Westkapelle (MS, PW, SL, TL). Parelduikers passeerden daar op 3 dec (2 ex, PdP), 8 dec (HR) en 10 dec (SL). Op 14 dec zwom een Parelduiker op zee voor de Veerse Dam (PW). Op 8 dec snelde een Roodhalsfuut langs Westkapelle, op de 9e vloog daar een laat Vaal Stormvogeltje langs (MS, TK, Jürgen Prell) en op zowel 8 als 9 dec passeerde er een Noordse Stormvogel (div). Op 10 dec werden er een Grauwe Pijlstormvogel (MK) en een langstrekkende Rosse Franjepoot (div) genoteerd.

Zwarte Ibis, Noordervroon – Westkapelle, 10 december 2018. Foto: Piet de Poorter.

Beste soort van de maand was de Zwarte Ibis die op 2 dec in het Noordervroon werd ontdekt (CB). De vogel vond achter de paardenstalletjes langs de Oude Zandweg al snel een favoriet hoekje om te foerageren. Net toen we ons afvroegen of dit misschien de eerste overwinterende Zwarte Ibis ooit op Walcheren zou worden, was de vogel verdwenen. Hij werd voor het laatst gezien op 10 dec. Dit was de negende waarneming van deze soort op Walcheren. Op eerste kerstdag stond een 1e-kj Lepelaar op het Schor van Rammekens (RS, RvT).

Zwarte Ibis, Noordervroon – Westkapelle, 8 december 2018. Foto: Corstiaan Beeke.

Naast negen meldingen van Blauwe Kiekendief werden er ook twee Bruine Kiekendieven gezien: op 1 dec een mannetje in het Oude Veerseweggebied (DH) en op 10 dec een vrouwtje bij Rammekenshoek (SL). Vijf keer werd een Smelleken opgemerkt (div).

Buizerd, Oude Veerseweggebied, 31 december 2018. Foto: Corstiaan Beeke.

Winterse Kleine Strandlopers werden opgemerkt in het Noordervroon op 3 dec (PW) en op de HVP van de buitenhaven van Vlissingen op 10 dec (SL). Bokjes werden gezien op twee bekende overwinteringsplekken: 1 ex bij de Westkapelsche Kreek en 2 ex op het Schor van Rammekens (div). Op diverse plaatsen werd een Zwartkopmeeuw gezien (div). Een subadulte Pontische Meeuw die op 5 dec op de zeedijk van Westkapelle stond (CB), was op 6 juni 2015 als nestjong geringd in Litouwen en werd sindsdien tweemaal in Frankrijk en al vier keer eerder in Nederland gezien.

Adulte Zwartkopmeeuw (rechts) met adult winterkleed Kokmeeuw (links), kanaal door Walcheren t.h.v. Souburg, 8 december 2018. Foto: Lenn van de Zande.

Geelpootmeeuwen, Westkapelle, 23 december 2018. Foto: Corstiaan Beeke.

4e-kj Pontische Meeuw (uit Litouwen), Westkapelle, 5 december 2018. Foto: Corstiaan Beeke.

V.l.n.r. Zilvermeeuw, Geelpootmeeuw, Pontische Meeuw (allen adult), Westkapelle, 2 december 2018. Foto’s: Corstiaan Beeke.

Grote Sterns vlogen nog langs Westkapelle op 10 dec (SL) en 11 dec (PW). Bij ’t Kiekuus werden op 9 dec (met WNW 7) 19 langsvliegende Grote Jagers geturfd (MS). In totaal werden daar deze maand ook vier Middelste Jagers gedetermineerd (div).

Grote Jager, Westkapelle, 9 december 2018. Foto: Corstiaan Beeke.

Op de bekende roestplaatsen bij Oostkapelle en Dishoek werden maximaal 2 respectievelijk 6 Ransuilen gezien (div). Velduilen vlogen op 6 dec in het Noordervroon (HR) en op 24 dec bij camping Oranjeplaat (MS). Er vanuit gaande dat het steeds om één vogel gaat, lijkt de Klapekster die in Oranjezon overwintert behoorlijk te zwerven. De drie waarnemingen in deze maand liggen enkele kilometers uit elkaar. De Roek in de omgeving van de Poppekerkseweg, Westkapelle werd twee keer gemeld (MK, MS). Op 3 dec scharrelden twee Strandleeuweriken in het Noordervroon (PW).

Cetti’s Zanger, Rammekens, 11 december 2018. Foto: Lenn van de Zande.

Meldingen van Cetti’s Zanger kwamen alleen van de bekende plekken: Veerse Kreken, Caisson Veere, Fort Rammekens (div). Van 6 t/m 8 dec was een mannetje Sneeuwgors aanwezig bij een strandovergang ten westen van Domburg (Carien Geertse, JS). Op het Schor van Rammekens overwinterde een groepje Geelgorzen tussen de Rietgorzen. Op 8 dec werden 4 ex geteld (LZ), maar op 26 dec bleken er zelfs 8 ex te zitten (LZ).

Geelgors, Schor van Rammekens, 31 december 2018. Foto: Corine Osté.

Waarnemers: Corstiaan Beeke (CB), Cor Berrevoets, Lydia Devriese, Carien Geertse, Dini Helmers (DH), Marcel Klootwijk (MK), Tobi Koppejan (TK), Sander Lilipaly (SL), Thomas Luiten (TL), Griet Nijs (GN), Piet de Poorter (PdP), Jürgen Prell, Han Reijnhoudt (HR), Joop Scheijbeler (JS), Maarten Sluijter (MS), Rob Sponselee (RS), Robert van Tiel (RvT), Bert Wetsteijn (BW), Pim Wolf (PW), Rob Wurster, Lenn van de Zande (LZ).