Het maximumaantal Zomertalingen in het Noordervroon was 12 ex op 14 april (JW). Op 22 april zwom een mannetje Krooneend in de Spuikom van Ritthem (LZ). De eerste Kwartel van het jaar riep op 29 april langs de Prooijenseweg, net zuid van Schellach (PR). Erg verrassend was de Kuifduiker in zomerkleed die vanaf 19 april in het zuidelijk deel van het Noordervroon zwom (AO e.a.) en de hele maand aanwezig bleef. Vanaf 4 april werden in totaal niet minder dan 17 overvliegende Purperreigers gemeld (div). Op e 19e was er eentje ter plaatse bij Fort Rammekens (PB). Een 3kj Kuifaalscholver foerageerde op 4 april net buiten de Sloehaven (LZ). Op 23 april vlogen de eerste twee Visarenden van het jaar over Ritthem (RvO) en Serooskerke (CB). In totaal werden 13 Blauwe Kiekendieven gemeld (div). Grauwe Kiekendieven (vrouwkleed) vlogen op 18 april over Rammekens (PM) en op 24 april over Grijpskerke (KL). Een adult mannetje Steppekiekendief vloog op 15 april over Zoutelande (JB) en een 2kj mannetje vloog op 21 april naar noordoost over zee ter hoogte van Oranjezon (MK). Op 15, 19 en 21 april vloog steeds één Rode Wouw naar noordoost over de Mortiere (LZ / BW / LZ). In totaal werden zeven overtrekkende Zwarte Wouwen waargenomen (div). In totaal werden 14 doortrekkende Smellekens gemeld (div). Op de 19e werd een zuidwaarts vliegende Kraanvogel opgemerkt bij het Noordervroon, Westkapelle (AO). De eerste Steltkluut van het jaar stond op 17 april in het Zandvoortweggebied (SL). Op de 27e werd daar een paartje gezien (BdR).

Steltkluut, Noordervroon – Westkapelle, 23 april 2019. Foto: Corstiaan Beeke.

Op 21 april waren vier Steltkluten aanwezig in het Noordervroon (Otto Speelman). Een dag later liep er nog slechts één vrouwtje, dat t/m 24 april aanwezig bleef (div). Er werd driemaal een Strandplevier gemeld: op 12 april op het strand bij Westkapelle t.h.v. de Baaiweg (John van Vliet), op 15 april een mannetje in het Oude Veerseweggebied (MK) en op 23 april een mannetje in het Noordervroon (PW). De eerste (zes) Krombekstrandlopers waren al op 14 april enige tijd aanwezig in het Noordervroon (JW). Geheel volgens traditie werden de eerste Temmincks Strandlopers van het jaar gezien in het Zandvoortweggebied: op 23 april 1 ex (PW) en op 28 april 2 ex (MG). Op 18 april vlogen twee Kleine Strandlopers over Rammekens (PM). Het Bokje dat op 8 april werd gezien op het Schor van Rammekens (LZ), was de enige van de maand. De 2kj Grote Burgemeester die al maanden in de binnenhaven van Vlissingen verbleef, bleef ook deze gehele maand aanwezig. Op 25 april stond een (of de?) 2kj Grote Burgemeester in een grote groep meeuwen in het Noordervroon (PB, CB). De 3kj Kleine Burgmeester die op 26 maart op de zeedijk van Westkapelle werd ontdekt, zat t/m 9 april nog onregelmatig buitendijks, maar werd van 10 t/m 25 april geregeld in het Noordervroon gezien (div). De enige Velduil van de maand jaagde op 22 april langs de Schelpweg bij Domburg (FA). Diezelfde dag werd door een Hop gezien in het oostelijk deel van Oranjezon (Rien Wisse, WH). Een Draaihals werd in het laatste licht van de dag op 18 april gezien bij Fort Rammekens (LZ).

Rouwkwikstaart, zeedijk Westkapelle, 2 april 2019. Foto: Corstiaan Beeke.

Engelse Kwikstaart, Noordervroon – Westkapelle, 28 april 2019. Foto: Corstiaan Beeke.

Op de bekende plekken ten noorden van Oostkapelle werden twee of drie verschillende Kleine Bonte Spechten waargenomen (div). Een Roek vloog op 15 april over de Mortiere naar noordoost (LZ). Op 21 april werd vanaf de telpost in Oranjezon een naar oost vliegende Bonte Kraai opgemerkt (MK). Mogelijk dezelfde vogel vloog een dag eerder langs telpost Breskens. Het huzarenstukje van de maand werd op 16 april door Lenn van de Zande uitgehaald. Achttien minuten nadat er bij telpost Breskens een langstrekkende Roodstuitzwaluw werd gezien, zag (en fotografeerde!) hij er één boven zijn tuin in de Mortiere, Middelburg. Of dit echt dezelfde is, weet uiteraard niemand zeker, maar het zou zomaar kunnen! Dit betreft de 9e Roodstuitzwaluw voor Walcheren. Zingende Fluiters werden opgemerkt op 22 april bij Klein Valkenisse (PM) en in het middendeel van Oranjezon op 24 april (JS, Monique van Kootwijk). Bijzonder, want echt zeldzaam op Walcheren, was de Snor die van 18 t/m 24 april af en toe zingend werd gehoord bij Fort Rammekens (KL e.a.).

Graszanger, Noordervroon – Westkapelle, 17 april 2019. Foto: Corine Osté.

Ook een goede soort was de Graszanger die op 7 april binnendijks bij ’t Kiekuus op Westkapelle werd ontdekt (MG). Deze vogel bleef tot in elk geval de 29e aanwezig. Een enkele keer werden zelfs twee vogels gemeld. In totaal werden vier Bonte Vliegenvangers opgemerkt, waarvan de eerste op 10 april in Westkapelle (HR). Op 6 april vloog een roepende Europese Kanarie over Vlissingen (MK). Het bijzonder fraaie mannetje Sneeuwgors dat op 31 maart al gemeld was, bleef t/m 7 april aanwezig op de zeedijk van Westkapelle, meestal in de omgeving van ’t Kiekuus (div). Op 21 april werd een Grauwe Gors tot tweemaal toe opgestoten bij de telpost in Oranjezon (MK).

Sneeuwgors, zeedijk Westkapelle, 7 april 2019. Foto: Thomas Luiten.

Overige fenologie: Regenwulp 4/4, Bosruiter 17/4, Noordse Stern 21/4, Visdief 6/4, Dwergstern 10/4, Zwarte Stern 19/4, Zomertortel 17/4, Koekoek 12/4, Gierzwaluw 16/4, Boomvalk 19/4, Huiszwaluw 2/4, Tuinfluiter 18/4, Rietzanger 6/4, Kleine Karekiet 17/4, Sprinkhaanzanger 8/4, Braamsluiper 7/4, Grasmus 9/4, Grauwe Vliegenvanger 30/4, Gekraagde Roodstaart 5/4, Paapje 20/4, Engelse Gele Kwikstaart 7/4, Noordse gele Kwikstaart 2/4, Boompieper 1/4

Waarnemers: Floor Arts (FA), Corstiaan Beeke (CB), Pieter Beeke (PB), Jos Boot (JB), Marc Goedbloed (MG), Winant Halfwerk (WH), Marcel Klootwijk (MK), Monique van Kootwijk, Karel Leeftink (KL), Peter Meininger (PM), Rutger van Ouwerkerk (RvO), Arjan Ovaa (AO), Han Reijnhoudt (HR), Peter Roelse (PR), Bart de Ruiter (BdR), Joop Scheijbeler (JS), Otto Speelman, John van Vliet, Jaco Walhout (JW), Rien Wisse, Bert Wetsteijn (BW), Pim Wolf (PW), Lenn van de Zande (LZ)