In de eerste vier maanden van 2018 werden op Walcheren 212 soorten waargenomen. Daarmee blijven we iets achter bij het gemiddelde van de afgelopen vijf jaar (215 soorten). Hier volgt een overzicht van de leukste waarnemingen.

Op 6 april was er nog een melding van een 2kj Kuifaalscholver net buiten de buitenhaven van Vlissingen (TL). In totaal werden negen overtrekkende Purperreigers gemeld, waaronder op 7 april 3 ex over Oranjezon (MK, RJ). Op 2 april vloog een Kraanvogel in noordoostelijke richting over de Polredijk (MK, RC). Later die middag pikte TL nog een groep van 24 Kraanvogels op die vanaf Breskens over de Westerschelde naar oost vloog.

Het mannetje Krooneend dat op 18 maart voor het laatst werd gezien in het Randpark bij Zoutelande, dook op 11 april op in het Noordervroon (JG). Daar bleef de vogel tot het einde van de maand ook aanwezig (div). Een vrouwtje Krooneend zwom op 21 april in de Vest van Veere (JW e.a.). Er werden enkele tientallen Zomertalingen gemeld. Maxima waren 9 ex in het Zandvoortweggebied van 19 t/m 21 april (div), 4 ex in het Noordervroon op 20 april (CO, PdP) en 4 ex in de Beekshoekpolder op 8 april (KL).

Krooneend, Veerse Vest, 21 april 2018. Foto: Jaco Walhout.

Op 15 april vloog een Visarend naar noord langs Westkapelle (PW) en in de avond van 18 april stak een vogel vanaf Breskens over naar Vlissingen (Joost van Bruggen). Blauwe Kiekendieven werden opgemerkt in het Zandvoortweggebied op 6 april (2kj man, MA, MK) en op 7 april over zee bij Oranjezon (ad man, JD, RJ). Verrassend was de waarneming van een adult vrouwtje Steppekiekendief dat op 7 april bij Oranjezon over zee vloog (MK, RJ). Dit betreft het achtste goed gedocumenteerde geval op Walcheren, maar pas het eerste volwassen vrouwtje.

Steppekiekendief, Noordzee t.h.v. Oranjezon, 7 april 2018. Foto’s: Marcel Klootwijk.

Overtrekkende Rode Wouwen werden opgemerkt boven Oost-Souburg op 6 april (JW) en 18 april (MP, Julian Bosch, Robert van Tiel) en bij Vliegveld Midden-Zeeland op 20 april (Marten Sikkema). Zwarte Wouwen waren beduidend minder zeldzaam, met in totaal minstens twaalf waargenomen vogels, waaronder duo’s op 7 april over de Perduinsweg, Middelburg en op 22 april over de Mortiere, Middelburg (LZ). In totaal werden slechts vier overtrekkende Smellekens gezien (div).

Poelruiter, Zandvoortweggebied – Middelburg, 21 april 2018. Foto: Corstiaan Beeke.

Het Noordervroon lag er erg nat bij deze maand, te nat voor steltlopers wellicht. In het Zandvoortweggebied werden wel behoorlijk wat ‘steltjes’ gezien. Leuk waren daar de grote aantallen Kemphanen vanaf 20 april, met een maximumaantal van maar liefst 307 ex op de 21e (MP). De fraaie adult zomerkleed Poelruiter die SL op 20 april tussen de Kemphanen ontdekte, bleek achteraf op de 19e ook al aanwezig (foto LZ). De Poelruiter bleef tot en met de 22e. Tot 2008 waren er vijf waarnemingen bekend van Poelruiter op Walcheren, maar allemaal zonder enige vorm van documentatie. Sinds 2008 is dit al de zevende goed gedocumenteerde, steeds in het Zandvoortweggebied of in het Noordervroon. In de ‘Zandvoortse’ werden verder op 2 en 3 april een Kleine Strandloper (div) gemeld, op 8 en 9 april de vroegste Temmincks Strandloper ooit (MP e.a.), van 20 t/m 22 april een Krombekstrandloper in winterkleed (div) en op 27 april een maximumaantal van tien Bosruiters (AvG). In het Noordervroon liepen op 24 april twee Krombekstrandlopers (JW e.a.).

Temmincks Strandloper, Zandvoortweggebied – Middelburg, 8 april 2018. Foto: Mayro Pattikawa.

Opmerkelijk qua datum én locatie was het Bokje, dat op 18 april werd opgestoten in de zeereep van Oranjezon (JW). Mooie aantallen Regenwulpen waren aanwezig langs de Noorddorpseweg, Sint Laurens op 18 april (54 ex, PW) en langs de Slotdreef, Domburg op 26 april (60 ex, BW). Op 29 april werden ’s morgens al enkele tientallen Rosse Grutto’s langstrekkend bij Westkapelle gezien (JW). Diezelfde middag vielen er in een klein halfuurtje verschillende groepen in het Noordervroon in. Op een gegeven moment waren er toen niet minder dan 211 ex tegelijkertijd in het gebied aanwezig (CB).

IJslandse Grutto, Zandvoortweggebied – Middelburg, 24 april 2018. Foto: Jaco Walhout.

In de ochtend van 4 april trokken in twintig minuten tijd 220 Dwergmeeuwen langs Westkapelle (JW). Op enkele dagen foerageerden wat Dwergmeeuwen in het Zandvoortweggebied, met een maximumaantal van 22 ex op 15 april (PW). Het hoogste aantal foeragerende Dwergmeeuwen in het Noordervroon was 65 ex op 17 april (PW). Leuk was de 2kj Kleine Burgmeester die op 15 april in het Noordervroon stond (PW, Carien Geertse). De volgende morgen verscheen de vogel nog kort bij de zeedijk (PW), maar was daarna weer onvindbaar. Een in Duitsland geringde Pontische Meeuw (geel X597) stond op de 16e op diezelfde zeedijk (Tim Raats). Voor de kust van Westkapelle werden op 4 april twee Alken gezien (PW).

Dwergmeeuw, Noordervroon – Westkapelle, 6 april 2018. Foto: Corine Osté.

Vanaf 22 april werden – gelukkig – weer enkele Zomertortels gezien in Oranjezon (div). Tot 10 april werd nog af en toe een Velduil gemeld in de Schorerpolder bij Ritthem (div). Leuk was de ontdekking van een Hop op 8 april op een oefengolfterreintje langs de Krommeweg, Domburg (JTu). De vogel trok veel bekijks en liet zich hier tot en met de 13e prachtig zien en fotograferen. In het Oranjebosch, noord van Oostkapelle werden regelmatige tenminste twee Kleine Bonte Spechten gezien of gehoord (div).

Hop, Krommeweg – Domburg, 8 april 2018. Foto: Thomas Luiten.

Hop, Krommeweg – Domburg, 12 april 2018. Foto: Corine Osté.

Kleine Bonte Specht, Oranjebosch – Oostkapelle, 19 april 2018. Foto: Joop Scheijbeler.

Vermeldenswaardig – zeker in het voorjaar – was de waarneming van een Klapekster op 7 april in Oranjezon (JD). Er werd driemaal een Roek gezien (div). Heel bijzonder was de Bonte Kraai die op 10 april vanaf Breskens overstak naar Walcheren (MP, MS). Ongetwijfeld dezelfde vogel vloog anderhalf uur later naar noordoost over Oranjezon (Esther Linnartz). De laatste waarneming van Bonte Kraai op Walcheren was alweer bijna vijf jaar geleden…

Zwarte Kraai, Breeweg – Middelburg, 1 april 2018. Foto: Corstiaan Beeke.

In het meest noordelijke deel van de Veerse Kreken werd verschillende keren een Cetti’s Zanger gehoord (div). Vanaf begin april werden er tientallen Beflijsters gemeld, met name in de noordelijke duinstrook. Het maximumaantal was 21 ex bij de Vier Hoogten op 13 april (Wim Karst).Verspreid over Walcheren werden zeven verschillende Blauwborsten opgemerkt (div). Op Walcheren altijd schaarse (mannetjes) Bonte Vliegenvangers werden gezien langs de Slaakweg, Westkapelle op 6 april (JH) en aan de rand van Dishoek op de 18e (JG).

Sprinkhaanzanger, Oranjezon, 18 april 2018. Foto: Jaco Walhout.

Een mooi aantal van 46 Engelse Kwikstaarten was op 24 april aanwezig in het Noordervroon (JW, SW). Tussen 2 en 12 april werd af en toe een Waterpieper in zomerkleed gezien in het Zandvoortweggebied (div). Een groepje van zes Kleine Barmsijzen was op 22 april aanwezig in Oranjezon (AO). Daar vlogen op de 15e drie Kruisbekken over (KL). Een mannetje Geelgors werd op 5 april gefotografeerd in de Oranjepolder, noord van Arnemuiden (Cor Berrevoets).

Tjiftjaf, Ritthem, 25 april 2018. Foto: Corine Osté.

Kneu, Zandvoortweggebied – Middelburg, 16 april 2018. Foto: Corstiaan Beeke.

Fenologie (naast de eerdergenoemde schaarse soorten): Zwarte Wouw 4/4, Bosruiter 15/4, Dwergstern 13/4, Visdief 1/4, Noordse Stern 22/4, Koekoek 14/4, Gierzwaluw 17/4, Boomvalk 18/4, Oeverzwaluw 6/4, Huiszwaluw 3/4, Rietzanger 9/4, Kleine Karekiet 20/4, Sprinkhaanzanger 8/4, Tuinfluiter 14/4, Braamsluiper 7/4, Grasmus 11/4, Beflijster 3/4, Grauwe Vliegenvanger 28/4, Nachtegaal 8/4, Gekraagde Roodstaart 7/4, Engelse Kwikstaart 3/4, Boompieper 4/4.

Waarnemers: Mario Aspeslagh (MA), Corstiaan Beeke (CB), Cor Berrevoets, Julian Bosch, Joost van Bruggen, Ruben Cornelisse (RC), Jaap Drijfhout (JD), Carien Geertse, Arjen van Gilst (AvG), Jan Goedbloed (JG), Jan Hengst (JH), Roger Joos (RJ), Wim Karst, Karel Leeftink (KL), Marcel Klootwijk (MK), Thomas Luiten (TL), Corine Osté (CO), Arjan Ovaa (AO), Mayro Pattikawa (MP), Piet de Poorter (PdP), Tim Raats, Marten Sikkema, Maarten Sluijter (MS), Robert van Tiel, Jan Tuin (JTu), Jaco Walhout (JW), Seth Walhout (SW), Bert Wetsteijn (BW), Pim Wolf (PW), Lenn van de Zande (LZ).