Uitgesproken bijzonder voor in januari was de waarneming van twee langsvliegende Grauwe Pijlstormvogels bij Westkapelle op 12 jan (MH, SL). Een dag later werden hier een Grote Jager en twee Noordse Stormvogels (MB, SL) en een Roodhalsfuut (RS) genoteerd. Parelduikers vlogen langs Westkapelle op 10 jan (MK) en op 14 jan (3 ex, PB / MPe, PR) en een IJsduiker passeerde hier op 14 jan (CB, JK). Op meerdere dagen werden hier in totaal 11 langsvliegende Alken gezien (div). Maximaal drie Kuifduikers werden deze periode gezien op het Veerse Meer (div).

Op 21 jan foerageerden eerst één en later twee Kuifaalscholvers voor de zeedijk van Westkapelle (AW, MG, LZ). Een dag later vloog hier een exemplaar langs (MK). Een winterse Lepelaar werd op diverse data gezien in het Zandvoortweggebied (div). Op 15 jan stond er eentje in het Noordervroon (ES). Grote Zilverreigers worden vrijwel dagelijks opgemerkt. Op 11 jan vlogen 5 ex over de caisson aan de Polredijk (PB) en op 13 jan werden niet minder dan 31 ex geteld op de slaapplaats in de Pietkreek (Peter Baas).

Kuifaalscholver, zeedijk Westkapelle, 21 januari 2017. Foto: Lenn van de Zande.

De bekende Wilde Zwaan bij Hoogelande bleef aanwezig, eerder in gezelschap van zes en vanaf 15 jan van negen Kleine Zwanen (div). Twee Casarca’s waren op 10 jan weer eens aanwezig in Welzinge, noord van Ritthem (BW). Eén vogel werd op 19 en 20 jan gezien in de omgeving van Kleverskerke (SL, MK). Maximaal acht Toppers werden af en toe gemeld op de Veerse Kreken (div). Daarnaast vlogen twee Toppers op 15 jan naar noord langs het Zuiderhoofd (TL) en zwommen er op 21 en 22 jan maximaal 16 ex op het westelijk deel van het Veerse Meer (AW, PW). Op vier dagen werden in totaal tien langsvliegende Grote Zee-eenden langs Westkapelle (div) gemeld. Op 16 en 22 jan werden weer eens 4 ex gezien op het Veerse Meer (TL, KdR). Twee IJseenden werden net als eind december vanaf 19 jan gezien voor de kust van Zoutelande (JH e.a.). Op 20 jan waren twee vrouwtjes Nonnetjes aanwezig in de Sloehaven (MP). Nog twee vrouwtjes zwommen die dag en ook op de 21e in de Vest van Veere (RJ e.a.).

Patrijs, oostelijke Sloehavendam, 20 januari 2017. Foto: Corine Osté.

Er waren in totaal dertien waarnemingen van een Blauwe Kiekendief en er werd vijfmaal een Smelleken gemeld (div). De 2e-kj Zeearend bleef de gehele periode aanwezig op de eilanden in het Veerse Meer (div). Op 9 jan stond een Grutto in het Noordervroon (RS). De Regenwulp van Westkapelle bleef trouw aan zijn overwinteringslocatie bij het Zuiderhoofd (div). Oeverlopers werden op 19 jan gezien bij Kleverskerke (SL) en langs het Kanaal door Walcheren bij de Schroebrug, MIddelburg (MK). Die laatste was op de 22e ook nog aanwezig, net als een exemplaar in de binnenhaven van Vlissingen (ES). Het Bokje dat sinds 22 dec aanwezig was langs de Zoetendaalseweg ten noorden van Grijpskerke, werd daar op 16 jan voor het laatst gezien (HH). Op 11 jan had het beestje overigens gezelschap van een tweede vogel (HH). Andere Bokjes werden gezien in Oranjezon op 10 jan (MK), overvliegend (als tuinsoort) in Oost-Souburg op 18 jan (RS) en in het Dishoekse Bos op 19 jan (ES).

Watersnip, Oude Veerseweggebied, 22 januari 2017. Foto: Corstiaan Beeke.

Zwartkopmeeuwen in adult winterkleed werden gezien bij Westkapelle op 10 en 15 jan (MK) en de bekende overwinteraar in het Nollebos op 16 en 17 jan (PM, MP). Op de zeedijk en in het Noordervroon werden dagmaxima van zes Pontische Meeuwen gezien op 10 jan (MK) en 14 jan (CB). Op die laatste datum werden hier ook zes Geelpootmeeuwen geteld (CB). Op 12 jan werd een 1e-wk Grote Burgemeester ontdekt op de zeedijk van Westkapelle (MPe). Deze vogel dook op de 15e weer op (RS e.a.). Vanaf de 16e tot in elk geval de 21e werd regelmatig een andere 1e-wk Grote Burgemeester op de zeedijk of in het Noordervroon gezien (RS e.a.).

Geelpootmeeuw, adult, zeedijk Westkapelle, 14 januari 2017. Foto: Corstiaan Beeke.

Grote Burgemeester, 2kj, zeedijk Westkapelle, 15 januari 2017. Foto: Marcel Klootwijk.

Naast maximaal vijf Ransuilen in de slaapboom in Oostkapelle werden er ook maximaal vijf gezien in de kuststrook bij Dishoek (div). Op 21 jan werden twee jagende Velduilen gezien net ten noorden van Grijpskerke (Rens Huizinga).

Ransuil, Dishoek, 19 januari 2017. Foto: Erik Sanders.

Een groepje van negen Witte Kwikstaarten was op 19 jan aanwezig op grasland net zuid van de wijk Reijershove, Middelburg (GT). Winterse Zwarte Roodstaarten werden opgemerkt in de binnenhaven van Vlissingen op 18 jan (JG) en bij de oostelijke Sloehavendam op 20 jan (CO, PdP). Na de eerste melding op 2 jan bleken op 11 jan de twee Grote Piepers nog steeds aanwezig in het noordelijk deel van het Zandvoortweggebied (AvG). Ook daarna werden de vogels regelmatig in die omgeving waargenomen (div). Een Cetti’s Zanger bleek op 16 jan nog altijd aanwezig in de caisson, Veere (TL). Op verschillende dagen werd nog één Sneeuwgors gezien op de westelijke Sloehavendam (div).

Grote Pieper, Zandvoortweggebied, 19 januari 2017. Foto: Tobi Koppejan.

Waarnemers: Peter Baas, Corstiaan Beeke (CB), Pieter Beeke (PB), Matthijs Broere (MB), Arjen van Gilst (AvG), Jan Goedbloed (JG), Marc Goedbloed (MG), Jan Hengst (JH), Mark Hoekstein (MH), Henk Huige (HH), Rens Huizinga, Roger Joos (RJ), Marcel Klootwijk (MK), Jaap Kolijn (JK), Tobi Koppejan (TK), Sander Lilipaly (SL), Thomas Luiten (TL), Peter Meininger (PM), Corine Osté (CO), Mayro Pattikawa (MP), Marten Peene (MPe), Piet de Poorter (PdP), Peter Roelse (PR), Kris de Rouck (KdR), Erik Sanders (ES), Rob Sponselee (RS), Gerard Troost (GT), Adriaan Weststrate (AW), Bert Wetsteijn (BW), Pim Wolf (PW), Lenn van de Zande (LZ).