Het najaar is op Walcheren toch altijd de spannendste tijd. De beste soort van deze periode ontdekte JW op 19 sept echter buiten Walcheren (op Neeltje Jans): een Kleine Spotvogel. Het bleek de opmaat voor twee weken met ook op Walcheren heel wat leuke soorten. Geniet mee!

Op 18 sept was er een melding van een ongeringde juveniele Kwak in de Pietkreek (WH). Deze vogel kon later die middag niet meer worden teruggevonden. Van 19 t/m 21 sept was een Koereiger aanwezig in het Zandvoortweggebied (Piet Andeweg, Wim Karst e.a.). Op 24 sept werd ook een Koereiger ontdekt, deze keer tussen de koeien langs de Hogeweg in het Noordervroon bij Westkapelle (RS). Mogelijk ging het hier om dezelfde vogel als in het Zandvoortweggebied. In totaal werden in deze periode tenminste 34 overtrekkende Grote Zilverreigers opgemerkt (div). In de middag van 24 sept vloog een Purperreiger langs De Nolle naar zuid (Marcel Capello). Op 25 sept vlogen in 3 teluurtjes niet minder dan 178 Lepelaars over De Nolle naar zuidwest (CB, TL).

De eerste Rode Wouw van het najaar vloog op 29 sept over de duinen van Dishoek naar zuid (AvG). Wespendieven vlogen op 19 sept over de binnenstad van Middelburg (MK) en op 24 sept over het Noordervroon (PM, PR). Op 24 sept vloog een Visarend over het strand van Oranjezon naar west (JW). De volgende ochtend trokken in een uurtje tijd 2 ex over De Nolle (CB, MP, SL, TL). In de middag van 24 sept meldde AvG een juveniele Zeearend vliegend boven de duinen van Klein Valkenisse. Deze ‘vliegende deur’ werd bij Dishoek (Marcel Capello) en ter hoogte van De Nolle (CB, MP) ook nog opgepikt, alvorens hard in zuidelijke richting te verdwijnen. Op foto’s was de zien dat de vogel geringd was. Helemaal leuk was dat de inscriptie zelfs af te lezen was: links zwart AV15, rechts oranje. Het betreft één van de twee jongen die dit jaar is uitgebroed en vervolgens geringd in het Zwarte Meer, Overijssel. Klik hier voor meer informatie.

1kj Zeearend, duingebied Klein Valkenisse, 24 september 2017. Foto: Arjen van Gilst.

Op 24 sept vloog daarnaast een Blauwe Kiekendief over de rondweg van Koudekerke (CB) en een Smelleken over het opslagterrein van Westkapelle (PW). Twee langstrekkende Smellekens werden op 25 sept gezien vanaf De Nolle (CB, TL) en 1 ex werd die dag in het Zandvoortweggebied gezien (Mayke van Kessel). Op 27 sept was een Smelleken even ter plaatse bij Rammekens (LZ) en op 1 okt werd er één gezien vanuit ’t Kiekuus (Kees Greidanus).

Amerikaanse Goudplevier, Zandvoortweggebied, 20 september 2017. Foto: Henk Huige.

De zeldzaamste soort in deze periode was de ruiende adulte Amerikaanse Goudplevier dor op 20 sept door Griet Nijs werd ontdekt in het Zandvoortweggebied. De vogel liet zich de rest van de dag aan enkele tientallen toegesnelde belangstellenden zien, ook een tijdje langs de van ’t Hoffweg, oost van Sint Laurens (MP e.a.). Na de 20e waren er geen overtuigende waarnemingen meer van de ‘Amigo’. Indien aanvaard betreft dit de vijfde Amerikaanse Goudplevier op Walcheren, al zou het in theorie ook nog dezelfde vogel kunnen zijn als die op 8 aug in het Noordervroon stond. Op 22 en 23 sept was een adulte Morinelplevier (nog grotendeels in zomerkleed) aanwezig in een groep Goudplevieren langs de Hoogelandseweg ter hoogte van Krommenhoeke (JW). Dit zou goed de vogel kunnen zijn die op 11 sept gezien werd langs de Hollandseweg bij Meliskerke.

Goudplevier, zeedijk Westkapelle, 29 september 2017. Foto: Piet de Poorter.

Goudplevier, zeedijk Westkapelle, 29 september 2017. Foto: Corine Osté.

Leuke ‘bijvangst’ bij de Amerikaanse Goudplevier was een juveniele Grauwe Franjepoot in de meest zuidelijke plas van het Zandvoortweggebied op 20 sept. Van 21 tot 26 sept kreeg deze vogel zelfs gezelschap van een tweede exemplaar (IW e.a.). De vogel die het eerst aanwezig was, werd uiteindelijk op 29 sept voor het laatst gezien (AvG). Dit waren de vierde en vijfde Grauwe Franjepoot voor dit gebied. Er was slechts één keer eerder een duo op Walcheren aanwezig (in sept 2013, Noordervroon). Er werden regelmatig kleine aantallen Kleine Strandlopers gezien in het Noordervroon, met een maximum van 9 ex op 24 sept (RS). Op 1 okt was daar een late Krombekstrandloper aanwezig (Kees Greidanus).

Op 19 sept vlogen wat zeevogels langs Westkapelle: twee Noordse Pijlstormvogels, een Noordse Stormvogel, drie Grote Jagers, twee Middelste Jagers, drie Kleine Jagers (Karel Boey, RJ, MK). Op 20 sept was een Grote Jager kort aanwezig in het Noordervroon (JW). Op 21 sept volgden er nog een Noordse Stormvogel, een Grote Jager, twee Middelste Jagers en een Kleine Jager (IW). Een Kleinste Jager was op 23 sept enkele uren op zee aan het jagen ter hoogte van het vuurtorentje van Westkapelle (RS e.a.). Verspreid over die dag werden hier ook twee Kleine Jagers en drie Grote Jagers gezien (div). Beste ‘zeesoort’ in deze periode was de Vale Pijlstormvogel die in de ochtend van 30 sept met een zwak westenwindje langs Westkapelle vloog (GT, TL, Guus van Duin). Die morgen passeerde daar ook een Grauwe Pijlstormvogel, 17 Kleine Jagers en een Alk. Op 1 okt werden tenslotte nog twee Grauwe Pijlstormvogels en twee Noordse Pijlstormvogels gezien (Thomas Toschki).

Tussen 19 en 26 sept werd er nog af en toe een Velduil gezien in het Zandvoortweggebied (div). Op 23 sept vloog er eentje over de Babelweg, Domburg en op 24 sept werden Velduilen gezien bij de Oostkreek van Westkapelle (WvZ) en langs de Hogeweg in het Noordervroon (FA, PR). Op 26 sept werden er twee door een trekker opgepest uit een aardappelakker bij Dishoek (JG) en vloog er eentje langs de zeedijk bij Westkapelle (Guus van Duin).

Roodborsttapuit, manege Westkapelle, 26 september 2017. Foto: Lenn van de Zande.

Leuk was de Kleine Bonte Specht die op 24 sept inviel in het Vroonbos ten noorden van Westkapelle (FA, PM, PW, MG). Op 25 sept tijdens een telling op De Nolle een mogelijke Siberische Boompieper opgemerkt (MP). Na analyse van de geluidsopname werd duidelijk dat het inderdaad om deze soort ging. Dit betreft de 8e goed gedocumenteerde Siberische Boompieper op Walcheren (allemaal langs De Nolle). Bijna elke dag werden er wel groepjes Zwarte Mezen op doortrek gezien, met maxima van enkele tientallen per dag. De meeste rondom Westkapelle.

Gekraagde Roodstaart, Middelburg, 25 september 2017. Foto: Corstiaan Beeke.

De eerste Bladkoning van het najaar werd op 20 sept gehoord langs het puinpad van Westkapelle (SL). Daarna volgden er naast nog minstens vijf exemplaren op en rond Westkapelle (div), op 23 sept 1 ex aan de noordrand van de wijk Bossenburgh, Vlissingen (MP) en 1 ex bij Het Meiveld, Middelburg (MK, MPe), op 24 sept 1 ex in Oost-Souburg (MP) en op 30 sept en 1 okt 1 ex op de begraafplaats van Koudekerke (ES e.a.).

Bladkoning, begraafplaats Westkapelle, 29 september 2017. Foto: Piet de Poorter.

Op 20 sept vlogen twee Duinpiepers en een Ortolaan over het opslagterrein van Westkapelle (SL). Ook op de 21e werd hier een langstrekkende Duinpieper genoteerd en op 24 sept vloog een exemplaar over Domburg (MK). Op de 24e vlogen er ook weer twee Ortolanen langs De Nolle (MP). Op 28 sept vloog een Geelgors over de duinen bij Dishoek (AvG). Een hele fijne ontdekking was die van een Dwerggors in wat takkenbossen aan de noordrand van de begraafplaats van Westkapelle op 29 sept (JW). Het beestje was daar ruim een uur twitchbaar, lang genoeg om zes anderen te laten meegenieten. Diezelfde morgen werd ook de roep van een langstrekkende Dwerggors bij De Nolle opgenomen (MP, TL).

Dwerggors, begraafplaats Westkapelle, 29 september 2017. Foto’s: Jaco Walhout.

Waarnemers: Piet Andeweg, Floor Arts (FA), Corstiaan Beeke (CB), Karel Boey, Marcel Capello, Guus van Duin, Arjen van Gilst (AvG), Jan Goedbloed (JG), Marc Goedbloed (MG), Kees Greidanus, Winant Halfwerk (WH), Roger Joos (RJ), Wim Karst, Mayke van Kessel, Marcel Klootwijk (MK), Sander Lilipaly (SL), Peter Meininger (PM), Griet Nijs, Mayro Pattikawa (MP), Marten Peene (MPe), Peter Roelse (PR), Erik Sanders (ES), Rob Sponselee (RS), Thomas Toschki, Gerard Troost (GT), Jaco Walhout (JW), Izak Weststrate (IW), Pim Wolf (PW), Wouter van Zandbrink (WvZ), Lenn van de Zande (LZ).