Een Kuifaalscholver was op 26 okt aanwezig op de pier in de monding van de Sloehaven (JW). Langsvliegende Parelduikers werden opgemerkt bij Westkapelle op 19 okt en 30 okt (div). Een Kuifduiker zwom op zee voor de zeedijk van Westkapelle op 29 okt (CB). Grauwe Pijlstormvogels passeerden Westkapelle op 18 okt (3 ex, JL, MK) en 19 okt (6 ex, MS, TL e.a.). Twee Casarca’s waren op 20 okt (weer eens) aanwezig op een akker ten noorden van Arnemuiden (CM). Op 18 okt vloog een Topper langs Westkapelle (MK). Grote Zee-eenden werden daar gezien op 28 okt (6 ex ZW, 5 ex NO, CB), 29 okt (7 ex ZW, 1 ex NO, div) en 30 okt (3 ex ter plaatse, RvT). Een Rode Wouw vloog op 17 okt zuidwaarts over het Zandvoortweggebied (John van Vliet). In totaal werden zes Blauwe Kiekendieven gezien, waaronder een adult mannetje langs de van ’t Hoffweg op 24 okt (MK, PR). In deze periode werden zes Smellekens gemeld (div).

slechtvalk-westkapelle-18102016-johannes-luiten

Slechtvalk – zeedijk Westkapelle – 18 oktober 2016. Foto: Johannes Luiten.

Op 17 okt werd een Aziatische Goudplevier ontdekt langs de provinciale weg ten noordoosten van Zoutelande (TL). De vogel (een adult, al aardig op weg naar winterkleed) bevond zich in een groep met ca. 400 Goudplevieren en werd ook de twee daaropvolgende dagen in die omgeving gezien (div). Indien aanvaard betreft dit het zesde geval voor Walcheren en de vierde in de laatste vijf jaar. Op 19 okt was in een andere groep Goudplevieren langs de Noorddorpseweg bij Sint Laurens een adulte Morinelplevier aanwezig (JL, CB, PW). Oeverlopers werden nog opgemerkt op 21 okt langs het Kanaal door Walcheren net noordoost van Middelburg (RC) en op meerdere dagen langs de Polredijk ter hoogte van de caisson van Veere (div). Een late Kleine Strandloper stond op 17 okt op de HVP met Drieteenstrandlopers in de monding van de buitenhaven van Vlissingen (FA). Een ander exemplaar liep op 19 okt in het Noordervroon (CB). Op verschillende plekken werden in totaal elf Bokjes gemeld (div).

pontische-meeuw-westkapelle-28102016-thomas-luiten

Pontische Meeuw, zeedijk Westkapelle – 28 oktober 2016. Foto: Thomas Luiten.

Op 28 okt werden de meeste ‘leuke’ meeuwen gezien op Westkapelle: 15 Geelpootmeeuwen en 9 Pontische Meeuwen (CB, TL). Op 19 okt stond een 3e-kj Pontische Meeuw met een kleurring uit Tsjechië (rechts wit 008.U) in het Noordervroon (CB) en op 28 okt was een 4e-kj (rechts rood 02P4) uit Polen aanwezig op de zeedijk (PdP). Een (ongeringde) mogelijke Baltische Mantelmeeuw stond op 18 okt op de zeedijk van Westkapelle (MK, RJ). Zwartkopmeeuwen werden gezien op 18 okt over zee bij Westkapelle (adult, Rick van den Akker), op 27 okt op een akker langs de Rapenburgweg bij Aagtekerke (1kj, CB) en op 29 okt weer over zee bij Westkapelle (2e wk, CB e.a.).

De enige dag met serieuze zeetrek, 19 okt met WNW6, leverde leuke soorten en aantallen op: een Vaal Stormvogeltje, twee Rosse Franjepoten, 19 Grote Jagers, tien Middelste Jagers, 19 Kleine Jagers, twee Kleinste Jagers, een Noordse Stern en zes Alken (div). Op 18 okt passeerde ook al een Middelste Jager (MK) en op 29 okt vlogen hier drie Kleine Jagers langs (div). Nog meer langsvliegende en foeragerende Alken werden bij Westkapelle opgemerkt op 28 okt (9 ex, CB) en 29 okt (8 ex, div).

Een jagende Velduil werd op 19 okt gezien in het noordelijk deel van het Zandvoortweggebied (MB, PW). Nog een Velduil was op 22 en 26 okt aanwezig in het oostelijk deel van Oranjezon (HH / Jeannet Vermue). Op 22 okt vloog een roepende Pestvogel over het Puinpad van Westkapelle (PB, TL). Een dag later werden er twee Pestvogels ontdekt langs de Rijkebuurtweg, zuidoost van Vrouwenpolder (RC). Dit duo bleef tot de 26e en trok veel bekijks. Op 28 okt werd nog een roepende vogel gehoord langs de Golsteinseweg bij Schellach (Rob Remijnse).

Pestvogel, Vrouwenpolder, 23 oktober 2016. Audio-opname: Corstiaan Beeke.

pestvogel-vrouwenpolder-23102016-corstiaan-beeke

Pestvogel, Vrouwenpolder, 23 oktober 2016. Foto: Corstiaan Beeke.

pestvogel-vrouwenpolder-25102016-mayro-pattikawa

Pestvogel, Vrouwenpolder, 25 oktober 2016. Foto: Mayro Pattikawa.

Op 23 okt vloog een vermoedelijke Mongoolse Pieper over de parkeerplaats bij telpost De Nolledijk (TL). Helaas draaide de audiorecorder niet mee… Erg leuk was het groepje van vijf Strandleeuweriken dat op 19 en 20 okt aanwezig was op een eilandje in het Noordervroon (PW e.a.). Naar later bekend werd, waren op 25 okt acht Strandleeuweriken aanwezig op grasland in het oostelijk deel van Oranjezon (Rien Weststrate). Voorlopig hoogtepunt van 2016 op Walcheren was de ontdekking van een 1e-kj Izabeltapuit aan het begin van de middag op 25 okt op een gerooide akker even ten noordwesten van de Veerse Kreken (TL). De vogel liet zich de rest van de middag vanaf de rand van de akker fraai bekijken door enkele tientallen vogelaars. De volgende ochtend was hij weer verdwenen. Een verhaaltje over de ontdekking van deze nieuwe soort voor Walcheren en Zeeland is hier te lezen. Een Tapuit op het strand bij Oranjezon op 30 okt (HH) was misschien wel de laatste van het jaar.

izabeltapuit-veere-25102016-jaco-walhout

Izabeltapuit, Veere, 25 oktober 2016. Foto: Jaco Walhout. 

izalbeltapuit-veere-25102016-kris-de-rouck

Izabeltapuit, Veere, 25 oktober 2016. Foto: Kris de Rouck. 

Een aarzelend zingende Cetti’s Zanger werd vanaf 25 okt gehoord (en zelfs even gezien) in de caisson van Veere langs de Polredijk (CB, MP, TL e.a.). Weer een nieuwe plek! Aan het eind van de middag van 22 okt was de eerste Klapekster van dit najaar aanwezig in de bosschages langs het Puinpad van Westkapelle (HR). Nog een Klapekster werd op 26 en 27 okt gezien in de natuurontwikkeling langs de Polredijk tussen Vrouwenpolder en Veere (PdP e.a.). Vijf Beflijsters vlogen op 24 okt over het opslagterrein van Westkapelle (PM).

klapekster-vrouwenpolder-polredijk-26102016-corstiaan-beeke

Klapekster, Vrouwenpolder – Polredijk, 26 oktober 2016. Foto (‘phonescoop’): Corstiaan Beeke.

Na de tientallen waarnemingen in het vorige overzicht droogde het eind oktober een beetje op met Bladkoninkjes op Walcheren. Er waren nog vier waarnemingen: op 17 okt langs het Puinpad van Westkapelle (GT), op 23 okt aan de noordrand van de Oostkreek van Westkapelle (PR), op 25 okt langs de Walcherseweg bij Middelburg (John van Vliet) en op 29 okt bij Dishoek (JG). Vijf Baardmannetjes vlogen op 21 okt over het opslagterrein van Westkapelle (Erwin Reinstra). Appelvinken vlogen langs De Nolledijk op 24 okt (CB, TL) en 30 okt (RvT). Daarnaast waren op 25 okt 2 ex aanwezig bij Buiten de Veste (MK) en op 28 okt 1 ex op de begraafplaats van Westkapelle (JW).

Appelvink, telpost De Nolledijk, 24 oktober 2016. Audio-opname: Corstiaan Beeke.

Overvliegende Europese Kanaries werden opgemerkt op het Puinpad van Westkapelle op 18 okt (PW) en 22 okt (PB, TL) en bij de ‘bosjes van Dominicus’ op Westkapelle op 22 okt (RS). Tien dagen nadat een Frater werd gezien en gefotografeerd langs het Puinpad zag RS op 22 okt een Frater op het industrieterreintje aan de noordrand van Westkapelle. Ook deze was alweer weg voordat iemand anders hem in de kijker kreeg. Op 30 okt vlogen 14 Kruisbekken over de duinen bij Klein Valkenisse (AvG).

geelgors-domburg-26102016-corstiaan-beeke

Geelgors, Domburg, 28 oktober 2016. Foto: Corstiaan Beeke.

Er werden slechts twee overvliegende Geelgorzen waargenomen, op 29 okt langs De Nolledijk (RvT) en op 30 okt over het Noordervroon (JW). Echt bijzonder voor op Walcheren waren verschillende groepjes Geelgorzen aan de grond: van 22 t/m 29 okt maximaal 3 ex langs de Polredijk bij de caisson van Veere (DH e.a.), van 28 t/m 30 okt 9 ex op een stoppelakker langs de Krommeweg, Domburg (JW e.a.) en op 28 okt 3 ex bij de manege van Westkapelle (DW, CB, TL). De melding van de vogels langs de Polredijk lokte CB op 24 okt naar die plek, waar hij naast twee Geelgorzen ook zomaar een 1e-kj vrouwtje Witkopgors ontdekte. Deze (tweede voor Walcheren) liet zich in het resterende uur tot de schemering fraai zien aan een tiental inderhaast toegesnelde vogelaars. De volgende morgen bleken de Geelgorzen nog ter plaatse, maar de Witkopgors was onvindbaar. Hier is meer te lezen over de ontdekking van deze zeldzaamheid.

witkopgors-veere-24102016-tobi-koppejan

Witkopgors, 1e-kj vrouwtje, Veere – Polredijk, 24 oktober 2016. Foto: Tobi Koppejan.

witkopgors-veere-24102016-corstiaan-beeke

Witkopgors, 1e-kj vrouwtje, Veere – Polredijk, 24 oktober 2016. Foto: Corstiaan Beeke.

Op 20 okt was een Dwerggors kort aanwezig op opslagterrein Erika bij Westkapelle, alvorens in zuidelijke richting door te vliegen (PW, SL). In totaal werden er zeker acht IJsgorzen gezien, waarvan 3 ex op 27 okt tussen Veldleeuweriken op een akker langs de Moensweg, Westkapelle (CB). De eerste Walcherse Sneeuwgors van dit najaar scharrelde van 21 t/m 24 okt op de zeedijk van Westkapelle (HR, DW e.a.).

Waarnemers: Rick van den Akker, Floor Arts (FA), Corstiaan Beeke (CB), Pieter Beeke (PB), Matthijs Broere (MB), Ruben Cornelisse (RC), Arjen van Gilst (AvG), Jan Goedbloed (JG), Dini Helmers (DH), Henk Huige (HH), Roger Joos (RJ), Marcel Klootwijk (MK), Sander Lilipaly (SL), Johannes Luiten (JL), Thomas Luiten (TL), Peter Meininger (PM), Cor Moens (CM), Mayro Pattikawa (MP), Piet de Poorter (PdP), Han Reijnhoudt (HR), Rob Remijnse, Erwin Reinstra, Peter Roelse (PR), Maarten Sluijter (MS), Rob Sponselee (RS), Robert van Tiel (RvT), Gerard Troost (GT), Jeannet Vermue, John van Vliet, Dennis van de Waart (DW), Jaco Walhout (JW), Rien Weststrate en Pim Wolf (PW).