Meteen na de succesvolle editie van 6 mei 2023 werd besloten om ook in 2024 een Big Day in Zeeland te doen. De crew van 2023, bestaande uit Maarten Sluijter, Mayro Pattikawa, Jaap Kolijn, Pieter Beeke en Corstiaan Beeke werd nog uitgebreid met Lenn van de Zande, die vorig jaar vanwege een stage in het buitenland niet mee kon doen.

In tegenstelling tot vorig jaar werd er al vroeg in het voorjaar een meeting belegd en was het vanaf begin april bijna dagelijks raak met berichten in de app-groep over route-opties en mogelijke ‘blijvertjes’. We kwamen uit op dezelfde route als in 2023, met hier en daar een kleine wijziging. In de weken voorafgaand aan de grote dag waren we allemaal zo veel mogelijk buiten, hielden online alles in de gaten, maar beseften intussen maar al te goed dat de 173 van vorig jaar verbeteren een hels karwei zou worden. In april ontdekten Lenn en Corstiaan beide een Amerikaanse Wintertaling en Mayro een Grote Grijze Snip: de vibe was goed!

Net als een jaar eerder wijzigden de voorspellingen qua weer en wind van dag tot dag, maar de start was niet ongunstig: een heldere nacht en weinig wind (ZZO2). Wel was het frisjes. Overdag was het wisselend bewolkt en in de avond regende het zo nu en dan.

Bij aankomst op de startlocatie riep met enige regelmaat een Kerkuil, maar net voor middernacht werd het doodstil. Speuren door de warmtebeeldkijker zag Jaap een Steenmarter. Iets na middernacht noteerden we bij de Achterse Kreek even west van Terneuzen de eerste soorten. Een tweede stop leverde twee Steenuilen op, roepend en zittend op een paaltje. Even later hoorden we een verre Kerkuil roepen. Weer wat verderop zagen we ook een jagende Kerkuil.

1. Wilde Eend

2. Meerkoet

3. Rietzanger

4. Steenuil

5. Houtduif

6. Kerkuil

7. Fuut

8. Bergeend

9. Kleine Plevier

Waar de rietvogels op de startlocatie maar mondjesmaat zongen, bleken de uilen juist erg vocaal. Bij de eerste de beste stop in de Braakman-zuid hoorden we meteen twee Bosuilen en een Ransuil roepen. Dankzij de warmtebeeldkijker was de Ransuil al vlotjes in beeld en één van de Bosuilen liet zich ook even fraai vliegend zien. Toen ik vertelde dat we vorig jaar al om 01.06u vier uilensoorten binnen hadden, keken we hoe laat was: precies 01.05u!

10. Nachtegaal

11. Bosuil

12. Ransuil

Bosuilen (één wel heel schorre), Ransuil en Nachtegaal in de Braakman. Audio-opname: Corstiaan Beeke.

We vervolgden onze route van midden Zeeuws-Vlaanderen in zuidoostelijke richting naar wat kansrijke kreken en akkergebieden, waar we vooral hoopten om (met name in Zeeland) lastige soorten als Snor en Roerdomp en Kwartel bij te kunnen schrijven. Dat viel behoorlijk tegen. Snor was weliswaar snel binnen, maar we vingen nergens het ‘gehoemp’ van Roerdomp of het ‘kwik-me-dit’ van Kwartel op. Onze eerste indruk bleek juist: het was frisjes en mogelijk mede daardoor waren de vogels vrij stil. Uitzonderingen daarop waren Rietzanger en Cetti’s Zanger, waarvan we er werkelijk tientallen hoorden. Ook Bosuil bleek dit jaar moeilijk te missen. We hoorden op verschillende plekken nog eens vier vogels roepen. Een tweede roepende Ransuil was niet ‘nodig’, maar was wel leuk.

13. Sprinkhaanzanger

14. Snor

15. Waterhoen

16. Waterral

17. Kleine Karekiet

18. Grauwe Gans

19. Cetti’s Zanger

20. Knobbelzwaan

21. Kievit

22. Kuifeend

23. Zwarte Kraai

24. Scholekster

25. Koekoek

26. Wulp

27. Blauwe Reiger

28. Blauwborst

Groot Eiland bij nacht. Helaas geen hoempende Roerdomp… Foto: Corstiaan Beeke.

Pas in de eerste ochtendgloren hoorden we de eerste Blauwborsten. Een welkome verrassing was het Paapje, dat om 4.56u voor ons uit vloog en vlak voor de auto op de weg ging zitten. Een bijzonder gezicht, zo in het licht van de koplampen. De overvliegende en roepende Watersnip werd ook gretig genoteerd. Die kun je ook maar beter hebben! En even voor half zes hoorden we na veel vergeefse stops dan toch eindelijk een Kwartel roepen.

29. Tureluur

30. Oeverloper

31. Kluut

32. Grutto

33. Rietgors

34. Watersnip

35. Paapje

36. Zanglijster

37. Groenpootruiter

38. Veldleeuwerik

39. Roodborsttapuit

40. Kwartel

41. Merel

Kwartel, Hengstdijk. Audio-opname: Corstiaan Beeke.

Teleurgesteld vanwege de gemiste Roerdomp, maar overall toch redelijk tevreden met de nachtelijke score zetten we koers naar de Waterleidingbossen bij Clinge. Alle bonte spechten komen hier voor, maar van Zwarte Specht, Middelste Bonte Specht en Kleine Bonte Specht zitten er maar een paar. Vorige jaar misten we die laatste soort. Na een voorzichtige aanloop leverde een effectief rondje van dik anderhalf uur dit keer wel alle doelsoorten plus de zevende en achtste Bosuil van de trip op.

Ochtendgloren in de Waterleidingbossen bij Clinge. Foto: Corstiaan Beeke.

42. Koolmees

43. Zwartkop

44. Winterkoning

45. Tjiftjaf

46. Boomkruiper

47. Tuinfluiter

48. Roodborst

49. Vink

50. Goudhaan

51. Gaai

52. Grote Bonte Specht

53. Bonte Vliegenvanger

54. Boomklever

55. Grauwe Vliegenvanger

56. Kauw

57. Groene Specht

58. Holenduif

59. Kokmeeuw

60. Kuifmees

61. Gekraagde Roodstaart

62. Kleine Bonte Specht

Mannetje Kleine Bonte Specht in de bossen bij Clinge. Vorig jaar nog een lelijke misser, nu wel gelukt! Foto: Lenn van de Zande.

63. Middelste Bonte Specht

64. Appelvink

65. Staartmees

66. Zwarte Specht

67. Pimpelmees

68. Krakeend

Bonte Vliegenvanger, Clinge. Audio-opname: Corstiaan Beeke.

Gekkies in de bossen bij Clinge. Foto: Lenn van de Zande.

Hoog tijd om naar Telpost Breskens te gaan. Wel via een tactische route uiteraard. Onderweg planden we Roek, Slechtvalk, Wielewaal en Zwarte Roodstaart. Die werkten gelukkig allemaal prima mee, want op een Big Day is elke minuut kostbaar. Wat de Wielewaal betreft: we sprongen uit het busje, om na de eerste klanken van de Wielewaal in recordtempo weer in te stappen en weg te rijden. Zo’n beauty niet op waarde schatten is eigenlijk natuurlijk een regelrechte schande, maar een mens doet rare dingen op zo’n Big Day…

69. Ekster

70. Roek

71. Torenvalk

72. Witte Kwikstaart

73. Boerenzwaluw

74. Turkse Tortel

75. Spreeuw

76. Slechtvalk

77. Buizerd

78. Aalscholver

79. Kleine Mantelmeeuw

80. Zilvermeeuw

81. Wielewaal

82. Oeverzwaluw

83. Bruine Kiekendief

84. Stormmeeuw

85. Huismus

86. Dodaars

87. Zwarte Roodstaart

88. Gierzwaluw

89. Huiszwaluw

90. Groenling

91. Sperwer

92. Kleine Zilverreiger

93. Dwergstern

94. Lepelaar

Op de parkeerplaats bij Telpost Breskens konden we ternauwernood een koppel Patrijzen ontwijken. Voor een hoge score moeten we niet alleen een compleet nachtlijstje hebben, maar het liefst ook een topdag op Breskens. Hoewel het veel erger kon, waren de omstandigheden voor vandaag niet echt optimaal: de wind was te zacht voor serieuze stuwing en de broednodige oostelijke component ontbrak bijna geheel. Om 8.15u sloten we aan bij de trektellers, in de wetenschap dat we al onder meer twee Purperreigers en een Europese Kanarie gemist hadden. We noteerden tot 11.15u toch 36 plusjes, waaronder een paar inkoppertjes, maar misten ook belangrijke soorten als Noordse en Engelse Kwikstaart en Grote Gele Kwikstaart. Daartegenover stonden zeer welkome bonussoorten in de vorm van Koereiger, Grote Barmsijs en Pontische Meeuw.

Big Day team in actie op Telpost Breskens. Foto: Eric Marteijn.

95. Patrijs

96. Graszanger

97. Grasmus

98. Purperreiger

99. Gele Kwikstaart

100. Graspieper

101. Kolgans

102. Rosse Grutto

103. Zwartkopmeeuw

104. Kneu

105. Grote Stern

106. Visdief

107. Bontbekplevier

108. Zilverplevier

109. Braamsluiper

110. Oeverloper

111. Putter

112. Bosruiter

113. Koereiger

114. Bonte Strandloper

115. Krombekstrandloper

116. Regenwulp

117. Visarend

118. Grote Mantelmeeuw

119. Steenloper

120. Heggenmus

121. Boompieper

122. Spotvogel

123. Tapuit

124. Grote Barmsijs

125. Zomertortel

126. Fitis

127. Drieteenstrandloper

128. Pontische Meeuw

129. Ooievaar

Brothers in crime bij Telpost Breskens. Even een door andere vogelaars gemelde Spotvogel binnentikken in de binnenduinrand achter de telpost. Als elke seconde telt… Rechtsboven één van de bonussoorten van de dag: twee langsvliegende Koereigers! Foto: Maarten Sluijter.

Twee tussenstops bij Waterdunen en de Zwartegatsche Kreek leverden weer vier dagsoorten op. Daarna loodste Jaap ons in de Clethemspolder probleemloos naar een broedplek van Goudvink. Een langs jakkerende Boomvalk ontsnapte gelukkig niet aan de aandacht van Pieter.   

130. Brandgans

131. Strandplevier

132. Zomertaling

133. Grote Zilverreiger

134. Goudvink

135. Boomvalk

De Blikken bij Groede en de Sophiapolder bij Oostburg hebben allebei wat zekerheidjes, maar ook goede zeldzaamhedenpotentie. Het oprollen van de zekerheidjes ging soepeltjes, de zeldzaamheden lieten het helaas afweten.

136. Dwergmeeuw

137. Zwarte Ruiter

138. Geoorde Fuut

139. Kemphaan

140. Wintertaling

141. Slobeend

142. Steltkluut

We waren qua tijd inmiddels ruim over de helft en het werd tijd om Zeeuws-Vlaanderen te verlaten om noordelijk van de Westerschelde een lange eindsprint in te gaan zetten. Onderweg viel ook nog wat te sprokkelen. Tegen beter weten in zochten we nog even naar de Grote Grijze Snip die op 28 april voor het laatst was gezien bij de plasjes van Nummer Een. Helaas! Eén blik over de dijk op die locatie was wel voldoende voor een duo langstrekkende Zwarte Sterns, in Zeeland echt geen makkelijke soort. ’s Morgens was er een Kuifduiker gezien in de Braakmankreek. Verrassend, want de laatste melding hier dateerde van 20 april. Ook deze fraaie vogel werd vakkundig binnen gekopt. Bosrietzangers waren nog maar mondjesmaat binnen gedruppeld. We besloten langs een eerder vanmorgen gemelde vogel in de Braakman te gaan. Hiervoor moesten we een uiteindelijk nogal tijdrovend wandelingetje maken, maar dat bleek gelukkig niet voor niets.

143. Zwarte Stern

144. Kuifduiker

145. Bosrietzanger

Klopjacht op Bosrietzanger in de Braakman. Foto: Corstiaan Beeke.

En toen: hup, naar Walcheren! Net als vorig jaar streepten we in Park Toorenvliedt met frisse tegenzin de Kwak af. In mijn local patch, de Sint Laurense Weihoek, konden we zo snel geen Temmincks Strandlopers vinden, hoewel die even daarvoor wel waren gezien. Bij Westkapelle leverde de zeedijk wat hij moest leveren en scoorden we met een langstrekkende Blauwe Kiekendief een notoir lastige Big Day soort.

146. Kwak

147. Smient

148. Paarse Strandloper

149. Zwarte Zee-eend

150. Jan-van-gent

151. Blauwe Kiekendief

2kj mannetje Blauwe Kiekendief, Domburg. Foto: Lenn van de Zande.

Met de scherpte was nog steeds niks mis, want onderweg richting Neeltje Jans zag Mayro twee Raven overvliegen en onderschepten we zowel bij de ingang van Oranjezon als bij de aanzet van de Veerse Dam dezelfde Blauwe Kiekendief nogmaals. Pitstops waar de mannen van Red Bull nog en puntje aan kunnen zuigen aan de binnenzijde van de Veerse Dam en op Neeltje Jans waren voldoende voor drie makkelijke soorten. Jaap meldde met een bijkans overslaande stem een Smelleken, dat bij het afrijden van de Oosterscheldekering even met de auto mee vloog. Volledig terecht overigens, want het is een prima bijvangst tijdens een Big Day!

152. Raaf

153. Rotgans

154. Middelste Zaagbek

155. Eider

156. Smelleken

Aangekomen op ‘het eiland van Maarten’ werden net zo smooth als vorig jaar Alk en Zwarte Rotgans binnen gehengeld. De Prunje met zijn duizenden vogels deden we veel te snel (maar wel plus één) en in de Wevers Inlaag zag alleen Maarten kort een Noordse Stern vliegen. Dat was een streep daar de rekening, want daarmee was deze soort niet telbaar. De geplande Ringmussen bij een boerderij lukten easy. In het Pikgat pikte Jaap een Kleine Strandloper uit een groepje Bontbekplevieren, maar in de Gasthuisbevang liet de enige echte doelsoort (Rouwkwikstaart) het jammerlijk afweten. Als compensatiesoort noteerden we daar wel de eerder gemiste Noordse Stern.

157. Zwarte Rotgans

158. Alk

159. Pijlstaart

160. Ringmus

161. Kleine Strandloper

162. Noordse Stern

Inmiddels moesten we wel dealen met buien. Dat weerhield ons er niet van om ten opzichte van de Big Day in 2023 door te rijden naar het meest noordoostelijke stukje Zeeland. Van onder de achterklep werd langs de Grevelingendam netjes Kanoet bijgeschreven. Zo’n beetje op de grens met Zuid-Holland pikten we een paartje Krooneend mee en ook een vrouwtje IJseend in zomerkleed was een lekkere bonus. Van de Brilduikers die Corstiaan hier enkele dagen eerder zag geen spoor. Hoewel we Visarend al op Telpost Breskens hadden, reden we even door tot de Slikken van de Heen, waar een paartje Visarend een broedpoging lijkt te doen. Groot was onze blijdschap toen we op een eilandje ook een adulte Zeearend zagen zitten.

163. Kanoet

164. Krooneend

165. IJseend

166. Zeearend

Adulte Zeearend langs de Philipsdam. Foto: Maarten Sluijter.

We maakten de balans op. Het was 21.15u en de regen zou aanhouden. Omdat de energie langzaam maar zeker afnam en het vorig jaar gevestigde record van 173 soorten echt niet meer haalbaar leek, werd besloten om er een punt achter te zetten. Met 166 soorten durfden we ook wel thuis te komen. Ten opzichte van de Big Day van 6 mei 2023 misten we afgezien van de avondronde (vorig jaar Grote Lijster, Houtsnip en Nachtzwaluw) met name de drie eerdergenoemde kwikstaartsoorten.

Al met al kijken we weer terug op een uiterst geslaagde Big Day. Het door Mayro gefixte busje bleek een uitstekend vervoersmiddel voor een Big Day met zes personen en Maarten was weer helemaal in z’n element door sneller dan het licht elke waarneming in te voeren. We hadden hier en daar een andere keuze kunnen maken en iets meer geluk kunnen hebben met het weer, maar juist het gegeven dat je van allerlei factoren afhankelijk bent maakt het een enorme uitdaging om een goede score neer te zetten. Volgend jaar een nieuwe kans!